Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.organizuoja Priemonių įgyvendinimo stebėseną;

2.rengia informaciją vadovaujančiajai institucijai apie IVV prioriteto ir Priemonių stebėsenos rodiklių pasiekimų rezultatus;

3.dalyvauja rengiant tarpinės institucijos vidaus procedūrų, užtikrinančių teisės aktų nuostatų laikymąsi, aprašymus, užtikrinant vadovaujančiosios institucijos nustatytų reikalavimų bei teikiamų rekomendacijų dėl tarpinės institucijos vidaus sistemos tobulinimo įgyvendinimą ir teikia pasiūlymus dėl šių procedūrų keitimo;

4.pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja užtikrinant, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos;

5.registruoja ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau vadinama – SFMIS) informaciją apie atliekamus veiksmus, įgyvendinant Priemones, ir tikrina į SFMIS įtrauktus duomenis;

6. rengia 2014-2020 metų struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir teikia pastabas ir pasiūlymus parengtiems teisės aktų ir jų pakeitimų projektams;

7.teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą administruojančioms institucijoms dėl šios veiksmų programos prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo dokumentų projektų rengimo ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų vertinimo, atrankos ar administravimo;

8.organizuoja ir vykdo Komitetui, atliekančiam metodinės pagalbos centro funkcijas, pavestų užduočių derinimą ir administravimą ir teikia informaciją apie atliktas užduotis;

9.organizuoja techninės paramos projektų įgyvendinimą Komitete, kartu su kitais Komiteto skyriais vykdo šių projektų įgyvendinimo veiklas;

10.pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

11.pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;

12.pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja suinteresuotas institucijas ir įstaigas, organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;

13.pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;

14.atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

15.pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

16.užtikrina, kad Skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;

17.sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

18. vykdo Komiteto direktoriaus, Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, ar skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ar fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties išsilavinimą;

2.turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį ES finansuojamų projektų administravimo arba įgyvendinimo srityje arba informacinės visuomenės plėtros procesų administravimo srityje;

3.mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.būti susipažinusiam su valstybės tarnybos administravimo pagrindais, žinoti valstybės tarnautojų teises ir pareigas, išmanyti pagrindinius Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos teikimą bei ES fondų administravimą ir finansavimą, taip pat informacinės visuomenės plėtrą;

5.mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas bei pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.