Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. dalyvauja koordinuojant valstybės elektroninių ryšių srities investicinių programų rengimą, vertinant šias programas ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuojant, kaip jos įgyvendinamos;
  2. nustato IRT investicijų projektų derinimo tvarką;
  3. atlieka kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų IRT investicinių projektų derinimą, pagal kompetenciją organizuoja jų tinkamumo įvertinimą;
  4. dalyvauja derinant informacinių technologijų plėtros planų projektus, renkant, analizuojant informaciją apie informacinių technologijų plėtros planų įgyvendinimą;
  5. renka informaciją valstybės institucijų ir įstaigų valdomų informacinių išteklių kūrimą, plėtrą, tvarkymą ir tam panaudotas lėšas;
  6. koordinuoja Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms įgyvendinimą, teikiant valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms metodinę pagalbą – išvadas ir rekomendacijas;
  7. vykdo priežiūrą kaip valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios savo veiklos informaciją skelbia portale „Mano Vyriausybė“, laikosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;
  8. vykdo turinio valdymo priemonių, teikiamų valstybės institucijoms portale „Mano Vyriausybė“, administravimą;
  9. dalyvauja vykdant Informacinės visuomenės plėtros komitete (toliau – Komitetas) korupcijos prevenciją ir kontrolę;
  10. atlieka Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir Ekonomikos ir inovacijų ministro pavedimų vykdymo terminų kontrolę;
  11. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
  12. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
  13. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, rengiant tarpžinybinius ir bendrus su ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;
  14. pagal skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms ES valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;
  15. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  16. pagal  skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
  17. pagal skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus;
  18. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
  19. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
  20. atstovauja Komitetą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  21. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
  22. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
  23. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus  ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal įgytą išsilavinimą;
  3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės plėtros planavimą, institucijos strateginį veiklos planavimą;
  4. išmanyti valstybės tarnybos administravimo pagrindus, valstybės tarnautojų teises ir pareigas;
  5. būti  susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės plėtros sritį;
  6. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas;
  7. žinoti informacijos vadybos, informacijos politikos, ekonomikos vystymosi tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje;
  8. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų projektų rengimo taisykles;
  9. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
  10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.