Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Europos Komisija į ES darbotvarkę įtraukia knygų autoriams, bibliotekoms ir vartotojams kylančias knygų skaitmeninimo problemas

Data

2009 10 20

Įvertinimas
0
Š. m. spalio 19 d. Europos Komisija priëmë komunikatą dël autorių teisių žinių ekonomikoje, kuriuo siekiama spręsti svarbias kultûrines ir teisines knygų, visų pirma priklausančių Europos bibliotekoms, plataus masto skaitmeninimo ir platinimo problemas.Komunikatą drauge parengë Komisijos nariai Charlie McCreevy ir Viviane Reding. Skaitmeninës bibliotekos, tokios kaip Europeana ( http//www.europeana.eu), suteiks visos Europos mokslininkams ir vartotojams naujų galimybių įgyti žinių. Tačiau ES reikës nuspręsti, ką daryti su nenustatytos autorių teisës kûriniais, kurių dažnai negalima skaitmeninti, nes nëra aišku, kam priklauso autorių teisës. Kitas svarbus komunikate svarstomas klausimas – kûrinių platinimas ir galimybių jais naudotis suteikimas neįgaliesiems, visų pirma sutrikusio regëjimo asmenims.

Priimant komunikatą Komisijos nariai Charlie McCreevy ir Viviane Reding pabrëžë, kad diskusijos apie susitarimą dël „Google Books“ paieškos Jungtinëse Valstijose dar kartą parodë, kad Europai negalima atsilikti skaitmeninimo srityje.

„ Privalome siekti, kad Europa taptų svarbiu kûrybiškumo ir novatoriškumo centru. Negalime leisti nykti gausiam Europos bibliotekų paveldui, privalome mûsų piliečiams suteikti galimybę juo naudotis“, – teigë už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Charlie McCreevy.

Už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Komisijos narë Viviane Reding sakë: „Visame pasaulyje pradëtas plataus masto skaitmeninimas. Europa turëtų pasinaudoti tokia galimybe imtis iniciatyvos ir užtikrinti, kad knygos bûtų skaitmeninamos laikantis Europos autorių teises reglamentuojančių teisës aktų ir visapusiškai atsižvelgiant į Europos kultûrinę įvairovę. Turëdama gausų kultûrinį paveldą Europa šioje srityje gali daug pasiûlyti ir gauti daug naudos. Jei veiktume greitai, konkurenciją skatinantys Europos sprendimai dël knygų skaitmeninimo bûtų įgyvendinti greičiau nei Jungtinëse Valstijose priimtame susitarime dël „Google Books“ paieškos numatyti sprendimai.“

Komunikate aptariami veiksmai, kurių Komisija ketina imtis: skaitmeninis mokslinës bei kultûrinës medžiagos ir nenustatytos autorių teisës kûrinių saugojimas ir platinimas, taip pat galimybës neįgaliesiems įgyti žinių suteikimas. Komunikate aptariamas problemas Komisija nustatë remdamasi pernai vykusių konsultacijų su visuomene dël žaliosios knygos ( IP/08/1156 ) rezultatais, Komisijos aukšto lygio grupës skaitmeninių bibliotekų klausimais išvadomis ir patirtimi, susijusia su Europos skaitmenine biblioteka Europeana ( IP/09/1257 ).

Neseniai Komisijos surengtuose informaciniuose posëdžiuose apie susitarimą dël „Google Books“ paieškos pabrëžta, kad tą susitarimą patvirtinus susidarytų neįprasta padëtis – daugeliu Jungtinës Valstijos bibliotekoms priklausančių Europos kûrinių, kuriuos skaitmenintų „Google“, vartotojai ir mokslininkai galëtų naudotis tik Jungtinëse Valstijose, o ne Europoje. Todël neatidëliotinas uždavinys – užtikrinti galimybę Europos piliečiams naudotis savo kultûriniu paveldu ir deramai atlyginti Europos kûrinių autoriams, kuriam įgyvendinti reikës imtis veiksmų Europos lygmeniu, kaip neseniai drauge pabrëžë Komisijos nariai Charlie McCreevy ir Viviane Reding ( MEMO/09/376 ).

