Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.   organizuoja debesijos paslaugų katalogo tvarkymą ir šio katalogo priemonėmis debesijos paslaugų ir valstybės institucijų ir įstaigų naudojimosi valstybės debesijos paslaugų teikėjų teikiamomis debesijos paslaugomis tvarkymą ir administravimą;

2.   organizuoja centralizuotų informacinių ir ryšių technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų vykdymą;

3.   organizuoja TDS valdytojo ir tvarkytojo funkcijų vykdymą;

4.   organizuoja VIISP tvarkytojo funkcijų vykdymą;

5.   organizuoja VIISP informacinių technologijų paslaugų tarnybos funkcijų vykdymą;

6.   organizuoja E. siuntų pristatymo sistemos tvarkytojo funkcijų vykdymą;

7.   teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl registrų, valstybės informacinių sistemų sąveikos tobulinimo;

8.   rengia ir įgyvendina informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių investicijų projektus, skatinančius valstybės informacinių išteklių sąveikumą, sudarančius sąlygas viešojo administravimo institucijoms teikti elektronines paslaugas, skirtus VIISP panaudojimo plėtrai, taip pat kitus pagal skyriaus kompetenciją priskirtus projektus;

9.   organizuoja informacijos apie programinės įrangos naudojimą ir jos poreikį valstybės institucijose kaupimą, sisteminimą ir apibendrintos informacijos, išvadų ir pasiūlymų pateikimą Susisiekimo ministerijai;

10.            teikia siūlymus rekomenduojamiems duomenų teikimo formatus ir standartus, užtikrinančius valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką, ir jų taikymą;

11.   dalyvauja Komiteto administracijos padaliniams rengiant techninius reikalavimus valstybės informacinių išteklių kūrimui ir konsultuoja Komiteto administracijos padalinius valstybės informacinių išteklių kūrimo klausimais;

12.   organizuoja Komiteto informacinių sistemų, elektroninių ryšių tinklų, interneto tinklalapių, tarnybinių stočių ir kitos Komiteto techninės ir programinės įrangos saugų ir nepertraukiamą funkcionavimą, sąveiką, apsaugą bei administravimą, sukauptos informacijos saugumą, Komitete esamų kompiuterizuotų darbo vietų ir kompiuterių lokalaus tinklo aptarnavimą, miesto ir vidaus telefono ryšį;

13.   pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

14.   pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;  

15.   pagal skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms ES valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;

16.   nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai

17.   pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

18.   pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;

19.   pagal skyriaus kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;

20.   pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;

21.   atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

22.   pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

23.   pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

24.   užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;

25.   koordinuoja skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylų sudarymą;

26.   pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.

27.   planuoja skyriaus darbą ir organizuoja nustatytų užduočių vykdymą, paskirsto darbą tarp skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, užtikrinant efektyviausią skyriui pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą;

28. kontroliuoja skyriui pavestų užduočių ir darbų vykdymo eigą, užtikrina ir atsako, kad skyriui pavestos užduotys bei darbai būtų atlikti laiku ir kokybiškai.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

  2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių ir ryšių technologijų projektų administravimo arba įgyvendinimo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

  3.  išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su informacinių ir elektroninių ryšių technologijų  teikiamų galimybių efektyviu panaudojimu valstybės valdymui ir viešųjų paslaugų teikimui, valstybės informacinių sistemų kūrimu, aptarnavimu ir naudojimu, viešuoju administravimu bei kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, susijusius su skyriaus veikla;

  4. žinoti informatikos, informacijos vadybos, informacijos politikos, informacinių technologijų vystymosi tendencijas ir gerąją praktiką Lietuvoje ir pasaulyje; 

  5.  mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas;

  6.  mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir vadovaujamo skyriaus darbą;

  7. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų rengimo taisykles;

  8.  mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

  9. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;