Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimo ataskaita

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) parengė Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelį (Modelis), kurio paskirtis - tinkamai pasirengti Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos laikotarpyje planuojamoms valstybės investicijoms plačiajuosčio elektroninio ryšio tinklų infrastruktūros ir paslaugų plėtros srityje.

Rengiant Modelį, 2013 rugsėjo - 2014 m. balandžio mėn. buvo atlikta detali plačiajuosčio ryšio tinklų infrastruktūros ir jos panaudojimo analizė, apimanti tiek fiksuotojo, tiek belaidžio ryčio tinklus, parengti pasiūlymai dėl tvaraus investavimo į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą modelio bei viešųjų ir privačiųjų investicijų į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą priemonių planų. Plačiajuosčio ryšio plėtros skatinimo modelio projektas buvo nuodugniai išdiskutuotas su suinteresuotomis šalimis: Susisiekimo ministerija ir kitomis suinteresuotomis valstybės institucijomis, elektroninių ryšių operatoriais bei paslaugų teikėjais.

Plačiajuosčio ryšio plėtros skatinimo modelio parengimas tiesiogiai susijęs su 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijoms plačiajuosčių tinklų srityje nustatytos išankstinės (Ex Ante) sąlygos „Parengti nacionaliniai NKP planai, kuriuose atsižvelgta į regioninius veiksmus, siekiant įgyvendinti ES didelės spartos interneto prieigos tikslus, daugiausia dėmesio skiriant toms sritims, kuriose nustatyta, kad rinka negali prieinamomis sąnaudomis suteikti pakankamos kokybės atviros infrastruktūros, laikantis ES konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių, ir teikti pažeidžiamoms grupėms prieinamas paslaugas“ įgyvendinimu.

Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros ir paslaugų naudojimo skatinimo modelio parengimo paslaugų galutinė ataskaita.

Bazinis plačiajuosčio ryšio aprėpties žemėlapis Lietuvoje
Naujos kartos prieigos aprėpties infrastruktūros žemėlapis
Stiebų Lietuvoje Žemėlapis
RAIN IR PRIP projektų metu kuriamos infrastruktūros Lietuvoje žemėlapis
Esamų ir planuojamų pastatyti stiebų žemėlapis

Duomenų šaltinis: IVPK

Atnaujinimo data: 2023-08-05