Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Komisijos ataskaitos duomenimis, reikia griežtesnių priemonių prieš nepageidaujamų e. laiškų siuntëjus ir geriau apsaugoti privatumą

Data

2009 10 09

Įvertinimas
0
Š. m. spalio 8 d. Europos Komisija dar kartą paragino ES valstybes nares aktyviau kovoti su grësme privatumui internete. Iš šiandien paskelbto Komisijos užsakymu atlikto tyrimo aiškëja, kad, nepaisant tam tikrų priemonių (pavyzdžiui, baudų nepageidaujamų e. laiškų siuntëjams), kurių pastaraisiais metais ëmësi kelios ES valstybës, kad bûtų laikomasi Europoje nustatyto draudimo siųsti nepageidaujamus e. laiškus, baudžiamąja tvarka nagrinëtų atvejų ir nubaustų įstatymo pažeidëjų skaičius gerokai skiriasi. Tyrime patvirtinta, kad reformuojant ES telekomunikacijų taisykles ( MEMO/09/219 ) bûtina tobulinti teisës aktus: aiškiau ir nuosekliau užtikrinti taisyklių laikymąsi, taikyti atgrasomąsias sankcijas, gerinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir skirti pakankamai išteklių nacionalinëms tarnyboms, užtikrinančioms piliečių privatumą internete.

„Remiantis šiandien paskelbtais duomenimis galima teigti, kad kelios ES valstybës aktyviau siekia užtikrinti privatumą internete. Tačiau galime ir privalome padaryti daugiau, kad apsaugotume ES interneto vartotojus nuo nepageidaujamų e. laiškų, – sakë už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga ES Komisijos narë Viviane Reding. – Nors nepageidaujami e. laiškai ir šnipinëjimo programinë įranga Europos teisës aktais uždrausta nuo 2002 m., vidutiniškai 65 % ES piliečių nuolat gauna nepageidaujamų e. laiškų. Turime aktyviau kovoti su nepageidaujamų e. laiškų siuntëjais ir užtikrinti, kad bûtų priimti ES teisës aktai, kuriuose bûtų numatytos griežtos civilinës ir baudžiamosios sankcijos tokių laiškų siuntëjams. ES valstybes raginu labiau kovoti su grësme privatumui internete, kaip antai: su nepageidaujamais e. laiškais, šnipinëjimo ir kenkëjiška programine įranga. Jei mums pavyktų sustabdyti nepageidaujamų e. laiškų platinimą Europoje, parodytume pavyzdį mûsų kaimyninëms ir kitoms pasaulio valstybëms, iš kurių į Europą siunčiami nepageidaujami e. laiškai.“

Pagrindinës šiandien paskelbto Europos Komisijos tyrimo išvados:

Beveik visose ES valstybëse veikia viena ar kelios interneto svetainës, kuriose piliečiai gali rasti informacijos arba pateikti skundą, jei patirtų žalos dël nepageidaujamų e. laiškų, šnipinëjimo arba kenkëjiškos programinës įrangos;

Išnagrinëjus daugiau kaip 140 pažeidimų atvejų, tirtų 22 valstybëse narëse, paaiškëjo, kad tokių atvejų skaičius ir skirtos baudos valstybëse narëse labai skiriasi. Daugiausiai tokių atvejų suskaičiuota Ispanijoje (39), Slovakijoje (39) ir Rumunijoje (20). Didžiausios baudos skirtos Nyderlanduose (1 mln. EUR), Italijoje (570 tûkst. EUR) ir Ispanijoje (30 tûkst. EUR). Tačiau, pavyzdžiui, Rumunijoje, Airijoje ir Latvijoje nepageidaujamų e. laiškų siuntëjams skirtos nedidelës kelių šimtų ar tûkstančių eurų baudos.

