Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Europos Komisija mano, kad IRT sektorius turi imtis iniciatyvos įgyvendinant klimato ir energetikos tikslus

Data

2009 10 12

Įvertinimas
0
Europos Komisija šiandien paragino Europos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektorių iki 2011 m. nustatyti, kokių praktinių veiksmų bus imtasi, kad iki 2015 m. energija sektoriuje bûtų vartojama 20 % efektyviau. Vien tik naudojant IRT įrangą ir teikiant IRT paslaugas suvartojama maždaug visos 8 % ES suvartojamos elektros energijos ir išmetama apytiksliai 2 % viso išmetamo anglies dioksido. Tačiau IRT naudojant sumaniau, bûtų galima sumažinti energijos vartojimą energijos imliuose sektoriuose, tokiuose kaip pastatų, transporto bei logistikos, ir iki 2020 m. viso išmetamo anglies dioksido sumažinti 15 %. Komisija rekomenduoja IRT sektoriuje iki 2011 m. nustatyti didelius energijos vartojimo efektyvumo tikslus. Ji taip pat ragina ES valstybes iki 2010 m. pabaigos susitarti dël pažangių apskaitos sistemų bendrų specifikacijų.

„ Geresnis inovacinių IRT sprendimų naudojimas padës mums pasiekti Europos tikslus, susijusius su mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos kûrimu . IRT sektorius gali imtis iniciatyvos, kad bûtų užtikrintas darnesnis aplinkos tausojimu grindžiamas augimas, ir smarkiai paskatinti žaliųjų darbo vietų kûrimą Europoje , – sakë už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Komisijos narë Viviane Reding. – Privalome pasinaudoti galimybe imtis veiksmų energijos vartojimo efektyvumą didinančių technologijų srityje ne tik dël to, kad tai geriausias bûdas užtikrinti, kad CO2 dujų bûtų išmetama mažiau, bet ir dël to, kad ekologinis šių technologijų potencialas suteiktų naujų verslo galimybių Europos IRT bendrovëms .“

Komisija šiandien priëmë rekomendaciją, kurioje sakoma, kad IRT sektorius turëtų imtis iniciatyvos įgyvendinant perëjimą prie efektyvaus energijos vartojimo ir mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos . Komisija ragina IRT sektorių iki 2010 m. susitarti dël energijos vartojimo ir anglies dioksido išmetimo matavimo bendros metodikos. Tai turëtų suteikti galimybę gauti patikimesnių duomenų, siekiant nustatyti sektoriaus plataus užmojo energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir taršos sumažinimo iki 2011 m. tikslus. Šiais sektoriaus tikslais turëtų bûti siekiama iki 2015 m. pranokti ES 2020 m. tikslus.

Šiandien priimt a ES valstybëms narëms ir IRT sektoriui skirta Komisijos rekomendacija siekiama atverti energijos vartojimo efektyvumo didinimo galimybes įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių partnerystës iniciatyvas, tokias kaip neseniai Komisijos pateikta energiškai taupių pastatų ir ekologiškų automobilių iniciatyva ( IP/09/1116 ), taip pat IRT sektoriaus ir strateginių sektorių partnerystës projektus. Pastatų, transporto ir logistikos sektoriai įvardyti kaip svarbûs ekonomikos sektoriai, kuriuose galimybëmis didinti energijos vartojimo efektyvumą naudojant IRT iš esmës nesinaudojama.

Komisija taip pat paragino ES valstybes naudoti IRT pagrįstus sprendimus energijos vartojimo efektyvumui didinti. Pažangûs tinklai ir pažangios apskaitos sistemos gali padëti padidinti gamybos efektyvumą ir pagerinti kontrolę, taip pat pagerinti energijos skirstymą ir vartojimą. ES valstybës narës turi iki 2010 m. pabaigos susitarti dël pažangių apskaitos sistemų bendrų specifikacijų, kad vartotojai bûtų geriau informuojami ir kad jiems bûtų padedama spręsti su energijos vartojimu susijusius klausimus. Pavyzdžiui, savo namuose naudodami pažangias apskaitos sistemas, vartotojai energijos vartojimą galëtų sumažinti net 10 %. Vëliausiai iki 2012 m. pabaigos turëtų bûti pasiektas susitarimas dël pažangios apskaitos sistemos diegimo Europos namų ûkiuose.

Šiandien Komisijos priimtame tekste nurodyti kiti ekologinio IRT potencialo pavyzdžiai – jeigu Europoje bûtų atsisakyta bent 20 % verslo kelionių ir vietoj jų bûtų rengiamos vaizdo konferencijos, per metus bûtų neišmesta per 22 mln. tonų anglies dioksido. Be to, sparčiai diegiant plačiajuosčio ryšio tinklus, kurie padëtų plačiau naudotis internetu teikiamomis viešosiomis paslaugomis ir prietaikomis, iki 2020 m. bûtų galima sutaupyti bent 1–2 % visos suvartojamos energijos.

Šiandien priimtoje rekomendacijoje ES valstybių narių nacionalinës, regioninës ir vietos valdžios institucijos raginamos geriau naudotis energijos vartojimo modeliavimo ir imitavimo IRT priemonëmis, įskaitant pastatų, transporto ir logistikos sektorių specialistų mokymą. Valdžios institucijos taip pat gali užtikrinti aktyvesnį energijos vartojimo efektyvumo technologijų diegimą, įtraukdamos jas į viešųjų pirkimų programas.

Komisijos rekomendacija pagrįsta 2009 m. rugsëjo mën. atliktu visuomenës nuomonës tyrimu , kuriuo patvirtinta, kad bûtinas suderintas IRT sektoriaus požiûris į šio sektoriaus energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimą ir kad svarbu apibrëžti bendrus įsipareigojimus siekiant nustatytų tikslų.

Pagrindiniai faktai

2007 m. sausio 10 d. Komisija priëmë energetikos ir klimato kaitos priemonių rinkinį, kurį patvirtino Europos Parlamentas ir ES valstybių ir vyriausybių vadovai 2007 m. kovo mën. Europos Viršûnių Taryboje; juo siekiama iki 2020 m. visos pirminës energijos suvartojimą ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinti 20 %, palyginti su 1990 m., o atsinaujinančių išteklių energijos vartojimą padidinti 20 % ( IP/07/29 ). 2008 m. gegužës 13 d. Komisija paskelbë ketinanti skatinti IRT naudojimą siekiant šių tikslų, kurie bus įgyvendinami didinant viso ûkio energijos vartojimo efektyvumą ( IP/08/733 ) . 2008 m. gruodžio mën. ES pakartojo įsipareigojimą pasiekti šiuos tikslus ir pabrëžë bûtinybę kuo skubiau gerinti energijos vartojimo efektyvumą ( IP/08/1998 ). 2009 m. kovo mën. Komisija priëmë Komunikatą dël informacinių ir ryšių technologijų sutelkimo siekiant lengviau pereiti prie efektyvaus energijos vartojimo ir mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos , kuriame IRT įvardijamas kaip vienas iš pagrindinių sektorių, padësiančių visose srityse mažinti anglies dioksido išmetimą ( IP/09/393 ) .

Komisijos narë V. Reding savo kalboje „Skaitmeninë Europa“ ( SPEECH/ 09/336 ) pabrëžë IRT aplinkosaugos potencialo svarbą: „Esu tvirtai įsitikinusi, kad Skaitmeninë Europa negali nepaisyti savo aplinkosaugos potencialo, kuris Europos IRT bendrovëms suteiktų naujų verslo galimybių.“

Rekomendacija pateikta šiuo adresu

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/energy_efficiency/  


Šaltinis: EK