Skaitmeninis saugojimas ir platinimas

Komisija įsitrauks į suinteresuotųjų šalių dialogą, kuriuo siekiama rasti perspektyvius sprendimus dël paprasto ir taupaus teisių suteikimo plačiu mastu skaitmeninant ir platinant internetu bibliotekoms priklausančius kûrinius, kurių autorių teisës tebesa ugomos. Tai taikoma tiek retiems kûriniams, tiek nenustatytos autorių teisës kûriniams, t. y. kûriniams, kurių teisių turëtojų neįmanoma nustatyti ar surasti.

Nenustatytos autorių teisës kûriniai

Kyla tam tikrų kultûrinių ir ekonominių problemų, susijusių su nenustatytos autorių teisës kûrinių skaitmeninimu ir platinimu, – kadangi teisių turëtojas nëra žinomas, vartotojai negali gauti reikiamo leidimo, pavyzdžiui, skaitmeninti knygą. Nemažai Europos kultûros įstaigoms priklausančių kûrinių yra nenustatytos autorių teisës kûriniai (pvz., apytikriais „British Library“ skaičiavimais, 40 proc. jos turimų kûrinių, kurių autorių teisës saugomos, sudaro nenustatytos autorių teisës kûriniai 1 ). Siekdama išsamiai išnagrinëti šį klausimą, Komisija atliks poveikio vertinimą. Tuo siekiama ES lygmeniu priimti sprendimą, kaip palengvinti nenustatytos autorių teisës kûrinių skaitmeninimą ir platinimą, ir nustatyti bendrus kruopščios paieškos standartus, pagal kuriuos visoje ES bûtų pripažįstamas nenustatytos autorių teisës kûrinio statusas. Šis procesas jau pradëtas vykdant projektą ARROW (angl. Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works ), kuriame dalyvauja nacionalinës bibliotekos, bendro valdymo organizacijos ir leidëjai ir kurį pagal eContent plus programą bendrai finansuoja Europos Komisija (2,5 mln. EUR) . Šiuo projektu, kuris pradëtas vykdyti 2008 m. lapkričio mën., siekiama nustatyti autorių teisių turëtojus ir kûrinio autorių teisių statusą, įskaitant tai, ar tai yra retas ar nenustatytos autorių teisës kûrinys: „ ES finansuojamu projektu ARROW pradëta sieti įvairius Europos autorių teisių registrus ir siekti, kad bûtų lengviau nustatyti autorių teisių turëtojus, – šiandien teigë Komisijos nariai Charlie McCreevy ir Viviane Reding. – Nacionalines bibliotekas, bendro valdymo organizacijas ir leidëjus raginame tęsti šį sëkmingai pradëtą darbą ir bendradarbiaujant su Komisija kurti konkurencingą visos Europos knygų registrų sistemą, kuria naudojantis bûtų galima skaidriai ir taupiai teikti tarpvalstybines licencijas, o autoriams bûtų deramai atlyginama. “

Neįgaliųjų galimybës naudotis informacija

Norintiems gauti informacijos neįgaliesiems kyla tam tikrų kliûčių. Pavyzdžiui, sutrikusio regëjimo asmenys susiduria su knygų stygiaus problema – tik 5 % Europos leidinių leidžiama jiems prieinamu formatu; padëtį apsunkina ir tarpvalstybinio knygų platinimo apribojimai, kurie taikomi net ir tose šalyse, kuriose kalbama ta pačia kalba. Naudojantis suinteresuotųjų šalių forumu neįgaliųjų, visų pirma sutrikusio regëjimo asmenų, poreikiams nustatyti, bus nagrinëjamos galimos politikos priemonës, įskaitant tai, kaip Europos Sąjungoje skatinti netrukdomą prekybą prieinamo formato kûriniais.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm  

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5332  

Informacijos apie Europos iniciatyvas, susijusias su skaitmeninëmis bibliotekomis, galima rasti

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm  

Informacija apie ES finansuojamą ARROW projektą pateikiama

http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/cinema/june09/arrow.pdf  

1 :

Neseniai pateiktoje ataskaitoje „In from the Cold“ nurodoma, kad vis dar esama problemų, susijusių su nenustatytos autorių teisës kûriniais, o tai turi įtakos 89 % paslaugų, kurias teikia Jungtinës Karalystës valstybiniai muziejai, galerijos, bibliotekos ir archyvai.

Šaltinis: EK