LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2018 m. spalio 1 d. Nr. 4-593

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir 30 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 1.11.9 papunkčiu ir 2 punktu:

1. P a k e i č i u Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pavadinimą į pavadinimą „Informacinės visuomenės plėtros komitetas“.

2. T v i r t i n u Informacinės visuomenės plėtros komiteto nuostatus (pridedama).

3. Į g a l i o j u Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktorių atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su šio įsakymo 2 punktu patvirtintų Informacinės visuomenės plėtros komiteto nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.

4. N u s t a t a u, kad Informacinės visuomenės plėtros komiteto buveinės adresas – Konstitucijos pr. 15-89, Vilnius.

Ekonomikos ir inovacijų ministras                                                                                Virginijus Sinkevičius                                      

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 4-593
(Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 
2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 4-304)

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – Komitetas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerija).

2. Komiteto paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrui (toliau – ekonomikos ir inovacijų ministras) pavestose valdymo srityse, nurodytose Informacinės visuomenės plėtros komiteto nuostatų (toliau – Nuostatai) 9 punkte, ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą.

3. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

4. Komitetas yra iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. Komitetas gali turėti ir kitų įstatymais leidžiamų lėšų šaltinių, įskaitant pajamas, gautas Komitetui atliekant savo funkcijas.

5. Komitetas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

6. Komiteto savininkė yra valstybė. Komiteto savininko teises ir pareigas įgyvendina (išskyrus sprendimų dėl Komiteto reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Komiteto veiklą.

7. Komiteto vieši pranešimai ir kita informacija skelbiama Komiteto interneto svetainėje (http://ivpk.lrv.lt). Vieši pranešimai gali būti skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

8. Nuostatai keičiami ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu.

II SKYRIUS

KOMITETO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9. Komiteto veiklos tikslai yra:

9.1. įgyvendinti valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą;

9.2. įgyvendinti valstybės informacinių išteklių politiką ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą;

9.3. įgyvendinti dokumentų pakartotinio naudojimo politiką ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą;

9.4. dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių politiką Lietuvos Respublikoje.

10. Komitetas, siekdamas Nuostatų 9.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

10.1. vykdo informacinės visuomenės plėtros programos įgyvendinimo stebėseną, kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją apie informacinės visuomenės plėtros procesus;

10.2. neteko galios nuo 2020-05-22;

10.3. dalyvauja įgyvendinant 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strateginius dokumentus, atlieka Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ tarpinės institucijos funkcijas;

10.4. neteko galios nuo 2020-05-22;

10.5. neteko galios nuo 2020-05-22;

10.6. prižiūri, kaip informacinės visuomenės paslaugų teikėjai laikosi Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų, atlieka kitas su informacinės visuomenės paslaugų teikimo priežiūra susijusias funkcijas;

10.7. nustato informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektų derinimo tvarką, derina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų rengiamus informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektus, atlieka jų įgyvendinimo stebėseną;

10.8. pagal kompetenciją įgyvendina 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo utikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2017 L 345, p.1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 (OL 2019 L 136, p. 28).

11. Komitetas, siekdamas Nuostatų 9.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

11.1. atlieka centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų teikėjo funkcijas:

11.1.1. centralizuotai teikia informacinių technologijų paslaugas valstybės institucijoms ir įstaigoms;

11.1.2. tvarko valstybės institucijų ir įstaigų naudojimosi informacinių technologijų paslaugomis apskaitą;

11.1.3. teikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai informacinių technologijų paslaugų teikėjo veiklos, panaudotų lėšų, valstybės informacinių technologijų infrastruktūros būsenos ir apimties ir informacinių technologijų paslaugų teikimo ataskaitą;

11.1.4. teikia išvadas valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl jų įsigyjamos informacinių technologijų infrastruktūros atitikties informacinių technologijų paslaugų teikėjo nustatytiems ir jo interneto svetainėje paskelbtiems informacinių technologijų architektūros reikalavimams.

