• Vadovai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintautas Mežetis
  Direktorius
  Kęstutis Andrijauskas
  Vitalija Kaniušaitė
 • Teisės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Laura Kasinskienė
  Ieva Grigaitienė
  Greta Sungailė
  Vyriausioji specialistė

  Infromacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo ministerijos teisės ir personalo skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:
   1. užtikrinti, kad Komiteto rengiami ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – institucijos) pateikti teisės aktų ir sutarčių projektai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir juridinės technikos reikalavimus;
   2. teisinėmis priemonėmis padėti realizuoti Komitetui suteiktas teises ir įgalinimus;
   3. padėti Komiteto direktoriui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą, organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Komiteto organizacinę kultūrą.
  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius skyrius:
   1. vertina, ar Komiteto administracijos padalinių rengiami ar kitų institucijų pateikti teisės aktų projektai atitinka juridinės technikos reikalavimus, Lietuvos Respublikos teisės aktus bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų atitinkamo patikslinimo;
   2. pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus, vertina, teikia pastabas ir pasiūlymus Komiteto darbuotojų parengtiems ar fizinių arba juridinių asmenų pateiktiems sutarčių projektams;
   3. konsultuoja Komiteto darbuotojus sutarčių, teisės aktų rengimo, taikymo, personalo administravimo, darbo ir civilinės saugos bei kitais teisės klausimais, jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;
   4. teikia pasiūlymus dėl Komiteto direktoriaus įsakymų atitikimo galiojantiems teisės aktams;
   5. atsižvelgiant į Komiteto veiklos tikslus ir uždavinius, pagal kompetenciją teikia Komiteto direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;
   6. kartu su kitais Komiteto administracijos padaliniais atlieka Komiteto administracijos padalinių funkcijų ir (ar) Komiteto pareigybių analizę;
   7. atlieka personalo sudėties analizę;
   8. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Komitete;
   9. padeda Komiteto direktoriui formuoti personalo sudėtį;
   10. padeda Komiteto administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Komitete;
   11. padeda Komiteto direktoriui formuoti Komiteto personalo mokymo prioritetus, sudaro Komiteto personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
   12. padeda Komiteto direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
   13. pagal skyriaus kompetenciją kartu su kitais Komiteto administracijos padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Komiteto direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Komitete gerinimo;
   14. rengia personalo pareigybių sąrašus, teikia Komiteto administracijos padalinių vadovams siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
   15. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
   16. padeda Komiteto direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
   17. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
   18. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
   19. organizuoja Komiteto valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
   20. organizuoja atostogų suteikimą personalui;
   21. išduoda ir įrašo į apskaitą Komiteto darbuotojų tarnybinius pažymėjimus, organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;
   22. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
   23. pagal skyriaus kompetenciją padeda Komiteto direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
   24. padeda Komiteto direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
   25. dalyvauja organizuojant Komiteto darbuotojų tarnybines komandiruotes;
   26. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja teisės aktų projektų ir teisės aktų antikorupcinio vertinimo atlikimą;
   27. koordinuoja Komiteto darbuotojų dalyvavimą rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
   28. pagal skyriaus kompetenciją perkelia ar dalyvauja perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire);
   29. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;
   30. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
   31. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
   32. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
   33. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
   34. atstovauja Komitetą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   35. įgyvendina civilinės ir darbo saugos reikalavimus bei užtikrina Komiteto darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, rengia ir tvarko su šia veikla susijusius dokumentus, veda instruktažus, įgyvendina prevencijos priemones, pakitus darbo sąlygoms, informuoja Komiteto darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietoje ir jų poveikį sveikatai;
   36. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
   37. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
   38. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus pavedimus.
 • Informacinių išteklių skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ramūnas Čepaitis
  Daina Jasinskienė
  Julius Belickas
  Eglė Čepaitienė
  Kęstutis Valeika

