Šiame skyriuje skelbiami Informacinės visuomenės plėtros komiteto:

  1. Metiniai veiklos planai
  2. Strateginiai veiklos planai
  3. Veiklos ataskaitos
  4. Valstybės investicijų programa

Komiteto metinis veiklos planas - tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį.

Komiteto strateginis veiklos planas - veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų tikslus ir aplinkos analizės išvadas, yra suformuluota Komiteto misija, nustatyti strateginiai pokyčiai ir strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai, numatomi asignavimai ir žmogiškieji ištekliai.

Komiteto veiklos ataskaita - dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie strateginių pokyčių įgyvendinimą, strateginių tikslų ir programų įgyvendinimo rezultatus, Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimą ir planuojamus artimiausio laikotarpio veiklos prioritetus.

Atnaujinimo data: 2023-08-05