11.2. neteko galios nuo 2019-01-01;

11.3. atlieka valstybės informacinių sistemų ir valstybės registrų tvarkytojo ir (ar) valdytojo funkcijas;

11.4. neteko galios nuo 2020-05-22;

11.5. derina registrų sukūrimo kalendorinius darbų grafikus, valstybės informacinių sistemų ir registrų techninių aprašymų (specifikacijų) atitiktį nuostatams;

11.6. atlieka registrų ir valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo ir funkcionavimo stebėseną, tvarko ir skelbia informaciją apie įsteigtus ir įteisintus registrus ir valstybės informacines sistemas;

11.7. koordinuoja registrų ir valstybės informacinių sistemų kūrimo ir funkcionavimo procesus, teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl registrų, valstybės informacinių sistemų funkcionalumo ir jų sąveikos tobulinimo;

11.8. derina informacinių technologijų plėtros planų projektus, renka, analizuoja informaciją apie informacinių technologijų plėtros planų įgyvendinimą, valstybės institucijų ir įstaigų valdomų informacinių išteklių kūrimą, plėtrą, tvarkymą ir tam panaudotas lėšas;

11.9. nagrinėja pateiktas valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimo eigos ataskaitas, apibendrintą informaciją teikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai;

11.10. analizuoja, kaip valstybės informaciniai ištekliai panaudojami valstybės valdymui ir viešosioms ir administracinėms elektroninėms paslaugoms teikti, rengia pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių panaudojimo valstybės valdymui ir viešosioms bei administracinėms paslaugoms teikti tobulinimo;

11.11. rengia metodinius dokumentus informacinių technologijų paslaugų valdymo, galimybių studijų, valstybės informacinių sistemų kūrimo būdų, techninių aprašymų (specifikacijų) ir kitų projektinių dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo klausimais;

11.12. dalyvauja įgyvendinant informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems;

11.13. neteko galios nuo 2020-05-22;

11.14. įgyvendina informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių investicijų projektus, skatinančius valstybės informacinių išteklių sąveikumą ir sudarančius sąlygas viešojo administravimo institucijoms teikti elektronines paslaugas;

11.15. kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją apie programinės įrangos naudojimą valstybės institucijose ir įstaigose ir jos poreikį, teikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai išvadas ir pasiūlymus;

11.16. neteko galios nuo 2020-05-22;

11.17. nustato rekomenduojamus duomenų teikimo formatus ir standartus, užtikrinančius valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką, ir jų taikymo reikalavimus.

12. Komitetas, siekdamas Nuostatų 9.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

12.1. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, įmonėms ir viešosioms įstaigoms, finansuojamoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotoms atlikti viešąjį administravimą arba teikiančioms asmenims viešąsias ar administracines paslaugas ar vykdančioms kitas viešąsias funkcijas, įskaitant bibliotekas, muziejus ir valstybės archyvus, taip pat šių subjektų asociacijoms (toliau šiame Nuostatų punkte – institucijos), metodinę pagalbą dėl skaitmeninių dokumentų rinkinių (toliau – dokumentų rinkinys) ir metaduomenų sudarymo;

12.2. teikia dokumentų rinkinių metaduomenis į Europos atvirų duomenų portalą, užtikrina jų integralumą ir sklaidą Europos Sąjungos mastu;

12.3. atlieka dokumentų rinkinių sudarymo stebėseną, apibendrintą informaciją teikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai;

12.4. konsultuoja institucijas ir pareiškėjus dokumentų rinkinių rengimo, gavimo, dokumentų pakartotinio naudojimo sąlygų klausimais;

12.5. nustato rekomenduojamus dokumentų parengimo ir pateikimo formatus ir standartus;

12.6. koordinuoja Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvitinimo", nurodytų reikalavimų įgyvendinimą, teikia metodinę pagalbą - išvadas ir rekomendacijas, atlieka institucijų interneto svetainių būklės analizę ir teikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai šios analizės rezultatus;

12.7. atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių, viešųjų įstaigų ir šių subjektų asociacijųinterneto svetainių ir mobiliųjų programų pritaikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems prieinamumo reikalavimams stebėseną;

12.8. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka skundus dėl institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų nepritaikymo ar netinkamo pritaikymo prieinamumo reikalavimams ir dėl institucijos netinkamai atlikto vertinimo, ar prieinamumo reikalavimų laikymasis sudarys institucijai neproporcingą naštą;

12.9. rengia institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų pritaikymo Lietuvos respublikos Vyriausybės nustatytiems prieinamumo reikalavimams stebėsenos rezultatų, įskaitant institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikties prieinamumo reikalavimams vertinimo duomenis, ataskaitas ir teikia jas Europos Komisijai;

12.10. konsultuodamasis su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios atstovauja neįgaliųjų tikslinei grupei, rengia su institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumu susijusias mokymo programas ir organizuoja mokymus institucijų darbuotojams ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios atstovauja tikslinėms grupėms, ir įgyvendina priemones, kurios sudaro galimybę skleisti informaciją apie nustatytus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo reikalavimus ir jų naudą interneto svetainių ir mobiliųjų programų naudotojams ir institucijoms.

