Nuostatai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2010 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3-401 „DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. kovo 6 d. Nr. 3-103

Vilnius

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. 3-401 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos nuostatų tvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ 1.7.8 papunkčiu ir 2 punktu,

t v i r t i n u  Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos nuostatus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).“

2. Į g a l i o j u  Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktorių Ramūną Čepaitį pasirašyti pakeistus nuostatus ir pateikti juos Juridinių asmenų registrui.

 

Susisiekimo ministras                                                      Rokas Masiulis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2010 m. birželio 23 d.

įsakymu Nr. 3-401

(Lietuvos Respublikos susisiekimo

Ministro 2017 m. kovo mėn. 6  d.

įsakymo Nr. 3-103 redakcija)

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Susisiekimo ministerija).

2.  Komiteto paskirtis – atlikti valstybės informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių funkcijas ir šiose srityse įgyvendinti valstybės politiką.

3. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais kitais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro (toliau – susisiekimo ministras) įsakymais ir kitais teisės aktais, ir šiais nuostatais.

4.  Komitetas yra biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. Komitetas gali turėti ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų.

5. Komitetas yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Komiteto buveinės adresas: Vilnius, Gedimino pr. 7.

6.  Komiteto savininkė yra valstybė. Komiteto savininko teises ir pareigas pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ nuostatas įgyvendina Susisiekimo ministerija.

7.  Komitetas turi interneto svetainę (http://ivpk.lrv.lt), kurioje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Vieši pranešimai gali būti skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

8.  Komiteto nuostatai keičiami susisiekimo ministro įsakymu.

II SKYRIUS

KOMITETO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9. Komiteto veiklos tikslai yra:

9.1. įgyvendinti valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką;

9.2. įgyvendinti valstybės informacinių išteklių politiką;

9.3. dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių politiką Lietuvoje.

10. Komitetas, įgyvendindamas jam pavestus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

10.1. įgyvendindamas valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką:

10.1.1. kaupia ir analizuoja informaciją apie informacinės visuomenės plėtros procesus;

10.1.2. rengia ir skelbia oficialią statistiką apie informacinės visuomenės plėtrą Lietuvos Respublikoje;

10.1.3. dalyvauja įgyvendinant 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strateginius dokumentus, atlieka Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ tarpinės institucijos funkcijas;

10.1.4. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą administruojančioms institucijoms dėl šios veiksmų programos prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo dokumentų rengimo ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų vertinimo, atrankos ar administravimo;

10.1.5. dalyvauja koordinuojant valstybės elektroninių ryšių srities investicinių programų rengimą, vertinant šias programas ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuojant, kaip jos įgyvendinamos, teikia Susisiekimo ministerijai išvadas ir pasiūlymus;

10.1.6. prižiūri informacinės visuomenės paslaugų teikimą ir paslaugų teikėjų veiklą;

10.1.7. informuoja Europos Komisiją apie sutarčių, kurių negalima sudaryti elektroninėmis priemonėmis, rūšis; kartą per 5 metus parengia teisės sudaryti sutartis elektroninėmis priemonėmis išimčių ataskaitą, kurioje nurodoma, kodėl šios išimtys būtinos; minėtą ataskaitą, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, pateikia Europos Komisijai;

10.1.8. teikia bendrą informaciją (tačiau ne teisines konsultacijas) apie informacinės visuomenės paslaugos teikėjų ir informacinės visuomenės paslaugos gavėjų teises ir pareigas, susijusias su elektroninėmis priemonėmis sudaromomis sutartimis, galimus informacinės visuomenės paslaugos teikėjų ir informacinės visuomenės paslaugos gavėjų ginčų sprendimo ir žalos atlyginimo būdus bei ginčų sprendimo ir žalos atlyginimo būdų naudojimo praktinius aspektus, valstybės ir savivaldybių institucijas ar įstaigas, kurios gali suteikti papildomos informacijos ir (ar) praktinę pagalbą; savo interneto svetainėje skelbia apie būdus susisiekti su Komitetu elektroninėmis priemonėmis;

10.1.9. įgyvendina 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (OL 2004 L 364, p. 1), kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo reguliavimo dalyku;

10.2. įgyvendindamas valstybės informacinių išteklių politiką:

10.2.1. vykdo valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo priežiūrą ir koordinuoja naudojimąsi šiais ištekliais:

