>

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentos (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Informacinės visuomenės plėtros komitete yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

VšĮ Asmens duomenų aspaugos institutas, atstovaujamas direktoriaus Gedimino Vyšniauskio,  tel. +370 66 61 1230, el. paštas [email protected].

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis visais klausimais, susijusiais su Jūsų asmeninių duomenų tvarkymu Komitete ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą ir konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis telefonu, taip pat paštu ar elektroniniu paštu pateikę prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es).

Rekomenduojama Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma

Kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašykite, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Komitete asmens duomenys tvarkomi esant nors vienai iš šių sąlygų:

 • duomenys tvarkomi, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui teisės aktais nustatyta teisinė prievolė;
 • duomenys tvarkomi, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas;
 • duomenys tvarkomi, siekiant sudaryti arba įvykdyti sutartį;
 • duomenys tvarkomi, kai fizinis asmuo davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Duomenų tvarkymo tikslai

Komitete asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 • vykdant viešojo administravimo ir vidaus administravimo funkcijas:
  • nagrinėjant asmens prašymus (informacijos teikimo, konsultavimo, dokumentų išdavimo) ar skundus;
  • nagrinėjant pranešimus apie korupciją;
  • tiriant skundus dėl informacinės visuomenės paslaugų teikėjų;
  • tvarkant įstaigos struktūrą;
  • administruojant ir valdant personalą;
  • organizuojant pretendentų į valstybės tarnautojo (darbuotojo) pareigas  konkursus (atrankas);
  • organizuojant valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus;
  • organizuojant darbų saugą;
  • administruojant pažymas dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo;
  • tvarkant asmens sąskaitų korteles;
  • tvarkant prekių, paslaugų, finansavimo, valstybės turto panaudos sutartis, taip pat tvarkant tolesnių sutartinių įsipareigojimų vykdymą, ūkinę operaciją patvirtinančius apskaitos dokumentus (sąskaitos-faktūros, prekių, paslaugų, darbų perdavimo-priėmimo aktai);
  • tvarkant įstaigos buhalterinę apskaitą ir turto valdymą;
  • organizuojant viešuosius pirkimus;
  • atstovaujant teismuose;
 • vykdant valstybės informacinių sistemų tvarkytojo funkcijas:
  • Lietuvos atvirų duomenų portalas.

Identifikuojant institucijų, įvardytų Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, darbuotojus, įgaliotus rengti dokumentų rinkinius ir teikti jų metaduomenis į Portalą (...) ir administruojant prieigos teises.

 • Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP).

Identifikuojant ir autentifikuojant asmenis bei teikiant jiems VIISP paslaugas.

 • Nacionalinė elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinė sistema.

Teikiant elektroninio pristatymo paslaugas, identifikavus siuntėjus, gavėjus, jų atstovus.

Duomenų kategorijos

Komitete tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys:

 • Dėl informacijos gavimo, konsultacijų, dokumentų išdavimo ar  prašymų, skundų pateikimo į Komitetą besikreipiančių interesantų pateikti asmens duomenys;
 • Komitetui teisės aktais pavestų funkcijų atlikimo metu gauti asmens duomenys;
 • Komiteto tvarkomų informacinių sistemų naudotojų asmens duomenys;
 • kandidatų, pretenduojančių dirbti Komitete, taip pat ir Komiteto darbuotojų asmens duomenys;
 • sutartiniuose santykiuose su prekių ir paslaugų tiekėjais gauti asmens duomenys.

JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Asmens duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Komitete;
 • teisę susipažinti su Komitete tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam");
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Detalesnė informacija - Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Informacinės visuomenės plėtros komitete taisyklės

Daugiau informacijos galite rasti:

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Asmens duomenų tvarkymo Informacinės visuomenės plėtros komitete taisyklės

 

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

L. Sapiegos g. 17,  Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. [email protected]
E. pristatymo dėžutė: 188607912

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Atnaujinimo data: 2024-01-31