• 1991 m. kovo mėn. Vyriausybė įsteigė Lietuvos informatikos tarybą, sudarytą iš akademinių sluoksnių, valstybės bei biudžetinių institucijų ir įmonių atstovų, kuriai pavesta vykdyti valstybinės informacijos politikos eksperto funkcijas (Taryba veikė iki 1994 m.);
 • 1992 m. įsteigta Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministerija, kuriai pavesta formuoti ir įgyvendinti bendrą Lietuvos valstybės ryšių ir informatikos politiką;
 • 1992 m., remiantis JAV užgimusios „nacionalinės informacinės infrastruktūros" kūrimo pavyzdžiu, Lietuvoje Vyriausybės nutarimu pradėtas nacionalinės informacinės infrastruktūros sukūrimo ilgalaikis projektas „Lietuva 2000", kuriame „numatytos techninės, technologinės, teisinės ir organizacinės priemonės valstybės bei ūkio institucijų ir piliečių informaciniam aptarnavimui garantuoti";
 • 1993 m. Vyriausybė patvirtino Ryšių ir informatikos ministerijos parengtą Valstybinę ryšių ir informatikos plėtojimo programą, kurią įgyvendinant iki 1998 m. buvo plėtojami šalies ryšiai, paštas ir informatika, parengti šių sričių veiklą reglamentuojantys įstatymai ir standartai, sukurti baziniai informacinės infrastruktūros elementai;
 • 1998 m. balandį Ryšių ir informatikos ministerija buvo panaikinta, su informatika susijusios jos funkcijos buvo perduotos Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai, o su ryšiais susijusios funkcijos – Susisiekimo ministerijai;
 • 1999 m. sausio mėn. metinėje kalboje Prezidentas V. Adamkus pabrėžė „bręstančios informacinės visuomenės" svarbą;
 • 1999 m. spalio 25 d. Vilniuje pasirašytas Lietuvos Respublikos parlamentinių partijų ir asociacijos „Infobalt" politinis memorandumas "Dėl informacinės visuomenės kūrimo Lietuvoje", kuriame pabrėžiama būtinybė informacinės visuomenės kūrimas pripažinti strateginiu Lietuvos uždaviniu;
 • 2000 m. priimtas Elektroninio parašo įstatymas, patvirtinta Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000-2006 metų programa;
 • 2000 m. gruodžio mėn. Seimas nutarė sudaryti nuolatinę Seimo Informacinė visuomenės plėtros komisiją (šio nutarimo aiškinamajame rašte pabrėžiama, kad „Informacinės visuomenės plėtra naujame dešimtmetyje turi tapti pagrindine nacionaline idėja, panašiai kaip laisvos rinkos idėja, kuri buvo pirmojo Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio prioritetas");
 • Nuo 2001 m. sausio 1 d., panaikinus Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministeriją, su informacine visuomene (informatika) susijusios jos funkcijos buvo perduotos Vidaus reikalų ministerijai (pagrindinę šių funkcijų dalį vykdė Informacinės politikos departamentas);
 • 2001 m. vasario mėn. Vyriausybė nutarė sudaryti tarpžinybinę Informacinės visuomenės plėtros komisiją, vadovaujamą Ministro Pirmininko, kuriai pavesta svarstyti strateginius šalies informacinės visuomenės plėtros klausimus;
 • 2001 m. vasarį Vyriausybė patvirtino Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepciją, kurioje numatyta valstybės ir savivaldybių misija – sudaryti sąlygas informacinės visuomenės plėtrai ir skatinti šį procesą, padėti gyventojams integruotis į pasaulio informacinę visuomenę, panaudoti jos teikiamas galimybes, bei tikslai ir uždaviniai šią misiją įgyvendinant;
 • 2001 m. kovo mėn. Lietuvos Respublikos Prezidentas pasirašė dekretą dėl Lietuvos žinių visuomenės tarybos prie Lietuvos Respublikos Prezidento sudarymo;
