Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja (teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus) rengiant informacinės visuomenės plėtros programą, koordinuoja jos įgyvendinimo stebėsenos vykdymą, dalyvauja (teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus) rengiant kitus su informacinės visuomenės plėtra susijusius strateginio planavimo dokumentus;

2.organizuoja informacijos apie informacinės visuomenės plėtros procesus, jų valdymo ir planavimo tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje rinkimą, analizę ir sklaidą, dalyvavimą analizuojant tendencijas bei ruošiant prognozes, reikalingas ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų ir šių dokumentų įgyvendinimo ataskaitų dalių, susijusių su informacinės visuomenės plėtra, rengimui, vertinant ES ir kitų šalių patirtį bei dokumentus;

3.koordinuoja sprendimų dėl įgyvendinančiosios institucijos nustatytų pažeidimų, susijusių su Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonių bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų įgyvendinimu, priėmimo organizavimą, bei užtikrina įgyvendinančiosios institucijos informavimą apie įtariamus pažeidimus sprendimų dėl ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, grąžinimo priėmimą, koordinuoja šių lėšų susigrąžinimo iš projekto vykdytojo procedūras (jeigu ši veikla nėra pavesta įgyvendinančiajai institucijai), organizuoja reikiamos informacijos apie priimtus sprendimus dėl lėšų grąžinimo teikimą;

4.užtikrina tarpinės institucijos vidaus procedūrų, užtikrinančių teisės aktų nuostatų laikymąsi, aprašymų pakeitimus, rengimą;

5.užtikrina ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) informacijos apie atliekamus veiksmus, įgyvendinant Priemones, registravimą ir į SFMIS įtrauktų duomenų tikrinimą;

6.pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos;

7.koordinuoja dalyvavimą rengiant 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir pastabų ir pasiūlymų parengtiems teisės aktų ir jų pakeitimų projektams teikimą;

8.organizuoja metodinės pagalbos ir konsultacijas 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą administruojančioms institucijoms dėl šios veiksmų programos prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo dokumentų projektų rengimo ir iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų vertinimo, atrankos, administravimo bei įgyvendinimo;

9.organizuoja Komitetui, atliekančiam metodinės pagalbos centro funkcijas, pavestų užduočių derinimo ir administravimo procesus;

10.organizuoja techninės paramos projektų įgyvendinimą Komitete, kartu su kitais Komiteto skyriais vykdo šių projektų įgyvendinimo veiklas;

11.organizuoja dalyvavimą koordinuojant valstybės elektroninių ryšių srities investicinių programų rengimą, vertinant šias programas ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuojant, kaip jos įgyvendinamos;

12.organizuoja IRT investicijų projektų derinimo tvarkos nustatymą;

13.organizuoja kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų IRT investicinių projektų derinimą, pagal kompetenciją organizuoja jų tinkamumo įvertinimą;

14. organizuoja informacijos apie kitų valstybės institucijų ir įstaigų IRT investicijų projektų įgyvendinimą surinkimą;

15.atlieka Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos valdytojo funkcijas ir koordinuoja Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos tvarkytojo funkcijų vykdymą;

16.koordinuoja Dokumentų rinkinių portalo tvarkytojo funkcijų vykdymą;

17.koordinuoja informacinių technologijų plėtros planų projektų derinimą, informacijos apie informacinių technologijų plėtros planų įgyvendinimą, valstybės institucijų ir įstaigų valdomų informacinių išteklių kūrimą, plėtrą, tvarkymą ir tam panaudotas lėšas rinkimą ir analizę;

18.organizuoja dalyvavimą įgyvendinant informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems;

19.koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, įmonėms ir viešosioms įstaigoms, finansuojamoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotoms atlikti viešąjį administravimą arba teikiančioms asmenims viešąsias ar administracines paslaugas ar atliekančioms kitas viešąsias funkcijas, įskaitant bibliotekas, muziejus ir valstybės archyvus, metodinės pagalbos dėl skaitmeninių dokumentų rinkinių (toliau – dokumentų rinkinys) ir metaduomenų sudarymo, teikimą;

20.koordinuoja dokumentų rinkinių metaduomenų teikimą į Europos atvirų duomenų portalą, užtikrina jų integralumą ir sklaidą ES mastu;

21.koordinuoja dokumentų rinkinių sudarymo stebėsenos atlikimą, apibendrintos informacijos teikimą Ekonomikos ir inovacijų  ministerijai;