  Informacinių išteklių skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
   1. įgyvendinti valstybės informacinių išteklių politiką;
   2. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti formuojant Europos Sąjungos politiką ir jos įgyvendinimą Lietuvoje.
  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius:
   1. rengia metodinius dokumentus informacinių technologijų paslaugų valdymo, galimybių studijų, valstybės informacinių sistemų kūrimo būdų, techninių aprašymų (specifikacijų) ir kitų projektinių dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo klausimais;
   2. derina registrų ir valstybės informacinių sistemų nuostatų projektus, registrų sukūrimo kalendorinius darbų grafikus, registrų ir valstybės informacinių sistemų techninių aprašymų (specifikacijų) atitiktį nuostatams;
   3. koordinuoja informacinių technologijų priemonių, leidžiančių naudotis valstybės informaciniais ištekliais, kūrimą;
   4. vykdo Informacijos rinkmenų sąrašo valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;
   5. atlieka registrų ir valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo ir funkcionavimo stebėseną, tvarko ir skelbia informaciją apie įsteigtus ir įteisintus registrus ir valstybės informacines sistemas;
   6. vykdo Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojo funkcijas;
   7. derina teisės aktų, nustatančių valstybės informacinių sistemų steigimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų funkcionavimą, projektus;
   8. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems;
   9. koordinuoja registrų ir valstybės informacinių sistemų kūrimo ir funkcionavimo procesus, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl registrų ir valstybės informacinių sistemų funkcionalumo ir jų sąveikos tobulinimo;
   10. nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka pateiktas valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimo eigos ataskaitas, apibendrintą informaciją teikia Susisiekimo ministerijai;
   11. kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją apie programinės įrangos naudojimą valstybės institucijose ir jos poreikį;
   12. pagal skyriaus kompetenciją analizuoja, kaip valstybės informaciniai ištekliai panaudojami valstybės valdymui ir viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti, rengia ir teikia su tuo susijusius pasiūlymus;
   13. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja institucijas valstybės informacinių išteklių funkcinio suderinamumo, kūrimo ir tvarkymo klausimais, registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojus, registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kitas institucijas valstybės informacinių sistemų steigimo, registrų ir valstybės informacinių sistemų kūrimo, funkcionavimo ir registrų sistemos plėtros, techninės ir programinės įrangos priežiūros ir duomenų tvarkymo funkcijų perdavimo klausimais;
   14. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
   15. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;
   16. pagal skyriaus kompetenciją perkelia ar dalyvauja perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire);
   17. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;
   18. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
   19. pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;
   20. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;
   21. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
   22. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   23. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
   24. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
   25. pagal kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
   26. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
   27. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.
 • Informacinių technologijų sprendimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Martynas Jokūbauskas
  Virginijus Martinaitis
  Pranas Šileika
  Rūta Skrinskaitė
  Jevgenij Višniakov
  Vyriausiasis specialistas
  Arūnas Oškutis
  Informacinių technologijų sistemų administratorius
  Eglė Šimukėnaitė
  Vyriausioji specialistė
  Andrius Peteržikas
  Informacinių technologijų sistemų administratorius

   

  INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

  PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

  INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPRENDIMŲ SKYRIUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1.  Informacinių technologijų sprendimų skyrius (toliau – skyrius) – Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Komiteto direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už šio skyriaus veiklos koordinavimą.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministro įsakymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Komiteto nuostatais, Komiteto darbo reglamentu ir direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Komiteto veikla.
  3. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia Komiteto direktorius.
  4.        Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o tvirtina Komiteto direktorius.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS      

           5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

  5.1.  užtikrinti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (toliau – TDS) funkcionavimą ir plėsti jos funkcionalumą;

  5.2.  užtikrinti Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) priežiūrą, palaikymą, modifikavimą, funkcionalumų bei panaudojimo plėtrą;

  5.3.       užtikrinti Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (toliau – E. siuntų pristatymo sistema) veikimą;

  5.4.       atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas - vykdyti centralizuotus informacinių ir ryšių technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų įsigijimo viešuosius pirkimus;

  5.5.  koordinuoti elektroninio turinio, informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) infrastruktūros ir IRT naujovių kūrimą ir diegimą;

  5.6.  užtikrinti tinkamą Komitetui priklausančios kompiuterinės ir programinės įrangos, elektroninių ryšių tinklų, interneto tinklalapių, duomenų bazių funkcionavimą, priežiūrą ir apsaugą.