 • 2001 m. gegužės mėn. Seimas priėmė rezoliuciją dėl žinių visuomenės ir žinių ekonomikos plėtros Lietuvoje prioritetinių darbų, pateikusią Vyriausybei rekomenduojamą sąrašą konkrečių užduočių e. švietimo, e. valdžios, e. verslo ir žinių ekonomikos srityse;
 • Nuo 2001 m. liepos 1 d. įsteigta atskira institucija prie Vyriausybės – Informacinės visuomenės plėtros komitetas, kuriam pavesta dalyvauti formuojant valstybės informacijos technologijų ir telekomunikacijų (ITT) kūrimo Lietuvos Respublikoje politiką ir koordinuoti jos įgyvendinimą, užtikrinti ITT infrastruktūros, atitinkančios Europos Sąjungos reikalavimus, projektavimą, kūrimą ir plėtrą ir pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą ITT plėtros strategiją planuoti ir organizuoti ITT plėtrą valstybėje;
 • 2001 m. rugpjūtį Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepcijos pagrindu patvirtintas naujas strateginis dokumentas, skirtas Lietuvos informacinės visuomenės plėtrai – Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strateginis planas, kurio pagrindu kasmet 2002 – 2004 m. buvo rengiami ir Vyriausybės nutarimu tvirtinami Lietuvos informacinės visuomenės plėtros detalieji planai;
 • 2002 – 2010 m. laikotarpiu priimti įvairūs teisės aktai, reglamentuojantys atskiras informacinės visuomenės sritis:
 • 2004 m. Lietuva, tapusi ES nare, įgijo galimybę pasinaudoti ES struktūrinių fondų teikiama finansine parama. Viena iš ES struktūrinių fondų teikiamų finansinės paramos sričių tapo informacinės visuomenės plėtra. 2004-2006 metų laikotarpiu informacinės visuomenės plėtros projektams, finansuojamiems pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3 prioriteto „Gamybos sektoriaus plėtra" 3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra", buvo paskirstyta 159 mln. Lt Europos regioninės plėtros fondo lėšų. 2007-2013 m. laikotarpiui projektams, finansuojamiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioritetą „Informacinė visuomenė visiems", bus skirta 829 mln. Lt Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Pagrindinė šiai sričiai skiriama ES struktūrinių fondų paramos dalis, administruojama Informacinės visuomenės plėtros komiteto, tiek 2004-2006 m., tiek 2007-2013 m. laikotarpiu nukreipiama dviem kryptimis: e. infrastruktūros plėtrai ir e. paslaugų bei e. turinio plėtrai.
 • 2010 m. birželio mėn. pakeistas Informacinės visuomenės plėtros komiteto statusas – iš įstaigos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės jis tapo įstaiga prie Susisiekimo ministerijos. 2014 m. kovo mėn. patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė", kurios paskirtis - nustatyti informacinės visuomenės plėtros tikslus ir uždavinius, kad būtų kuo daugiau naudojamasi informacinių ir ryšių technologijų teikiamomis galimybėmis, pirmiausia internetu - labai svarbia ekonominės, socialinės ir kultūrinės veiklos priemone, kuria naudojantis galima teikti ir gauti pažangias elektronines palsaugas, dirbti, pramogauti, bendrauti ir laisvai reikšti savo nuomonę.
 • 2018 m. spalio 2 d. pakeistas Informacinės visuomenės plėtros komiteto statusas - iš įstaigos prie Susisiekimo ministerijos jis tapo įstaiga prie Ūkio ministerijos.
 • 2019 m. sausio 3 d. pakeistas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Ūkio ministerijos pavadinimas į Informacinės visuomenės plėtros komitetą.
 • 2020 m. kovo mėn. įstaigtas Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamentas, kurio pagrindiniai uždaviniai - valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas, valstybės IT paslaugų teikimas.

Atnaujinimo data: 2023-10-19