Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. renka, analizuoja ir skleidžia informaciją apie informacinės visuomenės plėtros procesus, jų valdymo ir planavimo tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje, dalyvauja analizuojant tendencijas bei ruošiant prognozes, reikalingas ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų ir šių dokumentų įgyvendinimo ataskaitų dalių, susijusių su informacinės visuomenės plėtra, rengimui, vertina ES ir kitų šalių patirtį bei pasiūlymus;
  2. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja (teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus) rengiant informacinės visuomenės plėtros programą, vykdant jos įgyvendinimo stebėseną, dalyvauja (teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus) rengiant kitus su informacinės visuomenės plėtra susijusius strateginio planavimo dokumentus;
  3. atlieka Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas;
  4. rengia informaciją, reikalingą parengti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių strateginių veiklos planų projektus, Komiteto metinių veiklos planų projektus, investicijų planų, biudžeto planavimo dokumentų, kitų veiklos planavimo dokumentų, veiklos ataskaitų projektus;
  5. vykdo Komitete korupcijos prevenciją ir kontrolę;
  6. įgyvendina kokybės vadybos metodų diegimą Komitete;
  7. remiantis pateiktais dokumentais ir prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis, vykdo išankstinę finansų kontrolę;
  8. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
  9. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, rengiant tarpžinybinius ir bendrus su ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;
  10. pagal skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms ES valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;
  11. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  12. pagal  skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
  13. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
  14. atstovauja Komitetą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  15. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
  16. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus  ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį matematikos mokslų arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypties grupės išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal įgytą išsilavinimą;
  3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės plėtros planavimą, institucijos strateginį veiklos planavimą;
  4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės plėtros sritį;
  5. išmanyti valstybės tarnybos administravimo pagrindus, valstybės tarnautojų teises ir pareigas;
  6. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas;
  7. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų projektų rengimo taisykles;
  8. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
  9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.