10.2.1.1. vertina valstybės informacinių išteklių infrastruktūros atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems kriterijams;

10.2.1.2. vertina valstybės debesijos paslaugų teikėjų atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems bendriesiems veiklos ir organizaciniams reikalavimams valstybės debesijos paslaugų teikėjams;

10.2.1.3. vertina valstybės debesijos paslaugų teikėjų teikiamų debesijos paslaugų atitiktį susisiekimo ministro nustatytiems šių paslaugų teikimo valstybės institucijoms ir įstaigoms reikalavimams;

10.2.1.4. tvarko debesijos paslaugų katalogą ir šio katalogo priemonėmis tvarko ir administruoja debesijos paslaugas ir valstybės institucijų ir įstaigų naudojimąsi valstybės debesijos paslaugų teikėjų teikiamomis debesijos paslaugomis;

10.2.1.5. atlieka valstybės debesijos paslaugų teikėjų teikiamų debesijos paslaugų stebėseną;

10.2.1.6. tvarko valstybės informacinių išteklių infrastruktūros naudojimo ir rezervo apskaitą;

10.2.1.7. vertina valstybės institucijų ir įstaigų naujų valstybės informacinių išteklių ir šių išteklių plėtros ir modernizavimo projektų atitiktį strateginiuose dokumentuose nustatytoms valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir tolesnės plėtros kryptims;

10.2.2. organizuoja ir vykdo centralizuotus informacinių ir ryšių technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų įsigijimo viešuosius pirkimus;

10.2.3. valdo ir tvarko tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą;

10.2.4. tvarko valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą;

10.2.5. vykdo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas;

10.2.6. teikia Susisiekimo ministerijai išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, nustatančių valstybės informacinių sistemų steigimą, valstybės informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių registrų (toliau – registrai) kūrimą, valstybės informacinių sistemų, registrų funkcionavimą, projektų;

10.2.7. derina registrų sukūrimo kalendorinius darbų grafikus, valstybės informacinių sistemų ir registrų techninių aprašymų (specifikacijų) atitiktį nuostatams;

10.2.8. atlieka registrų ir valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo ir funkcionavimo stebėseną, tvarko ir skelbia informaciją apie įsteigtus ir įteisintus registrus ir valstybės informacines sistemas;

10.2.9. koordinuoja registrų ir valstybės informacinių sistemų kūrimo ir funkcionavimo procesus, teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl registrų, valstybės informacinių sistemų funkcionalumo ir jų sąveikos tobulinimo;

10.2.10. derina informacinių technologijų plėtros planų projektus, renka, analizuoja informaciją apie informacinių technologijų plėtros planų įgyvendinimą, valstybės institucijų valdomų informacinių išteklių kūrimą, plėtrą, tvarkymą ir tam panaudotas lėšas, teikia Susisiekimo ministerijai išvadas ir pasiūlymus;

10.2.11. nagrinėja pateiktas valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimo eigos ataskaitas, apibendrintą informaciją teikia Susisiekimo ministerijai;

10.2.12. analizuoja, kaip valstybės informaciniai ištekliai panaudojami valstybės valdymui ir viešosioms ir administracinėms elektroninėms paslaugoms teikti, rengia pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių panaudojimo valstybės valdymui ir viešosioms bei administracinėms paslaugoms teikti tobulinimo ir teikia juos Susisiekimo ministerijai;

10.2.13. rengia metodinius dokumentus informacinių technologijų paslaugų valdymo, galimybių studijų, valstybės informacinių sistemų kūrimo būdų, techninių aprašymų (specifikacijų) ir kitų projektinių dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo klausimais, konsultuoja institucijas valstybės informacinių išteklių funkcinio suderinamumo, kūrimo ir tvarkymo klausimais, registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojus, registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kitas institucijas valstybės informacinių sistemų steigimo, registrų ir valstybės informacinių sistemų kūrimo, funkcionavimo ir registrų sistemos plėtros, techninės ir programinės įrangos priežiūros ir duomenų tvarkymo funkcijų perdavimo klausimais;

10.2.14. dalyvauja įgyvendinant informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems;

10.2.15. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms įgyvendinimą, teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms metodinę pagalbą – išvadas ir rekomendacijas dėl jų interneto svetainių atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems reikalavimams; kartą per metus atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių būklės analizę ir teikia Susisiekimo ministerijai šios analizės rezultatus;

