BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Nauji palydovai Europai. Komisija pradeda Europos judriojo palydovinio ryšio paslaugų teikëjų atranką

Data

2008 08 08

Įvertinimas
0
Šiandien Europos Komisija paskelbë Europos palydovinio ryšio paslaugų teikëjų konkursą. Užuot taikęsi prie 27 skirtingų nacionalinių sistemų, palydovinio ryšio operatoriai pirmą kartą galës dalyvauti bendroje europinëje atrankoje ir siûlyti tokias paslaugas, kaip didelës spartos duomenų perdavimo, mobiliosios televizijos, pagalbos ištikus nelaimei ir nuotolinës medicinos paslaugos. Tai tapo įmanoma priëmus naują Europos Sąjungos sprendimą dël judriojo palydovinio ryšio paslaugų, kuris įsigaliojo šių metų liepą. Judriojo palydovinio ryšio sistemomis paslaugos naudojantis radijo spektru teikiamos tarp judriosios Žemës stoties ir vienos ar kelių kosminių stočių arba nustatytose vietose esančių antžeminių stočių. Šiomis sistemomis tokios paslaugos gali bûti teikiamos didelëje teritorijoje ir vietovëse, kur jas teikti anksčiau buvo ekonomiškai nenaudinga. Taikant naująją europinę atrankos procedûrą, bendrovës galëtų nuo 2009 m. visoje Europoje teikti naujoviškas belaidžio ryšio paslaugas naudodamosi bûtent tam skirtu radijo spektru.
„Judriojo palydovinio ryšio paslaugos turi milžinišką pranašumą – jos gali bûti teikiamos didžiojoje Europos Sąjungos teritorijos dalyje milijonams Europos Sąjungos piliečių. Taip pirmą kartą sudaroma galimybë visiems europiečiams naudotis naujomis ryšių paslaugomis ne tik didmiesčių zonose, bet ir kaimo bei rečiau apgyvendintuose regionuose, – sakë už telekomunikacijas atsakinga Europos Sąjungos Komisijos narë Viviane Reding. – Tačiau tokioms palydovinio ryšio paslaugoms reikia didelių investicijų, todël bûtina nustatyti paprastas bei sparčias procedûras ir ilgam užtikrinti teisinį tikrumą. Todël Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos Parlamentu ir Ministrų Taryba, vos per dešimties mënesių laikotarpį parengë bendrą Europos Sąjungos judriojo palydovinio ryšio paslaugų teikëjų atrankos procedûrą. Dabar Europoje yra viena, o ne 27 judriojo palydovinio ryšio paslaugų rinkos. Nuo šiol iniciatyvos turi imtis šio sektoriaus bendrovës. Tikiuosi, kad operatoriai, teiksiantys palydovinio ryšio paslaugas vartotojams nuo Šiaurës Švedijos iki Pietų Ispanijos, labai konkuruos. Todël pirmuosius palydovus bûtų galima paleisti jau 2009 m.“

Palydovų pramonë – tai 77 mlrd. EUR vertës pasaulinë rinka; 2007 m. ji išaugo 16 %. Vien už palydovinio ryšio paslaugas pelno gauta maždaug 38 mlrd. EUR. Europos bendrovës šioje rinkoje labai reikšmingos – Europos kosminës erdvës pramonë užima 40 % pasaulinių palydovų gamybos, paleidimo ir eksploatavimo rinkų. Be to, Europoje įsikûrę trys iš penkių didžiausių pasaulyje palydovinio ryšio sistemų operatorių.

Šiandien Europos Komisija paskelbë pirmąjį palydovinio ryšio operatorių konkursą, rengiamą taikant bendrą europinę atrankos procedûrą. Nepaisant aiškių tarpvalstybinių palydovinio ryšio paslaugų aspektų, iki šiol galiojusios nacionalinës taisyklës neleido sukurti bendros judriojo palydovinio ryšio paslaugų rinkos, nes visos valstybës narës operatorius rinkosi pačios. Dël tokios valstybių narių požiûrio įvairovës imta taikyti skirtingas procedûras, atsirado teisinis netikrumas ir susidarë Europos palydovų pramonei nepalankios konkurencijos sąlygos.

Siekdama pašalinti šias kliûtis, Komisija, remdamasi savo įgaliojimais bendrosios rinkos srityje, 2007 m. rugpjûčio 22 d. pateikë naujo Europos Sąjungos sprendimo projektą, kuriuo pasiûlë bendrą judriojo palydovinio ryšio paslaugų teikëjų atranką organizuoti Europos mastu (IP/07/1243 ). Šis sprendimas buvo patvirtintas Europos Parlamento bei Tarybos ir įsigaliojo 2008 m. liepos 5 d. Juo Europos Sąjungoje nustatytos bendros 2 Ghz juostų naudojimo judriojo palydovinio ryšio paslaugoms teikti taisyklës. Tai ne tik padës supaprastinti bei paspartinti licencijų operatoriams išdavimo procedûras ir paskatins investuoti į judriojo palydovinio ryšio paslaugas ir teikti jų daugiau, bet ir užtikrins, kad tos paslaugos bûtų teikiamos bent 60 % Europos Sąjungos teritorijos – tai svarbus žingsnis, kad palaipsniui jos bûtų pradëtos teikti visose Europos Sąjungos valstybëse narëse.

Suinteresuotos bendrovës paraiškas Europos Komisijai turi pateikti iki 2008 m. spalio 7 d. Pirmuoju atrankos procedûros etapu bus vertinamos techninës ir komercinës kandidačių galimybës laiku paleisti sistemas. Antruoju atrankos etapu, be kitų dalykų, bus atsižvelgiama į šiuos kriterijus: per kiek laiko paslaugos bus pradëtos teikti visose valstybëse narëse; teikiamų paslaugų įvairovę, taip pat paslaugas kaimo vietovëse; galutinių naudotojų, kuriems bus teikiamos paslaugos, skaičių; galimybes naudojant sistemą įgyvendinti viešosios politikos tikslus ir spektro naudojimo veiksmingumą. Visos valstybës narës privalo užtikrinti, kad atrinktosios kandidatës turëtų teisę veikti savo šalyje. Priklausomai nuo kandidačių skaičiaus atrankos procedûrą Komisija tikisi užbaigti 2009 m. pirmoje pusëje. 2009 m. galëtų bûti paleisti ir pirmieji palydovai.

Daugiau informacijos

Visas Komisijos kvietimo dalyvauti konkurse tekstas ir kita bendroji informacija skelbiama

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm  

Naująjį sprendimą dël Europos Sąjungos judriojo palydovinio ryšio paslaugų galima rasti

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:172:0015:0024:EN:PDF
Europos Parlamento balsavimo dël Europos Sąjungos judriojo palydovinio ryšio paslaugų sprendimo rezultatai

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference= P6-TA-2008-0219 

Tarybos pritarimas sprendimui dël Europos Sąjungos judriojo palydovinio ryšio paslaugų

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11070.en08.pdf  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st03/st03637-re01.en08.pdf  

Taip pat žiûrëkite MEMO/08/536

Šaltinis: EK