Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. rengia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių strateginių veiklos planų Komiteto veiklos srities programų projektus, Komiteto metinių veiklos planų projektus, investicijų planų, biudžeto planavimo dokumentų, kitų veiklos planavimo dokumentų, veiklos ataskaitų projektus;
 2. rengia bendrąsias ataskaitas apie šalies informacinės visuomenės procesų ir informacinių technologijų ir elektroninių ryšių sektoriaus plėtrą;
 3. atlieka Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas;
 4. dalyvauja (teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus) atliekant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų informacinės visuomenės plėtros investicinių projektų derinimą, pagal kompetenciją organizuoja jų tinkamumo, naudos ir kokybės įvertinimą;
 5. dalyvauja koordinuojant valstybės elektroninių ryšių srities investicinių programų rengimą, vertinant šias programas ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuojant kaip jos įgyvendinamos;
 6. dalyvauja (teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus) vykdant dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
 7. dalyvauja renkant, analizuojant ir skleidžiant informaciją apie informacinės visuomenės plėtros procesus, jų valdymo ir planavimo tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje, dalyvauja analizuojant tendencijas bei ruošiant prognozes, reikalingas ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų ir šių dokumentų įgyvendinimo ataskaitų dalių, susijusių su informacinės visuomenės plėtra, rengimui, vertina ES ir kitų šalių patirtį bei pasiūlymus;
 8. dalyvauja (teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus) teikiant metodinę pagalbą vykdant bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo informacinių ryšių ir technologijų ir vidaus administravimo informacinių sistemų valdymo srityje priežiūrą;
 9. vykdo Komitete korupcijos prevenciją ir kontrolę;
 10. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
 11. pagal skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus;
 12. pagal skyriaus kompetenciją perkelia ar dalyvauja perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina ES teisę (acquis communautaire);
 13. įgyvendina kokybės vadybos metodų diegimą Komitete;
 14. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja suinteresuotas institucijas ir įstaigas, organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;
 15. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 16. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
 17. pagal kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
 18. pagal skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, bei skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal įgytą išsilavinimą;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės plėtros planavimą, institucijos strateginį veiklos planavimą;
 4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės plėtros sritį;
 5. išmanyti valstybės tarnybos administravimo pagrindus, valstybės tarnautojų teises ir pareigas;
 6. turėti informacinės visuomenės plėtros projektų rengimo ir / ar vertinimo patirtį;
 7. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas;
 8. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų projektų rengimo taisykles;
 9. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.