BDAR

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Telekomunikacijos. Komisijos pateiktos nacionalinio telekomunikacijų reguliavimo ataskaitos duomenimis, konkurencija rinkose aktyvesnë, tačiau bendroji rinka dar nesukurta

Data

2010 06 02

Įvertinimas
0
Š. m. birželio 1 d. paskelbtos Europos Komisijos ataskaitos duomenimis, ES telekomunikacijų rinkos tapo konkurencingesnës dël Komisijos pateiktų gairių, susijusių su konsultacijų ir persvarstymo tvarka, žinoma kaip 7 straipsnio procedûra, kurios laikydamosi nacionalinës telekomunikacijų reguliavimo institucijos turi iš anksto pranešti Komisijai apie ketinimus reguliuoti dalį jų nacionalinių telekomunikacijų rinkų. Taip piliečiams ir įmonëms suteikiama daugiau galimybių rinktis paslaugas mažesnëmis kainomis. Tačiau ataskaitoje taip pat teigiama, kad bendroji ES telekomunikacijų rinka dar nesukurta, todël Komisijos pateiktoje Europos skaitmeninëje darbotvarkëje (IP/10/581) raginama nedelsiant pradëti nuosekliai taikyti galiojančias telekomunikacijų taisykles ir nurodoma, kad Komisija ketina pasiûlyti, kaip sumažinti dël neveikiančios telekomunikacijų paslaugų bendrosios rinkos patiriamas išlaidas. Problemų kyla ir dël nacionalinių reguliavimo institucijų taikomų skirtingų konkurencijos klausimų sprendimo metodų, pavyzdžiui, susijusių su šviesolaidinių tinklų prieigos reguliavimu. Šiandien paskelbtoje ataskaitoje taip pat įspëjama, kad neaiškumai dël reguliavimo gali trukdyti vykdyti infrastruktûros projektus, kuriems reikia daug investicijų, pavyzdžiui, susijusius su naujos kartos prieigos tinklais – vienu iš svarbiausių Europos skaitmeninës darbotvarkës elementų.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakë: „Nacionalinëms telekomunikacijų reguliavimo institucijoms pateikus Komisijos gaires, užtikrintas pakankamas nuoseklumas ir nuspëjamumas, kad investuotojai įgytų pasitikëjimo. Tačiau siekiant, kad bendroji ES telekomunikacijų rinka bûtų darniai kuriama ir tinkamai veiktų, reguliavimas turi bûti dar geriau koordinuojamas.“

Už konkurenciją atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Joaquínas Almunia kalbëjo: „Ataskaitoje pabrëžiama, kad tada, kai Komisijos prižiûrimos nacionalinës reguliavimo institucijos ëmësi įgyvendinti ES telekomunikacijų taisykles, telekomunikacijų rinkos tapo atviresnës konkurencijai, o ES piliečiai ir įmonës gavo daugiau galimybių rinktis pigesnes paslaugas.“

Šiandien paskelbtoje Komisijos ataskaitoje nurodomos pagrindinës tendencijos ir klausimai, iškilę pastaruosius dvejus metus taikant 7 straipsnio procedûrą. Apskritai laikantis šios pranešimų teikimo tvarkos ES telekomunikacijų rinkos reguliuojamos mažiau ir geriau. Tačiau nacionalinës telekomunikacijų reguliavimo institucijos ir toliau skirtingai sprendžia panašias konkurencijos problemas. Tai yra:

naudojantis šviesolaidžiais teikiamos prieigos produktų traktavimas didmeninëse plačiajuosčio ryšio rinkose – pvz., daugeliu atvejų, nors šviesolaidžiai į rinkos apibrëžtį buvo įtraukti, telekomunikacijų reguliavimo institucijos siûlë netaikyti reguliavimo priemonių arba tokias priemones taikyti tik šviesolaidiniams tinklams;

skirtingai skaičiuojami tarifai, už kuriuos operatoriai suteikia prieigą prie savo tinklo dalies arba persiunčia skambučius kitiems operatoriams (sujungimas). Skaičiuodamos skambučio užbaigimo tarifą, nemažai reguliavimo institucijų vis dar įtraukia su sąnaudomis nesusijusius elementus, pavyzdžiui, radijo dažnio spektro naudojimo kainą, todël nustatomos labai didelës kainos;

skirtingi reguliavimo metodai, kai telekomunikacijų operatoriai atskiria kitiems telekomunikacijų operatoriams ir galutiniams vartotojams teikiamas paslaugas (funkcinis atskyrimas).

Nuo 2011 m. gegužës pagal persvarstytas ES telekomunikacijų taisykles Komisijai bus suteikta papildomų įgaliojimų, susijusių su nacionalinių reguliavimo institucijų nustatomomis ir taikomomis taisomosiomis priemonëmis (žr. MEMO/09/513 ir priedą). Komisija įsipareigojo glaudžiai bendradarbiaudama su Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC, žr. SPEECH/10/15) užtikrinti, kad ES telekomunikacijų taisyklës bûtų taikomos nuosekliai, ir, kaip numatyta Europos skaitmeninëje darbotvarkëje (IP/10/581), skatinti tolesnį sparčiojo plačiajuosčio ryšio plëtojimą.

Remdamasi gairëmis, pateiktomis atlikus nacionalinių plačiajuosčio ryšio rinkų tyrimus, Komisija šiuo metu baigia rengti rekomendaciją dël reguliuojamos prieigos prie naujos kartos prieigos tinklų. Kartu su BEREC Komisija taip pat svarsto papildomus nurodymus telekomunikacijų reguliavimo institucijoms dël nuoseklaus atskyrimo įsipareigojimų vykdymo ir taisomųjų priemonių taikymo.

Pagrindiniai faktai

Direktyvos 2002/21/EB dël elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) 7 straipsnyje nustatyta procedûra taikyta siekiant nustatyti sritis, kuriose Komisija kartu su BEREC turi imtis veiksmų, kad paskatintų kurti bendrąją elektroninių ryšių rinką.

Laikydamosi šios procedûros, nacionalinës telekomunikacijų reguliavimo institucijos, prieš priimdamos galutinį sprendimą, privalo pateikti savo rinkos tyrimo rezultatus Komisijai – taip siekiama konsoliduoti telekomunikacijų vidaus rinką. Nuo tada, kai 7 straipsnio procedûra buvo nustatyta, nacionalinës reguliavimo institucijos Komisijai svarstyti pateikë daugiau kaip 1000 reguliavimo sprendimų projektų.

Visa pagal ES reguliavimo sistemą pateiktų rinkos tyrimo rezultatų ataskaita, taip pat Komisijos sprendimai ir susijusios priemonës, apie kurias pranešta laikantis 7 straipsnio procedûros, pateikti

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/eu_consultation_procedures/index_en.htm

Daugiau informacijos apie 7 straipsnio procedûrą pateikta MEMO/10/226.


Šaltinis: EK