2023-01-30

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimas bendriesiems reikalavimams

Informacinės visuomenės plėtros komiteto užsakymu atlikto Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo (Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nuostatoms vertinimo duomenimis, 71 proc.  įstaigų interneto svetainių atitinka Aprašo nuostatas.

Įstaigų interneto svetainių atitikimo Aprašo nuostatoms vertinimo tikslas - atlikti įstaigų interneto svetainių turinio analizę, pateikti išvadas dėl įstaigų interneto svetainių būklės ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo. 

Atliekant vertinimą buvo nustatyta 1088 įstaigų interneto svetainės, kurioms taikomos Aprašo nuostatos. Geriausiai Aprašo nuostatas atitinka teismų (91 proc.), ministerijų (90 proc.) bei savivaldybių (89 proc.) interneto svetainės. Lyginant su ankstesniais metais, bendras įstaigų interneto svetainių atitikimas reikalavimams sumažėjo 4 proc. punktų. Labiausiai tokį sumažėjimą lėmė tai, kad įstaigos nepertvarkė savo interneto svetainių pagal pasikeitusius Aprašo reikalavimus. 

Su vertinimo ataskaita galima susipažinti čia.