Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentos (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Informacinės visuomenės plėtros komitete yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Ramūnas Čepaitis, Informacinių išteklių skyriaus vedėjas, tel. +370 698 27541, el. paštas ramunas.cepaitis@ivpk.lt

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Ūkio ministerijos taisyklės

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma

Asmens duomenų tvarkymo Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Ūkio ministerijos taisyklės

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:

A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-03