BDAR

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Telekomunikacijos. Komisija labai abejoja dël Lietuvos siûlomos prieigos tinklų rinkų apibrëžties

Data

2010 03 15

Įvertinimas
0
Europos Komisija Lietuvos nacionalinei telekomunikacijų reguliavimo institucijai – Ryšių reguliavimo tarnybai (RRT) – pranešë labai abejojanti dël to, kaip pastaroji apibrëžë prieigos paslaugų, kuriomis naudodamiesi alternatyvûs operatoriai užtikrina, kad galutiniams paslaugų gavëjams bûtų teikiamos tokios telekomunikacijų paslaugos, kaip telefono ir interneto ryšys, rink as. RRT apibrëžë dvi atskiras rinkas: prieigos prie varinių laidų tinklų ir prieigos prie šviesolaidinių tinklų, esančių arčiau galutinių paslaugų gavëjų ir vadinamų „paskutine mylia“ arba vietine linija. RRT skiria atsietąsias varinës vytos poros linijas ir atsietąsias šviesolaidines ryšio linijas iki galutinio paslaugų gavëjo (angl. fibre-to-the-home , FTTH). Toks skyrimas neatitinka konkurencijos teisës principų. Be to, RRT apibrëžtoms rinkoms nepriskyrë atsietųjų šviesolaidinių ryšio linijų iki pastato (angl. fibre-to-the-building , FTTB). FTTH linijos nutiesiamos iki pat paslaugų gavëjo patalpų, o FTTB linijos – tik iki pastato, kuriame gali bûti keli namų ûkiai. Komisijos nuomone, dël to alternatyviems telekomunikacijų operatoriams (visiems, išskyrus rinkos senbuvę TEO) gali bûti sunku pasinaudoti TEO tinklais, kad galëtų teikti paslaugas galutiniams paslaugų gavëjams, kad ir kokias technologijas naudotų. Taip gali bûti ribojama konkurencija, trukdoma rinkoje įsitvirtinusiems ir alternatyviems operatoriams investuoti į naujos kartos prieigos plačiajuosčio ryšio tinklus, o paslaugų gavëjams dël to bûtų teikiamos brangesnës ir ne tokios kokybiškos paslaugos. Per kitus du mënesius Komisija paprašys, kad RRT ir rinkos dalyviai pateiktų išsamesnių paaiškinimų ir rinkos duomenų, ir įvertins šią informaciją. Kol kas RRT pasiûlytos priemonës priimti negali.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos narë Neelie Kroes sakë: „Privalome užtikrinti, kad telekomunikacijų rinkos bûtų apibrëžiamos tiksliai, antraip operatoriams ir investuotojams bus siunčiama prieštaringa informacija, iškraipoma bendroji rinka ir trukdoma galimiems investuotojams investuoti į naujos kartos prieigos plačiajuosčio ryšio tinklus. Naujos kartos prieigos tinklai bûtini siekiant ilgalaikio Europos ekonomikos atsigavimo ir užtikrinant, kad paslaugų gavëjai galëtų naudotis naujoviškomis paslaugomis.“

2010 m. sausio 11 d. Lietuvos telekomunikacijų reguliavimo institucija RRT pranešë Komisijai ketinanti reguliuoti atsietosios prieigos prie vietinių linijų, t. y. telekomunikacijų tinklo „paskutinës mylios“ iki paslaugų gavëjo, rinką. Linija, kuria konkretus paslaugų gavëjas jungiasi prie tinklo, techniškai gali bûti atsieta nuo kitų linijų (linijų grupës), kurios paprastai priklauso rinkos senbuvei, ir naudojama alternatyvių operatorių plačiajuosčio ryšio ir fiksuotojo telefono ryšio paslaugoms tam paslaugų gavëjui teikti.

Apibrëždama prieigos rinkas, Lietuvos nacionalinë telekomunikacijų reguliavimo institucija rëmësi vietinëmis varinës vytos poros linijomis ir vietinëmis šviesolaidinëmis FTTH linijomis teikiamos atsietosios prieigos skirtumais. Be to, RRT pasiûlë nepriskirti FTTB linijomis teikiamos atsietosios prieigos në vienai iš šių dviejų rinkų.

Komisija susirûpinusi, kad RRT pasiûlyta rinkos apibrëžtis neatitinka konkurencijos teisës principų. RRT nusiųstame rašte Komisija pabrëžia, kad RRT pateiktų duomenų nepakanka įrodyti, jog atskiros varinių laidų ir šviesolaidinių tinklų rinkos apibrëžtos pagrįstai. Komisijos nuomone, dël panašių varinių laidų ir šviesolaidinių tinklų techninių savybių abiejų rûšių tinklai turëtų bûti priskirti tai pačiai atitinkamai rinkai. Be to, paslaugų gavëjai už interneto prieigą moka beveik tiek pat – nesvarbu, ar paslaugos teikiamos naudojantis šviesolaidinëmis ar varinës vytos poros linijomis.

Komisijai argumentai, kad FTTB grindžiama prieiga neturëtų bûti įtraukta rinkos apibrëžtį, pasirodë neįtikimi. Techniškai įmanoma atsieti varinių laidų linijas ir užtikrinti ryšį kiekvieno vartotojo patalpose naudojantis į pastato rûsį nutiesta linija. RRT nepateikë jokių patikimų duomenų, kad tokia prieiga negali bûti įtraukta. Laikantis RRT požiûrio, rinkoje įsitvirtinusio operatoriaus prieigos tinklas galëtų bûti reguliuojamas netinkamai, todël alternatyvûs operatoriai nepajëgtų tinkamai konkuruoti ir atsirastų kliûčių ir rinkoje įsitvirtinusiam, ir alternatyviems operatoriams investuoti į naujos kartos prieigos tinklus.

Pagrindiniai faktai

Raštas, kuriame Komisija pareiškë labai abejojanti dël RRT planuojamos priemonës, parengtas pagal ES telekomunikacijų taisyklių Pagrindų direktyvą, taikant vadinamąją 7 straipsnio procedûrą ( MEMO/09/539 ). Pagal šią procedûrą reguliavimo institucijoms suteikiama tam tikrų galimybių savo nacionalinëse telekomunikacijų rinkose pasiekti veiksmingą konkurenciją ir kartu užtikrinama, kad ES bûtų taikomos vienodos sąlygos, todël reguliavimo institucijos apie rengiamas taisykles privalo pranešti Komisijai. Jeigu šios taisyklës susijusios su rinkos apibrëžtimis ir tyrimais siekiant nustatyti didelę įtaką rinkoje turinčius operatorius, – o šiuo atveju taip ir yra – Komisija gali pareikalauti, kad reguliavimo institucija priemonę atšauktų. Jeigu taisyklës susijusios su reguliavimo priemonëmis, Komisija gali pateikti pastabų, o reguliavimo institucija privalo kuo atidžiau į jas atsižvelgti.

Laikantis ES ir tarptautinių konfidencialios verslo informacijos taisyklių, Lietuvos reguliavimo institucijai vakar išsiųstas Komisijos raštas netrukus bus paskelbtas

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?I=/commissiondecisions  


Šaltinis: EK