2023-10-02

Sėkmingai baigtas įgyvendinti projektas „Informacinių ir ryšių technologijų srities projektų vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra“

Informacinės visuomenės plėtros komitetas baigė įgyvendinti projektą „Informacinių ir ryšių technologijų srities projektų vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra“ (Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0037).

Įgyvendinant projektą:

  • Apibrėžta investicijų į IRT sąvoka, proceso dalyviai, jų teisės ir pareigos bei atsakomybės. Apibrėžti IRT investicinių projektų gyvavimo ciklo etapai bei jų vykdymo procesai.
  • Sukurta investicijų į IRT poreikio nustatymo, planavimo, vertinimo ir rezultatų stebėsenos ir vertinimo organizacinė ir teisinė bazė. 
  • Sukurti investicijų į IRT poreikio nustatymo, planavimo, inicijavimo, įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos ir vertinimo rodikliai, skirti IRT investicijų stebėsenai, analizei ir vertinimui atlikti.
  • Sukurta analizės metodika, skirta IRT investicijų vertinimui ir IVP raidos prognozavimui. 
  • Parengti techniniai reikalavimai IT priemonėms / įrankiams reikalingiems investicijų į IRT duomenų valdymui - investicijų poreikio nustatymui, investicinių projektų planavimui, vertinimui ir rezultatų stebėsenai ir analizei TDS priemonėmis atlikti.
  • Išplėstos ir sukurtos reikalingos priemonės/ įrankiai investicijų į IRT duomenų valdymui – investicijų projektų planavimui, vertinimui ir stebėsenai atlikti.

Projektas įgyvendintas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ lėšomis.