22.koordinuoja institucijų ir pareiškėjų konsultavimą dokumentų rinkinių rengimo, gavimo, pakartotinio naudojimo sąlygų klausimais;

23.užtikrina pakartotinio naudojimo stebėsenos atlikimą;

24.užtikrina rekomenduojamų dokumentų parengimo ir pateikimo formatų ir standartų parengimą;

25.koordinuoja Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms įgyvendinimą, organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms metodinės pagalbos teikimą – išvadas ir rekomendacijas, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių būklės analizės atlikimą, šios analizės rezultatų teikimą Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir skelbimą Komiteto interneto svetainėje;

26.koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų, kurios savo veiklos informaciją skelbia portale „Mano Vyriausybė“, priežiūrą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms laikymosi;

27.koordinuoja turinio valdymo priemonių, teikiamų institucijoms portale „Mano Vyriausybė“, administravimą;

28.organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių, viešųjų įstaigų ir šių subjektų asociacijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų pritaikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems prieinamumo reikalavimams stebėsenos atlikimą;

29.organizuoja skundų dėl institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų nepritaikymo ar netinkamo pritaikymo prieinamumo reikalavimams ir dėl institucijos netinkamai atlikto vertinimo, ar prieinamumo reikalavimų laikymasis sudarys institucijai neproporcingą naštą, nagrinėjimą;

30.organizuoja ataskaitų apie institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų pritaikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems prieinamumo reikalavimams stebėsenos rezultatus, įskaitant institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikties prieinamumo reikalavimams vertinimo duomenis, rengimą ir jų teikimą Europos Komisijai;

31.konsultuojantis su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios atstovauja neįgaliųjų tikslinei grupei, organizuoja su institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumu susijusių mokymo programų rengimą ir koordinuoja mokymų institucijų darbuotojams ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios atstovauja tikslinėms grupėms, organizavimą, koordinuoja priemonių įgyvendinimą, kurios sudaro galimybę skleisti informaciją apie nustatytus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo reikalavimus ir jų naudą interneto svetainių ir mobiliųjų programų naudotojams ir institucijoms;

32.koordinuoja informacijos, reikalingos parengti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių strateginių veiklos planų projektus, Komiteto metinių veiklos planų projektų, investicijų planų, biudžeto planavimo dokumentų, kitų veiklos planavimo dokumentų, veiklos ataskaitų projektų rengimą;

33.koordinuoja finansų kontrolės procedūrų, nustatytų Informacinės visuomenės plėtros komiteto finansų kontrolės taisyklėse, atlikimą;

34.koordinuoja dalyvavimą tvarkant buhalterinę apskaitą laikantis buhalterinę apskaitą reguliuojančių teisės aktų;

35.pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

36.pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, rengiant tarpžinybinius ir bendrus su ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;

37.pagal skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms ES valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;

38.organizuoja korupcijos prevencijos ir kontrolės Komitete vykdymą;

39.koordinuoja Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir Ekonomikos ir inovacijų ministro pavedimų vykdymo terminų kontrolę;

40.organizuoja kokybės vadybos metodų diegimą Komitete;

41.pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

42.pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

43.atstovauja Komitetą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

44.pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi

45.koordinuoja skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtų bylų sudarymą;

46.koordinuoja asmenų prašymų, pasiūlymų ir skundų skyriaus kompetencijos klausimais nagrinėjimą, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

47.organizuoja pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie Komiteto veiklą rengimą ir skleidimą;

48.organizuoja pagal skyriaus kompetenciją rengiamų sutarčių projektų rengimą;

49.pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų krypties grupės išsilavinimą;

2.turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinės visuomenės plėtros strateginio planavimo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3.išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos (toliau – ES)  teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės plėtros planavimą, institucijos strateginį veiklos planavimą;

4.žinoti informacinės visuomenės plėtros, informacijos vadybos, informacijos politikos vystymosi tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje;

5.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės plėtros sritį;

6.išmanyti valstybės valdymo, valstybės tarnybos administravimo pagrindus, valstybės tarnautojų teises ir pareigas;

7.mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas;

8.savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir vadovaujamo skyriaus darbą. Išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų rengimo taisykles;

9.mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

10.mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.