Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje numatyta, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, gali būti atliekama korupcijos rizikos analizė.

Korupcijos rizikos analizę Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri nustatydama korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumą valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, įvertina, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos veikla atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

1) yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojus ar jų priimamus sprendimus;

2) išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kitose panašias funkcijas atliekančiose valstybės ar savivaldybių įstaigose;

3) tobulintina valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos priežiūros sistema;

4) priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda;

5) nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant užsakymus bei priimant kitus sprendimus);

6) valstybės ar savivaldybės įstaiga yra savarankiškas biudžetinių asignavimų valdytojas;

7) Valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai arba kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė šios valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos pažeidimų;

8) gauta kitos informacijos apie valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje egzistuojančias korupcijos apraiškas (kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos informacija, gyventojų skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo priemonių pateikiama bei kita informacija).

Detali informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamą korupcijos rizikos analizę

Informacinės visuomenės plėtros komiteto (IVPK) teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašas nustato IVPK valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais atliekamo teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo procedūrą, dalyvius ir uždavinius. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka Teisės skyrius vadovaudamasis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ ir IVPK teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu IVPK direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. T-285. Antikorupciniam vertinimui pateikiami IVPK parengti teisės aktų projektai, jeigu rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius ir/ar jeigu teisės akto projekto rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti korupcijos mastą.

2017-05-17

2017-01-17

2016-11-24

2016-10-28

2016-05-31

2016-05-06

2016-04-28

2016-03-14

2016-01-14

 

Informacinės visuomenės plėtros komitete (IVPK) už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas Vertinimo ir stebėsenos skyrius, paskirtas IVPK direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. T-101 „Dėl padalinio, Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Susisiekimo ministerijos vykdančio korupcijos prevenciją ir kontrolę, paskyrimo ir funkcijų jam nustatymo“.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK), siekdamas užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis IVPK veikloje, pašalinant teisės aktų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus IVPK galima pateikti:

  • tiesiogiai atvykus į IVPK (Gedimino pr. 7, Vilnius) pateikti pranešimą raštu;
  • atsiųsti pranešimą paštu (adresu Gedimino pr. 7, 01103 Vilnius);
  • elektroniniu paštu pranesk@ivpk.lt;
  • paskambinti telefonu +370 618 43 017
  • paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), pranešti el. paštu pranesk@stt.lt arba palikti pranešimą interneto svetainėje.

Siekdami kaip įmanoma kompetentingiau įvertinti informaciją apie galimus korupcinio pobūdžio atvejus, prašome kuo detaliau aprašyti pažeidimą, nurodant jo padarymo vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją, pažeidimo pobūdį. Anonimiškumas ir pateiktos informacijos konfidencialumas garantuojamas.

Pranešimų apie galimo korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas teikimo ir nagrinėjimo tvarką reglamentuoja Asmenų prašymų, skundų, pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas IVPK direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. T- 89.

Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę minėto teisės akto nustatytais terminais  Jus informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.  

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija.

Korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

IVPK veiksmai, susiję su korupcijos prevencija:

2018-11-29. IVPK darbuotojai dalyvavo mokymuose apie viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje

2018-10-30. IVPK vadovas dalyvavo mokymuose dėl antikorupcinės aplinkos kūrimo valstybės ir savivaldybės įstaigoje

2018-05-24. IVPK darbuotojai dalyvavo mokymuose dėl korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose

2018-04-30. IVPK atstovas dalyvavo mokymuose dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo

2018-04-23. IVPK vadovas dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje „Susisiekimo sektorius: teigiami pokyčiai antikorupcijos srityje“

2017-12-05. IVPK atstovai dalyvavo renginyje „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje?“

2017-10-02. Atnaujinta IVPK valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, adaptacijos tvarka

2017-09-01. Nustatyta IVPK viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos tvarka

2017-08-18. Nustatyta asmenų prašymų, skundų, pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas teikimo ir nagrinėjimo tvarka

2017-07-25. Atnaujintas IVPK pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas

IVPK darbuotojų etikos kodeksas

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-31