            6. Įgyvendindamas šiuos uždavinius skyrius vykdo šias funkcijas:

  6.1.  vykdo TDS ir VIISP valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;

  6.2.  rengia ir įgyvendina projektus, skatinančius valstybės informacinių išteklių sąveikumą, sudarančius sąlygas viešojo administravimo institucijoms teikti elektronines paslaugas, skirtus VIISP panaudojimo plėtrai, taip pat kitus pagal skyriaus kompetenciją priskirtus projektus;

  6.3.  nustato rekomenduojamus duomenų teikimo formatus ir standartus, užtikrinančius valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką, ir jų taikymą;

  6.4.  teikia pasiūlymus dėl registrų, valstybės informacinių sistemų sąveikos tobulinimo;

  6.5.  vykdo E. siuntų pristatymo sistemos tvarkytojo funkcijas;

  6.6.  vykdo centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas;

  6.7.  diegia inovatyvius IRT sprendimus, užtikrina šių sprendimų funkcionalumą ir plėtrą;

  6.8.  pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant elektroninio parašo naudojimo valstybės politiką;

  6.9.  dalyvauja organizuojant su elektroninio parašo naudojimu susijusių paslaugų, reikalingų viešojo administravimo subjektams teikiant viešąsias ir administracines paslaugas elektroninėmis priemonėmis ir vykdant elektroninių dokumentų mainus, teikimą;

  6.10.                                          valstybės institucijoms ir įstaigoms teikia informaciją, reikalingą tikrinant Komiteto sudarytų elektroninio parašo sertifikatų galiojimą;

  6.11.                                          administruoja Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) Komitete naudojamas darbo vietas;

  6.12.                                          organizuoja Komiteto informacinių sistemų, elektroninių ryšių tinklų, interneto tinklalapių, tarnybinių stočių ir kitos Komiteto techninės ir programinės įrangos saugų ir nepertraukiamą funkcionavimą, sąveiką, apsaugą bei administravimą, sukauptos informacijos saugumą, Komitete esamų kompiuterizuotų darbo vietų ir kompiuterių lokalaus tinklo aptarnavimą, miesto ir vidaus telefono ryšį;

  6.13.                                          teikia metodinę pagalbą Komiteto darbuotojams kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais;

  6.14.                                          pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  6.15.                                          pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;

  6.16.                                          pagal skyriaus kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

  6.17.                                          pagal skyriaus kompetenciją perkelia ar dalyvauja perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire);

  6.18.                                          pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

  6.19.                                          pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja suinteresuotas institucijas ir įstaigas, organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;

  6.20.                                          pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;

  6.21.                                          atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  6.22.                                          pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

  6.23.                                          pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  6.24.                                          pagal kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;

  6.25.                                          sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  6.26.                                          pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;

  6.27.                                          pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.

      

  III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   

              7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  7.1.  gauti iš kitų Komiteto administracijos padalinių tikslią informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  7.2.  kreiptis Komiteto direktoriaus pasirašytu raštu į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais kompetencijos klausimais;

  7.3.  gauti skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą, kitą reikalingą aprūpinimą;

  7.4.  naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

             8. Skyrius gali turėti ir kitas teisės aktų jam suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  darbo organizavimas

   

                9.        Skyriaus kompetenciją nustato šie nuostatai, o skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

            10.    Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas.

     

          11. Skyriaus vedėjas:

  11.1.                                          organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  11.2.                                          teisės aktų nustatyta tvarka teikia Komiteto direktoriui ar Komiteto direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, personalo politikos, darbuotojų skatinimo, jų atlyginimo dydžio, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  11.3.                                          Komiteto darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  11.4.                                          Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

  11.5.                                          dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.6.                                          pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.

                     12..    Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Komiteto direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už šio skyriaus veiklos koordinavimą.

                13.    Nesant skyriaus vedėjo, jo pareigas vykdo Komiteto direktoriaus paskirtas asmuo.

    

             14. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius:

  14.1.                                          klausimus sprendžia savarankiškai arba su kitais suinteresuotais Komiteto administracijos padaliniais;

  14.2.                                          bendradarbiauja su kitais Komiteto administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei Europos Sąjungos institucijomis.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

              15. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių ir darbų nevykdymą arba netinkamą vykdymą savo kompetencijos ribose.

