BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Vadovai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Kęstutis Andrijauskas
  Vitalija Kaniušaitė
 • Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Andžej Trachimovič

   

  INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

  PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

  STRUKTŪRINIŲ FONDŲ METODINĖS PAGALBOS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1.Struktūrinių fondų metodinės pagalbos skyrius (toliau - skyrius) - Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Komitetas) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Komiteto direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už šio skyriaus veiklos koordinavimą.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministro įsakymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Komiteto nuostatais, Komiteto darbo reglamentu ir direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Komiteto veikla.

  3. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia Komiteto direktorius.

  4. Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių darbuotojų pagal darbo sutartis, (toliau - darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o tvirtina Komiteto direktorius.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:

 • Skaitmeninės aplinkos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Arminas Rakauskas
  Renata Marmienė
  Giedrė Jakavičienė
  Eglė Čepaitienė
  Julius Belickas
  Violeta Beržinskienė
  Loreta Kriaučiūnaitė
  Vaiva Nemanienė
  Vyriausioji specialistė

  PATVIRTINTA

  Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

  2017 m. vasario  21 d. įsakymu Nr. T-20

   

   

   

  INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

  PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

  VERTINIMOIR STEBĖSENOS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Vertinimo ir stebėsenos skyrius (toliau - skyrius) - Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Komitetas) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Komiteto

 • Skaitmeninių sprendimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Tomas Sakalauskas
  Irma Zdanavičienė
  Konsultantė
  Virginijus Martinaitis
  Kęstutis Valeika
  Rūta Skrinskaitė
  Jevgenij Višniakov
  Eglė Šimukėnaitė
  Natalija Selskaitė
  Marijonas Petrauskas
  Konsultantas

   

  INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

  PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

  INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPRENDIMŲ SKYRIUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1.  Informacinių technologijų sprendimų skyrius (toliau – skyrius) – Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Komiteto direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už šio skyriaus veiklos koordinavimą.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministro įsakymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Komiteto nuostatais, Komiteto darbo reglamentu ir direktoriaus įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Komiteto veikla.
  3. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia Komiteto direktorius.
  4.        Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus rengia skyriaus vedėjas, o tvirtina Komiteto direktorius.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS      

           5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

  5.1.  užtikrinti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (toliau – TDS) funkcionavimą ir plėsti jos funkcionalumą;

  5.2.  užtikrinti Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) priežiūrą, palaikymą, modifikavimą, funkcionalumų bei panaudojimo plėtrą;

  5.3.       užtikrinti Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (toliau – E. siuntų pristatymo sistema) veikimą;

  5.4.       atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas - vykdyti centralizuotus informacinių ir ryšių technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų įsigijimo viešuosius pirkimus;

  5.5.  koordinuoti elektroninio turinio, informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) infrastruktūros ir IRT naujovių kūrimą ir diegimą;

  5.6.  užtikrinti tinkamą Komitetui priklausančios kompiuterinės ir programinės įrangos, elektroninių ryšių tinklų, interneto tinklalapių, duomenų bazių funkcionavimą, priežiūrą ir apsaugą.

            6. Įgyvendindamas šiuos uždavinius skyrius vykdo šias funkcijas:

  6.1.  vykdo TDS ir VIISP valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;

  6.2.  rengia ir įgyvendina projektus, skatinančius valstybės informacinių išteklių sąveikumą, sudarančius sąlygas viešojo administravimo institucijoms teikti elektronines paslaugas, skirtus VIISP panaudojimo plėtrai, taip pat kitus pagal skyriaus kompetenciją priskirtus projektus;

  6.3.  nustato rekomenduojamus duomenų teikimo formatus ir standartus, užtikrinančius valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką, ir jų taikymą;

  6.4.  teikia pasiūlymus dėl registrų, valstybės informacinių sistemų sąveikos tobulinimo;

  6.5.  vykdo E. siuntų pristatymo sistemos tvarkytojo funkcijas;

  6.6.  vykdo centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas;

