Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. dalyvauja įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strateginius dokumentus;
 2. rengia IVV prioriteto Priemonių bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų (toliau – Projektas) finansavimo sąlygų aprašų keitimus, organizuoja jų tvirtinimą Komitete;
 3. organizuoja sprendimų dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso būdu, finansavimo pakeitimo priėmimą Komitete;
 4. organizuoja Priemonių projektų finansavimo ir administravimo sutarčių keitimo projektų derinimą ir pasirašymą Komitete;
 5. pagal skyriaus kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
 6. organizuoja sprendimų dėl ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, grąžinimo priėmimą, koordinuoja ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, susigrąžinimo iš projekto vykdytojo procedūras (jeigu ši veikla nėra pavesta įgyvendinančiajai institucijai), taip pat teikia tvirtinančiajai institucijai informaciją apie priimtus sprendimus dėl lėšų grąžinimo;
 7. organizuoja sprendimų dėl įgyvendinančiosios institucijos nustatytų pažeidimų, susijusių su Priemonių projektų įgyvendinimu, priėmimą, bei įgyvendinančiosios institucijos informavimą apie įtariamus pažeidimus;
 8. pagal poreikį organizuoja Priemonių projektų patikras jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;
 9. organizuoja Priemonių įgyvendinimo stebėseną;
 10. rengia informaciją vadovaujančiajai institucijai, kurios reikia Ekonomikos augimo veiksmų programos metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti;
 11. rengia informaciją vadovaujančiajai institucijai apie IVV prioriteto ir Priemonių stebėsenos rodiklių pasiekimų rezultatus;
 12. organizuoja skundų dėl įgyvendinančiosios institucijos priimtų sprendimų, susijusių su Priemonių projektais, nagrinėjimą;
 13. rengia tarpinės institucijos vidaus procedūrų, užtikrinančių teisės aktų nuostatų laikymąsi, aprašymus, užtikrina vadovaujančiosios institucijos nustatytų reikalavimų bei teikiamų rekomendacijų dėl tarpinės institucijos vidaus sistemos tobulinimo įgyvendinimą;
 14. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos;
 15. dalyvauja rengiant 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir teikia pastabas ir pasiūlymus parengtiems teisės aktų ir jų pakeitimų projektams;
 16. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą administruojančioms institucijoms dėl šios veiksmų programos prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo dokumentų projektų rengimo ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų vertinimo, atrankos ar administravimo;
 17. dalyvauja organizuojant techninės paramos projektų įgyvendinimą Komitete, kartu su kitais Komiteto skyriais vykdo šių projektų įgyvendinimo veiklas;
 18. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
 19. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja konsultuojant suinteresuotas institucijas ir įstaigas, organizuojant pasitarimus, seminarus, mokymus;
 20. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 21. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
 22. pagal kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
 23. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
 24. vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus, Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, ar skyriaus vedėjo pavedimus. 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ar fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamų projektų administravimo arba įgyvendinimo srityje;
 3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 4. būti susipažinusiam su valstybės tarnybos administravimo pagrindais, žinoti valstybės tarnautojų teises ir pareigas, išmanyti pagrindinius Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos teikimą bei ES fondų administravimą ir finansavimą, taip pat informacinės visuomenės plėtrą;
 5. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas bei pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
 6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.