13. Komitetas, siekdamas Nuostatų 9.4 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

13.1. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

13.2. dalyvauja Europos Sąjungos informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;

13.3. teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą.

14. Komitetas atlieka ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

KOMITETO TEISĖS

15. Komitetas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

15.1. sudaryti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir kitų organizacijų atstovų ir specialistų, suderinus su jų vadovais, taip pat užsienio specialistų komisijas ir darbo grupes Komiteto kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

15.2. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, organizacijų, įmonių, asociacijų, kitų asmenų informaciją, būtiną Komitetui pavestoms funkcijoms atlikti;

15.3. sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

15.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

15.5. bendradarbiauti su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis Komiteto kompetencijai priskirtais klausimais.

16. Komitetas turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia kiti teisės aktai.

IV SKYRIUS

KOMITETO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

17. Komiteto veikla organizuojama vadovaujantis ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintais metiniais veiklos planais, kurie rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Komiteto metiniai veiklos planai skelbiami Komiteto interneto svetainėje. Komiteto metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

18. Komiteto administracijos struktūrą tvirtina ekonomikos ir inovacijų ministras.

19. Komiteto veikla reguliuojama Komiteto direktoriaus tvirtinamais Komiteto darbo reglamentu, Komiteto vidaus tvarkos taisyklėmis ir Komiteto administracijos padalinių nuostatais.

20. Komitetui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina ir tarnybines nuobaudas, pašalpas jam skiria ekonomikos ir inovacijų ministras.

21. Komiteto direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ekonomikos ir inovacijų ministrui.

22. Komiteto direktorius:

22.1. organizuoja Komiteto darbą, kad būtų įgyvendinami Komiteto veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

22.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Nuostatų;

22.3. teikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai metines Komiteto veiklos ataskaitas ir ekonomikos ir inovacijų ministro reikalavimu atsiskaito už Komiteto veiklą;

22.4. atstovauja Komitetui arba suteikia įgaliojimus Komiteto valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atstovauti Komitetui Lietuvos Respublikoje ir tarptautinėse organizacijose;

22.5. priima įsakymus, kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami;

22.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Komiteto vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

22.7. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

22.8. organizuoja asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą Komiteto kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

22.9. surašo administracinių nusižengimų protokolus ar įgalioja juos surašyti Komiteto valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, skiria pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą nuobaudas asmenims, padariusiems teisės nusižengimų;

22.10. tvirtina Komiteto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus;

22.11. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Komiteto valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ir skiria jiems tarnybines nuobaudas ir pašalpas;

22.12. atlieka kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas ir ekonomikos ir inovacijų ministro pavedimus.

23. Komiteto direktorius turi pavaduotoją, kurį priima į pareigas ir atleidžia Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Komiteto direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Komiteto direktoriui, kuris nustato jo veiklos sritis ir paveda jam atlikti atitinkamas funkcijas. Direktoriaus pavaduotojas:

23.1. pagal nustatytą veiklos sritį atsako už įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą Komitete;

23.2. pagal nustatytą veiklos sritį planuoja, organizuoja ir kontroliuoja atskaitingų Komiteto administracijos padalinių vadovų darbą, koordinuoja šių administracijos padalinių veiklą;

23.3. atlieka kitas Komiteto direktoriaus pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

24. Laikinai nesant Komiteto direktoriaus, jo funkcijas atlieka Komiteto direktoriaus paskirtas Komiteto direktoriaus pavaduotojas, o nesant Komiteto direktoriaus pavaduotojo, kitas Komiteto direktoriaus paskirtas Komiteto valstybės tarnautojas.

V SKYRIUS

KOMITETO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

25. Komiteto valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

26. Komiteto vidaus auditą atlieka Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

27. Komiteto metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Komiteto direktorius.

28. Už Komiteto finansų kontrolę atsako Komiteto direktoriaus paskirti Komiteto valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Komitetas reorganizuojamas, pertvarkomas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

______________

Atnaujinimo data: 2023-08-05