  6.7.  diegia inovatyvius IRT sprendimus, užtikrina šių sprendimų funkcionalumą ir plėtrą;

  6.8.  pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant elektroninio parašo naudojimo valstybės politiką;

  6.9.  dalyvauja organizuojant su elektroninio parašo naudojimu susijusių paslaugų, reikalingų viešojo administravimo subjektams teikiant viešąsias ir administracines paslaugas elektroninėmis priemonėmis ir vykdant elektroninių dokumentų mainus, teikimą;

  6.10.                                          valstybės institucijoms ir įstaigoms teikia informaciją, reikalingą tikrinant Komiteto sudarytų elektroninio parašo sertifikatų galiojimą;

  6.11.                                          administruoja Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) Komitete naudojamas darbo vietas;

  6.12.                                          organizuoja Komiteto informacinių sistemų, elektroninių ryšių tinklų, interneto tinklalapių, tarnybinių stočių ir kitos Komiteto techninės ir programinės įrangos saugų ir nepertraukiamą funkcionavimą, sąveiką, apsaugą bei administravimą, sukauptos informacijos saugumą, Komitete esamų kompiuterizuotų darbo vietų ir kompiuterių lokalaus tinklo aptarnavimą, miesto ir vidaus telefono ryšį;

  6.13.                                          teikia metodinę pagalbą Komiteto darbuotojams kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais;

  6.14.                                          pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

  6.15.                                          pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;

  6.16.                                          pagal skyriaus kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

  6.17.                                          pagal skyriaus kompetenciją perkelia ar dalyvauja perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire);

  6.18.                                          pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

  6.19.                                          pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja suinteresuotas institucijas ir įstaigas, organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;

  6.20.                                          pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;

  6.21.                                          atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  6.22.                                          pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

  6.23.                                          pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

  6.24.                                          pagal kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;

  6.25.                                          sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

  6.26.                                          pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;

  6.27.                                          pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.

      

  III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   

              7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  7.1.  gauti iš kitų Komiteto administracijos padalinių tikslią informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  7.2.  kreiptis Komiteto direktoriaus pasirašytu raštu į viešojo administravimo institucijas ir kitas įmones, įstaigas ar organizacijas bei gauti iš jų informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais kompetencijos klausimais;

  7.3.  gauti skyriaus veiklai reikalingą metodinę literatūrą, kitą reikalingą aprūpinimą;

  7.4.  naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

             8. Skyrius gali turėti ir kitas teisės aktų jam suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  darbo organizavimas

   

                9.        Skyriaus kompetenciją nustato šie nuostatai, o skyriaus darbuotojų kompetenciją – pareigybių aprašymai.

            10.    Skyriaus darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus vedėjas.

     

          11. Skyriaus vedėjas:

  11.1.                                          organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių, funkcijų ir kitų užduočių vykdymą;

  11.2.                                          teisės aktų nustatyta tvarka teikia Komiteto direktoriui ar Komiteto direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pasiūlymus dėl skyriaus vykdomos veiklos, personalo politikos, darbuotojų skatinimo, jų atlyginimo dydžio, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo, darbuotojų mokymo ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

  11.3.                                          Komiteto darbo reglamento nustatyta tvarka vizuoja dokumentus;

  11.4.                                          Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

  11.5.                                          dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  11.6.                                          pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.

                     12..    Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Komiteto direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už šio skyriaus veiklos koordinavimą.

                13.    Nesant skyriaus vedėjo, jo pareigas vykdo Komiteto direktoriaus paskirtas asmuo.

    

             14. Vykdydamas numatytas funkcijas ir pavestus uždavinius skyrius:

  14.1.                                          klausimus sprendžia savarankiškai arba su kitais suinteresuotais Komiteto administracijos padaliniais;

  14.2.                                          bendradarbiauja su kitais Komiteto administracijos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei Europos Sąjungos institucijomis.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

              15. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui. Skyriaus darbuotojai asmeniškai atsako už savo pareigų ir pavestų užduočių ir darbų nevykdymą arba netinkamą vykdymą savo kompetencijos ribose.