              16. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą, skyriaus darbuotojai gali būti traukiami drausminėn ir/ar materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

              17. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________________

   

 • Vertinimo ir stebėsenos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arminas Rakauskas
  Renata Marmienė
  Giedrė Jakavičienė
  Violeta Beržinskienė

  PATVIRTINTA

  Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

  2017 m. vasario  21 d. įsakymu Nr. T-20

   

   

   

  INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

  PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

  VERTINIMOIR STEBĖSENOS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Vertinimo ir stebėsenos skyrius (toliau - skyrius) - Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Komitetas) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Komiteto direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už šio skyriaus veiklos koordinavimą.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministro įsakymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Komiteto nuostatais, Komiteto darbo reglamentu ir direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Komiteto veikla.

  3. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia Komiteto direktorius.

  4. Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių darbuotojų pagal darbo sutartis, (toliau - darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o tvirtina Komiteto direktorius.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:

  5.1. dalyvauti rengiant su informacinės visuomenės plėtra susijusius strateginio planavimo dokumentus;

  5.2. koordinuoti Komiteto veiklos planavimo procesą ir užtikrinti jo įgyvendinimą;

  5.3. rinkti, analizuoti ir skleisti informaciją apie informacinės visuomenės plėtros procesus;

  5.4. dalyvauti formuojant valstybės informacinės visuomenės plėtros Lietuvos Respublikoje politiką ir koordinuojant jos įgyvendinimą.

  6. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius:

  6.1. dalyvauja (teikia pasiūlymus ir (ar) išvadas) rengiant informacinės visuomenės plėtros programą, koordinuojant jos įgyvendinimą, dalyvauja (teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus) rengiant kitus su informacinės visuomenės plėtra susijusius strateginio planavimo dokumentus;

  6.2. atlieka kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų informacinės visuomenės plėtros investicinių projektų derinimą, pagal kompetenciją organizuoja jų tinkamumo, naudos ir kokybės įvertinimą;

  6.3. renka informaciją apie kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų įgyvendinimą;

  6.4. dalyvauja koordinuojant valstybės elektroninių ryšių srities investicinių programų rengimą, vertinant šias programas ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuojant, kaip jos įgyvendinamos;

  6.5. derina informacinių technologijų plėtros planų projektus, renka, analizuoja informaciją apie informacinių technologijų plėtros planų įgyvendinimą, institucijų valdomų informacinių išteklių kūrimą, plėtrą, tvarkymą ir tam panaudotas lėšas;

  6.6. pagal skyriaus kompetenciją analizuoja, kaip valstybės informaciniai ištekliai panaudojami valstybės valdymui ir viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti, rengia pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių panaudojimo valstybės valdymui ir viešosioms bei administracinėms paslaugoms teikti tobulinimo;

  6.7. atlieka valstybės institucijų ir įstaigų vykdomų informacinės visuomenės plėtros projektų stebėseną, renka ir analizuoja informaciją apie suplanuotus ir faktiškai panaudotus su informacinės visuomenės plėtros projektų įgyvendinimu ir valstybės informacinių išteklių tvarkymu susijusius asignavimus;

  6.8. dalyvauja (teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus) vykdant dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

  6.9. dalyvauja (teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus) rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planą, pagal kompetenciją dalyvauja vertinant veiksmų programas;

  6.10. renka, analizuoja ir skleidžia informaciją apie informacinės visuomenės plėtros procesus, jų valdymo ir planavimo tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje, dalyvauja analizuojant tendencijas bei ruošiant prognozes, reikalingas Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo dokumentų ir šių dokumentų įgyvendinimo ataskaitų dalių, susijusių su informacinės visuomenės plėtra, rengimui, vertina Europos Sąjungos ir kitų šalių patirtį bei pasiūlymus;

  6.11. rengia ir skelbia oficialią statistiką apie informacinės visuomenės plėtrą Lietuvos Respublikoje;

  6.12. rengia bendrąsias ataskaitas apie šalies informacinės visuomenės plėtros procesų ir informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus plėtrą;

  6.13. vykdo Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;

  6.14. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms įgyvendinimą, teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms metodinę paramą - išvadas bei rekomendacijas dėl jų svetainių atitikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems reikalavimams, kartą per metus atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių būklės analizę ir apibendrintus rezultatus skelbia Komiteto interneto svetainėje;

  6.15. vykdo priežiūrą kaip valstybės institucijos ir įstaigos, kurios savo veiklos informaciją skelbia portale „Mano Vyriausybė“, laikosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;

  6.16. vykdo turinio valdymo priemonių, teikiamų institucijoms portale „Mano Vyriausybė“, administravimą;

