Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. atlieka kitų valstybės institucijų bei įstaigų parengtų informacinės visuomenės plėtros investicinių projektų derinimą, pagal kompetenciją organizuoja jų tinkamumo, naudos ir kokybės įvertinimą;

2. dalyvauja renkant informaciją apie kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų įgyvendinimą;

3. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja koordinuojant valstybės elektroninių ryšių srities investicinių programų rengimą, vertinant šias programas ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuojant kaip jos įgyvendinamos;

4. derina informacinių technologijų plėtros planų projektus, renka, analizuoja informaciją apie informacinių technologijų plėtros planų įgyvendinimą, institucijų valdomų informacinių išteklių kūrimą, plėtrą, tvarkymą ir tam panaudotas lėšas;

5. dalyvauja (teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus) vykdant dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

6. dalyvauja renkant, analizuojant ir skleidžiant informaciją apie informacinės visuomenės plėtros procesus, jų valdymo ir planavimo tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje, dalyvauja analizuojant tendencijas bei ruošiant prognozes, reikalingas ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų ir šių dokumentų įgyvendinimo ataskaitų dalių, susijusių su informacinės visuomenės plėtra, rengimui, vertina ES ir kitų šalių patirtį bei pasiūlymus;

7. dalyvauja rengiant ir skelbiant oficialią statistiką apie informacinės visuomenės plėtrą Lietuvos Respublikoje;

8. dalyvauja (teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus) atliekant valstybės institucijų ir įstaigų vykdomų informacinės visuomenės plėtros projektų stebėseną, renka ir analizuoja informaciją apie suplanuotus ir faktiškai panaudotus su informacinės visuomenės plėtros projektų įgyvendinimu ir valstybės informacinių išteklių tvarkymu susijusius asignavimus;

9. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms įgyvendinimą, teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms metodinę paramą – išvadas bei rekomendacijas dėl jų svetainių atitikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems reikalavimams, kartą per metus atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių būklės analizę ir apibendrintus rezultatus skelbia Komiteto interneto svetainėje;

10. prižiūri kaip valstybės institucijos ir įstaigos, kurios savo veiklos informaciją skelbia portale „Mano Vyriausybė“, laikosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;

11. atlieka turinio valdymo priemonių, teikiamų institucijoms portale „Mano Vyriausybė“, administravimą;

12. teikia metodinę pagalbą vykdant bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo informacinių ryšių ir technologijų ir vidaus administravimo informacinių sistemų valdymo srityje priežiūrą;

13. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių strateginių veiklos planų Komiteto veiklos srities programų projektus, Komiteto metinių veiklos planų projektus, investicijų planų, biudžeto planavimo dokumentų, kitų veiklos planavimo dokumentų, veiklos ataskaitų projektus;

14. dalyvauja (teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus) vykdant Komitete korupcijos prevenciją ir kontrolę;

15.pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

16.pagal skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus;

17.pagal skyriaus kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose;

18.pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ES programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su ES informacinės visuomenės plėtros projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;

19.pagal skyriaus kompetenciją perkelia ar dalyvauja perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina ES teisę (acquis communautaire);

20.pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

21.informuoja Komiteto administracijos padalinius apie Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir susisiekimo ministro pavedimų įvykdymo terminus;

22.pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja suinteresuotas institucijas ir įstaigas, organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;

23.atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

24.pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

25.pagal kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;

26.sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

27. pagal skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, bei skyriaus vedėjo pavedimus.