Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja (teikia pasiūlymus ir (ar) išvadas) rengiant informacinės visuomenės plėtros programą ir koordinuojant jos įgyvendinimą, dalyvauja (teikia pasiūlymus ir (ar) išvadas) rengiant kitus su informacinės visuomenės plėtra susijusius strateginio planavimo dokumentus;

2.koordinuoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių strateginių veiklos planų Komiteto veiklos srities programų projektų, Komiteto metinių veiklos planų projektų, investicijų planų, biudžeto planavimo dokumentų, kitų veiklos planavimo dokumentų, veiklos ataskaitų projektų rengimą;

3.organizuoja kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų informacinės visuomenės plėtros investicinių projektų derinimą, jų tinkamumo, naudos ir kokybės įvertinimą;

4.organizuoja informacijos apie kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų įgyvendinimo surinkimą;

5.organizuoja dalyvavimą koordinuojant valstybės elektroninių ryšių srities investicinių programų rengimą, vertinant šias programas ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuojant, kaip jos įgyvendinamos;

6.koordinuoja informacinių technologijų plėtros planų projektų derinimą, informacijos apie informacinių technologijų plėtros planų įgyvendinimą, institucijų valdomų informacinių išteklių kūrimą, plėtrą, tvarkymą irtam panaudotas lėšas rinkimą ir analizę;

7.koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų parengtų informacinės visuomenės plėtros projektų stebėseną, organizuoja informacijos apie suplanuotus ir faktiškai panaudotus su informacinės visuomenės plėtros projektų įgyvendinimu ir valstybės informacinių išteklių tvarkymu susijusius asignavimus;

8.pagal skyriaus kompetenciją analizuoja, kaip valstybės informaciniai ištekliai panaudojami valstybės valdymui ir viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti, rengia pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių panaudojimo valstybės valdymui ir viešosioms bei administracinėms paslaugoms teikti tobulinimo;

9.užtikrina dalyvavimą vykdant dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja (teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus) rengiant ES struktūrinės paramos vertinimo planą, pagal kompetenciją dalyvauja vertinant veiksmų programas;

11.koordinuoja ir organizuoja informacijos apie informacinės visuomenės plėtros procesus, jų valdymo ir planavimo tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje rinkimą, analizę ir sklaidą, dalyvavimą analizuojant tendencijas bei ruošiant prognozes, reikalingas ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų ir šių dokumentų įgyvendinimo ataskaitų dalių, susijusių su informacinės visuomenės plėtra, rengimui, ES ir kitų šalių patirties bei pasiūlymų vertinimą;

12.koordinuoja oficialiosios statistikos apie informacinės visuomenės plėtrą Lietuvos Respublikoje rengimą ir skelbimą;

13.organizuoja bendrųjų ataskaitų apie šalies informacinės visuomenės plėtros procesų ir IRT sektoriaus plėtrą rengimą;

14.atlieka Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos valdytojo funkcijas ir koordinuoja Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos tvarkytojo funkcijų vykdymą;

15.užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms įgyvendinimo koordinavimą, organizuoja valstybės institucijoms ir įstaigoms metodinės paramos – išvadų bei rekomendacijų dėl jų svetainių atitikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems reikalavimams teikimą, koordinuoja kartą per metus atliekamą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių būklės analizę ir jos rezultatų skelbimą Komiteto interneto svetainėje

16.koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų, kurios savo veiklos informaciją skelbia portale „Mano Vyriausybė“, priežiūrą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms laikymosi;

17.koordinuoja turinio valdymo priemonių, teikiamų institucijoms portale „Mano Vyriausybė“, administravimą;

18.organizuoja korupcijos prevencijos ir kontrolės Komitete vykdymą;

19.pagal skyriaus kompetenciją organizuoja sutarčių rengimą;

20.pagal skyriaus kompetenciją organizuoja teisės aktų projektų rengimą bei pasiūlymų dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo teikimą;

21.pagal skyriaus kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose;

22.pagal skyriaus kompetenciją organizuoja dalyvavimą ES programose, dalyvavimą rengiant tarpžinybinius ir bendrus su ES informacinės visuomenės plėtros projektus, jų kūrimo ir įgyvendinimo koordinavimą, pagal kompetenciją užtikrina atstovimą Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;

23.koordinuoja perkėlimą ar dalyvavimą perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire);

24.pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

25.koordinuoja Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir susisiekimo ministro pavedimų vykdymo terminų kontrolę;

26.kontroliuoja kokybės vadybos metodų diegimą Komitete;

27.pagal skyriaus kompetenciją organizuoja suinteresuotų institucijų ir įstaigų konsultavimą, pasitarimų, seminarų, mokymų organizavimą;

28.užtikrina atstovavimą Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

29.organizuoja skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtų bylų sudarymą;

30. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

31.pagal kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;

32.užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautiniu sutarčių, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Susisiekimo ministro įsakymų, ES teisės aktų, Komiteto darbo reglamento ir direktoriaus įsakymų laikymąsi ir vykdymą skyriaus veikloje;

33.planuoja skyriaus darbą ir organizuoja nustatytų užduočių vykdymą, paskirsto darbą tarp skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, užtikrinant efektyviausią skyriui pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą;

34.kontroliuoja skyriui pavestų užduočių ir darbų vykdymo eigą, užtikrina ir atsako, kad skyriui pavestos užduotys bei darbai būtų atlikti laiku ir kokybiškai;

35.pagal skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2.turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinės visuomenės plėtros strateginio planavimo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3.išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos (toliau – ES)  teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės plėtros planavimą, institucijos strateginį veiklos planavimą;

4.žinoti informacinės visuomenės plėtros, informacijos vadybos, informacijos politikos vystymosi tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje;

5.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės plėtros sritį;

6.išmanyti valstybės valdymo, valstybės tarnybos administravimo pagrindus, valstybės tarnautojų teises ir pareigas;

7.mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas;

8.savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir vadovaujamo skyriaus darbą. Išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų rengimo taisykles;

9.mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

10.mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.