Informacinės visuomenės paslaugos samprata

Informacinės visuomenės paslaugos– paprastai už atlyginimą elektroninėmis priemonėmis ir per atstumą individualiu informacinės visuomenės paslaugos gavėjo prašymu teikiamos paslaugos.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/48/EB iš dalies keičiančią Direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką:

  • „teikimas per atstumą“ reiškia, kad paslauga, teikiama šalims nesant kartu vienoje vietoje;
  • „elektroninėmis priemonėmis“ –reiškia, kad iš pradžių paslauga elektronine įranga pasiunčiama ir priimama duomenims apdoroti (įskaitant skaitmeninį tankinimą) ir saugoti, o galutinai perduodama ir priimama laidais, radijo, optinėmis, kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis;
  • „asmenišku paslaugų gavėjo prašymu“ reiškia, kad paslauga teikiama perduodant duomenis asmenišku prašymu.

Informacinės visuomenės paslaugos aprėpia įvairią ekonominę veiklą, atliekamą prisijungus prie elektroninių ryšių tinklo, ypač prekių pardavimą internetu. Informacinės visuomenės paslaugos nėra vien paslaugos, dėl kurių sutartys sudaromos internetu, bet joms priskiriamos ir tos paslaugos, už kurias jų gavėjai nemoka, pavyzdžiui, informacijos teikimo internetu paslaugos, priemonės informacijos paieškai, prie jos prieiti, paslaugos, kurias sudaro informacijos perdavimas ryšių tinklais, prieigos prie ryšių tinklo suteikimas arba paslaugos gavėjo pateiktos informacijos pateikimas internete.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/48/EB iš dalies keičiančios Direktyvą 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką V priedą, informacinės visuomenės paslaugomis nelaikomos:

1. Paslaugos, teikiamos ne per atstumą

  • Paslaugos, teikiamos naudojant netgi elektroninius prietaisus, kai fiziškai dalyvauja teikėjas ir gavėjas:

a) paciento sveikatos tikrinimas arba chirurginis gydymas elektronine įranga jam fiziškai dalyvaujant;
b) konsultacijos naudojant elektroninį katalogą parduotuvėje esančiam joje klientui;
c) išankstinis lėktuvo bilietų užsakymas kelionių agentūroje kompiuteriniu tinklu fiziškai dalyvaujančiam klientui;
d) elektroniniai žaidimai, žaidžiami salėje klientui fiziškai dalyvaujant;

2. Paslaugos, teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis

  • Paslaugos, turinčios materialųjį turinį, nors ir teikiamos elektroniniais prietaisais:

a) grynų pinigų ar bilietų automatai (banknotai, geležinkelio bilietai);
b) užmokesčio už naudojimąsi kelių tinklais, automobilių stovėjimo aikštelėmis nustatymas, ir tais atvejais, kai elektroniniais prietaisais kontroliuojamas įvažiavimas ar išvažiavimas ir užtikrinamas teisingas apmokėjimas;

  • Autonomiškospaslaugos: pastoviosios atminties kompaktinių diskų ar programinės įrangos diskelių platinimas;
  • Paslaugos, teikiamos nenaudojant duomenų apdorojimo ir saugojimo sistemų:

a) balso telefonijos paslaugos;
b) telefakso ir telekso paslaugos;
c) balso telefonijos paslaugos ir paslaugos, teikiamos faksu;
d) gydytojo konsultacijos telefonu ar telefaksu;
e) teisininko konsultacijos telefonu ar telefaksu;
f) tiesioginis pardavimas ir pirkimas telefonu arba telefaksu.

3. Paslaugos, teikiamos ne asmenišku paslaugų gavėjo prašymu

Paslaugos, teikiamos perduodant duomenis be atskiro pageidavimo, siekiant, kad juos vienu metu priimtų neribotas atskirų gavėjų skaičius (perdavimas naudojant žvaigždinį tinklo sujungimą):

a) televizijos transliavimo paslaugos
b) radijo transliavimo paslaugos;
c) televizinis tekstas.

Atnaujinimo data: 2023-08-05