  6.17. metodiškai vadovauja ir vykdo priskirtų bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo priežiūrą Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingose institucijose ir įstaigose informacinių ryšių ir technologijų infrastruktūros ir vidaus administravimo informacinių sistemų valdymo srityje – teikia metodinę pagalbą ir atlieka bendrųjų funkcijų efektyvumo vertinimą;

  6.18. rengia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių strateginių veiklos planų Komiteto veiklos srities programų projektus, Komiteto metinių veiklos planų projektus, investicijų planų, biudžeto planavimo dokumentų, kitų veiklos planavimo dokumentų, veiklos ataskaitų projektus;

  6.19. Komitete vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę;

  6.20. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  6.21. pagal skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus;

  6.22. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

  6.23. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;

  6.24. pagal skyriaus kompetenciją perkelia ar dalyvauja perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire);

  6.25. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

  6.26. atlieka Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir susisiekimo ministro pavedimų vykdymo terminų kontrolę;

  6.27. įgyvendina kokybės vadybos metodų diegimą Komitete;

  6.28. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja suinteresuotas institucijas ir įstaigas, organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;

  6.29. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  6.30. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

  6.31. pagal kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;

  6.32. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  6.33. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

   

  7. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

  7.1. gauti iš kitų Komiteto administracijos padalinių tikslią informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  7.2. kreiptis Komiteto direktoriaus pasirašytu raštu į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją Komiteto kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.3. gauti skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą, kitą reikalingą aprūpinimą;

  7.4. naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

  8. Skyrius gali turėti ir kitas teisės aktų jam suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  9. Skyriaus kompetenciją nustato šie nuostatai, o skyriaus darbuotojų kompetenciją - pareigybių aprašymai.

  10. Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  11.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Komiteto direktoriui ar Komiteto direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, personalo politikos, darbuotojų skatinimo, jų atlyginimo dydžio, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  11.3. Komiteto darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  11.4. Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

  11.5. dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.6. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.

  12. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Komiteto direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už šio skyriaus veiklos koordinavimą.

  13. Nesant skyriaus vedėjo, jo pareigas vykdo Komiteto direktoriaus paskirtas asmuo.

  14. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius:

  14.1. klausimus sprendžia savarankiškai arba su kitais suinteresuotais Komiteto administracijos padaliniais;

  14.2. bendradarbiauja su kitais Komiteto administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei Europos Sąjungos institucijomis.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  15. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių ir darbų nevykdymą arba netinkamą vykdymą pagal savo kompetenciją.

  16. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą skyriaus darbuotojai gali būti traukiami drausminėn ir / ar materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  17. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ____________________

 • Struktūrinių fondų metodinės pagalbos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Loreta Kriaučiūnaitė

   

  INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

  PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

  STRUKTŪRINIŲ FONDŲ METODINĖS PAGALBOS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1.Struktūrinių fondų metodinės pagalbos skyrius (toliau - skyrius) - Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Komitetas) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Komiteto direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už šio skyriaus veiklos koordinavimą.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministro įsakymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Komiteto nuostatais, Komiteto darbo reglamentu ir direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Komiteto veikla.

  3. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia Komiteto direktorius.

  4. Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių darbuotojų pagal darbo sutartis, (toliau - darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o tvirtina Komiteto direktorius.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:

 • Projektas „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Andžej Trachimovič
  Vyriausiasis specialistas - projekto vadovas
  Dmitrijus Syčiovas
  Vyriausiasis specialistas - projekto koordinatorius
  Vilmantas Povilaitis
  Vyriausiasis specialistas - projekto techninės įrangos administratorius
  Jurgita Jazgevičienė
  Vyriausiasis specialistas - projekto administratorius
  Artūras Lisauskas
  Vyriausiasis specialistas - projekto techninės įrangos administratorius
  Vygintas Čiurlionis
  Vyriausiasis specialistas - projekto techninės įrangos administratorius
  Dimitrian Kondrašov
  Vyriausiasis specialistas - projekto techninės įrangos administratorius
  Jonas Ignatavičius
  Vyriausiasis specialistas - projekto techninės įrangos administratorius
 • Projektas „Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir įgyvendinimas“
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gvidas Astromskas
  Vyriausiasis specialistas - projekto ekspertas
  Pranas Šileika (infrastruktūros migravimo klausimais)
  Vyriausiasis specialistas
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-04