              16. Už tarnybinių pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą arba kitus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimą, skyriaus darbuotojai gali būti traukiami drausminėn ir/ar materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

              17. Skyriaus darbo organizavimas keičiamas ar skyrius naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________________

   

 • Kibernetinio saugumo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Aurimas Širvelis
  Analitikas
 • Teisės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Laura Kasinskienė
  Ieva Grigaitienė
  Eglė Macijauskienė

  Infromacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo ministerijos teisės ir personalo skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:
   1. užtikrinti, kad Komiteto rengiami ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – institucijos) pateikti teisės aktų ir sutarčių projektai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir juridinės technikos reikalavimus;
   2. teisinėmis priemonėmis padėti realizuoti Komitetui suteiktas teises ir įgalinimus;
   3. padėti Komiteto direktoriui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą, organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Komiteto organizacinę kultūrą.
  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius skyrius:
   1. vertina, ar Komiteto administracijos padalinių rengiami ar kitų institucijų pateikti teisės aktų projektai atitinka juridinės technikos reikalavimus, Lietuvos Respublikos teisės aktus bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų atitinkamo patikslinimo;
   2. pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus, vertina, teikia pastabas ir pasiūlymus Komiteto darbuotojų parengtiems ar fizinių arba juridinių asmenų pateiktiems sutarčių projektams;
   3. konsultuoja Komiteto darbuotojus sutarčių, teisės aktų rengimo, taikymo, personalo administravimo, darbo ir civilinės saugos bei kitais teisės klausimais, jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;
   4. teikia pasiūlymus dėl Komiteto direktoriaus įsakymų atitikimo galiojantiems teisės aktams;
   5. atsižvelgiant į Komiteto veiklos tikslus ir uždavinius, pagal kompetenciją teikia Komiteto direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;
   6. kartu su kitais Komiteto administracijos padaliniais atlieka Komiteto administracijos padalinių funkcijų ir (ar) Komiteto pareigybių analizę;
   7. atlieka personalo sudėties analizę;
   8. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Komitete;
   9. padeda Komiteto direktoriui formuoti personalo sudėtį;
   10. padeda Komiteto administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Komitete;
   11. padeda Komiteto direktoriui formuoti Komiteto personalo mokymo prioritetus, sudaro Komiteto personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
   12. padeda Komiteto direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
   13. pagal skyriaus kompetenciją kartu su kitais Komiteto administracijos padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Komiteto direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Komitete gerinimo;
   14. rengia personalo pareigybių sąrašus, teikia Komiteto administracijos padalinių vadovams siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
   15. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
   16. padeda Komiteto direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
   17. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
   18. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
   19. organizuoja Komiteto valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
   20. organizuoja atostogų suteikimą personalui;
   21. išduoda ir įrašo į apskaitą Komiteto darbuotojų tarnybinius pažymėjimus, organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;
   22. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
   23. pagal skyriaus kompetenciją padeda Komiteto direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
   24. padeda Komiteto direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
   25. dalyvauja organizuojant Komiteto darbuotojų tarnybines komandiruotes;
   26. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja teisės aktų projektų ir teisės aktų antikorupcinio vertinimo atlikimą;
   27. koordinuoja Komiteto darbuotojų dalyvavimą rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
   28. pagal skyriaus kompetenciją perkelia ar dalyvauja perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire);
   29. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;
   30. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
   31. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
   32. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
   33. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
   34. atstovauja Komitetą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   35. įgyvendina civilinės ir darbo saugos reikalavimus bei užtikrina Komiteto darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, rengia ir tvarko su šia veikla susijusius dokumentus, veda instruktažus, įgyvendina prevencijos priemones, pakitus darbo sąlygoms, informuoja Komiteto darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietoje ir jų poveikį sveikatai;
   36. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
   37. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
   38. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus pavedimus.
 • Projektas „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Atsakingas už
  Andžej Trachimovič
  Departamento direktorius
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-02