Siekiant sëkmingai kovoti su grësme internete, bûtina suderinti prevencijos ir vykdymo priemones, taip pat geriau informuoti visuomenę. Valdžios institucijų (pavyzdžiui, ryšių reguliavimo tarnybų, duomenų apsaugos ir vartotojų tarnybų, taip pat teisësaugos tarnybų) pareigos ir jų bendradarbiavimo tvarka turi bûti aiški, o viešasis ir privatus sektoriai taip pat turi bendradarbiauti. ES valstybių narių bendradarbiavimo mastas labai skiriasi. Bendradarbiavimo susitarimus yra sudariusios Belgija, Estija, Italija, Jungtinë Karalystë, Kipras, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Prancûzija, Rumunija ir Vokietija, o štai, pavyzdžiui, Liuksemburgas ir Malta bendradarbiauja be oficialių susitarimų.

Nepageidaujamų e. laiškų problema aktuali visame pasaulyje. Sprendžiant nepageidaujamų e. laiškų problemą bûtina glaudžiau bendradarbiauti ir Europoje, ir visame pasaulyje.

ES valstybës turëtų skirti pakankamai išteklių nacionalinëms institucijoms , kad šios galëtų rinkti įrodymus, vykdyti šios srities tyrimus ir traukti baudžiamojon atsakomybën.

Įgyvendinus Komisijos pasiûlytą ES telekomunikacijų taisyklių reformą, kurią baigia derinti Europos Parlamentas ir Taryba, bus sudarytos sąlygos geriau užtikrinti, kad bûtų laikomasi privatumo apsaugos reikalavimų. Nauja ES telekomunikacijų taisyklių nuostata reikalaujama, kad bausmës už nacionalinių privatumo apsaugos teisës aktų pažeidimą bûtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Be to, ES valstybës ja įpareigotos skirti pakankamai išteklių nacionalinëms teisësaugos institucijoms.

Pagal naująsias taisykles nacionalinës kovos su nepageidaujamais e. laiškais tarnybos galës prisijungti prie tarnybų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisës aktų vykdymą, Europos tinklo, o privačios organizacijos, pavyzdžiui, interneto paslaugų teikëjai, galës teikti ieškinius prieš jų tinkluose piktnaudžiaujančius nepageidaujamų e. laiškų siuntëjus. Be to, Europos Komisija ir JAV derasi dël tarptautinio susitarimo dël bendradarbiavimo užtikrinant vartotojų apsaugos teisës aktų vykdymą. Sektoriaus duomenimis , 1 iš 6 nepageidaujamų e. laiškų išsiunčiamas iš JAV. Reformavus telekomunikacijų taisykles, bendradarbiavimas nepageidaujamų e. laiškų klausimais bus įtrauktas į ES ir JAV susitarimą.

Papildoma informacija

2009 m. gegužës mën. Komisija pristatë portalą „ eYouGuide “, kuriame pateikti praktiniai patarimai vartotojams, kaip naudotis ES teisës aktuose nustatytomis „skaitmeninëmis teisëmis“. Su šiais dalykais susijusi Komisijos narių V. Reding ir M. Kunevos pateikta bûsima Europos vartotojams skirta „Skaitmeninë darbotvarkë“ , kurioje nurodyta, kad ES gali imtis kovos su nepageidaujamais e. laiškais priemonių, visų pirma nustatyti panašias veiksmingas sankcijas visose ES valstybëse ir kaimyninëse šalyse ( IP/09/702 ).

Praktinis vykdymą užtikrinančių institucijų ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas bus aptartas Lisabonoje 2009 m. spalio 7–9 d. rengiamame CNSA/LAP seminare nepageidaujamų e. laiškų klausimais .

Šiandien paskelbtame tyrime, kuriame pristatytas pažangos kiekvienoje ES valstybëje vertinimas, pateikiamos nuorodos į valstybių narių nacionalinių duomenų apsaugos institucijų svetaines, kuriose galima teikti skundus dël nepageidaujamų e. laiškų, šnipinëjimo ir kenkëjiškos programinës įrangos:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/ext_studies/index_en.htm#2009  

„Eurobarometro“ atliktas pasitikëjimo informacine visuomene tyrimas paskelbtas:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm  


Šaltinis: EK