10.2.16. rengia ir įgyvendina informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių investicijų projektus, skatinančius valstybės informacinių išteklių sąveikumą ir sudarančius sąlygas viešojo administravimo institucijoms teikti elektronines paslaugas;

10.2.17. kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją apie programinės įrangos naudojimą valstybės institucijose ir jos poreikį, teikia Susisiekimo ministerijai išvadas ir pasiūlymus;

10.2.18. atlieka metodinį vadovavimą ir vykdo priskirtų bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo priežiūrą Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingose institucijose ir įstaigose informacinių ryšių ir technologijų infrastruktūros ir vidaus administravimo informacinių sistemų valdymo srityje;

10.3. įgyvendindamas informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių Europos Sąjungos politiką Lietuvoje:

10.3.1. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

10.3.2. dalyvauja Europos Sąjungos informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;

10.3.3. teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;

10.3.4. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus Komiteto kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

10.4. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

KOMITETO TEISĖS

11. Komitetas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

11.1. sudaryti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų ir organizacijų atstovų ir specialistų, suderinus su jų vadovais, taip pat užsienio specialistų komisijas ir darbo grupes Komiteto kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

11.2. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų ir organizacijų, įmonių, asociacijų, kitų asmenų informaciją, būtiną Komitetui pavestoms funkcijoms atlikti;

11.3. sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

11.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo  nustatyta tvarka.

12. Komitetas turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

IV SKYRIUS

KOMITETO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

13. Komiteto veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtu ir susisiekimo ministro patvirtintu metiniu veiklos planu. Komiteto metiniai veiklos planai skelbiami Komiteto interneto svetainėje. Komiteto administracijos struktūrą tvirtina susisiekimo ministras.

14. Komitetui vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas, atleidžia iš jų, skatina ir kuriam skiria tarnybines nuobaudas susisiekimo ministras teisės aktų nustatyta tvarka. Komiteto direktorius gali būti skiriamas eiti Komiteto direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

15. Komiteto direktorius yra tiesiogiai  pavaldus ir atskaitingas susisiekimo ministrui.

16. Komiteto direktorius:

16.1. sprendžia Komiteto kompetencijai priskirtus klausimus, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Komitetui nustatytų veiklos tikslų ir atliekamų funkcijų vykdymą, atsako už Komitetui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

16.2. atsako už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kitų programų Komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais įgyvendinimą;

16.3. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, susisiekimo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

16.4. teikia susisiekimo ministrui Komiteto veiklos ataskaitas ir, susisiekimo ministrui pareikalavus, atsiskaito už savo veiklą;

16.5. atstovauja Komitetui arba suteikia įgaliojimus Komiteto valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atstovauti Komiteto interesams Lietuvos Respublikoje ir tarptautinėse organizacijose;

16.6. leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami, prireikus gali priimti bendrus įsakymus kartu su kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais;

16.7. užtikrina racionalų ir efektyvų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Komiteto vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

16.8. teikia valstybės institucijoms finansinės atskaitomybės ir kitas programų vykdymo ataskaitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

16.9. bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis Komiteto kompetencijai priskirtais klausimais, atstovauja jose Lietuvos Respublikai;

16.10. organizuoja asmenų prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimą Komiteto kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

16.11. pagal kompetenciją surašo protokolus ar įgalioja juos surašyti Komiteto valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, taiko pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą nuobaudas asmenims, padariusiems teisės pažeidimus;

16.12. tvirtina Komiteto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir nustatyto didžiausio pareigybių skaičiaus;

16.13. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Komiteto valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ir skiria jiems nuobaudas ir pašalpas, atlieka kitas funkcijas personalo valdymo klausimais;

16.14. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir susisiekimo ministro pavedimus.

17. Nesant Komiteto direktoriaus, jo pareigas eina susisiekimo ministro įsakymu paskirtas Komiteto direktoriaus pavaduotojas.

18. Komiteto direktorius turi pavaduotoją (-us), kurį (-iuos) priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Direktoriaus pavaduotojas (-ai) tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) direktoriui, kuris nustato jo (jų) administravimo sritis. Direktoriaus pavaduotojas (-ai) pagal kompetenciją:

18.1. pagal priskirtą administravimo sritį atsako už Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių sutarčių ir susitarimų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, susisiekimo ministro įsakymų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;

18.2. pagal priskirtą administravimo sritį planuoja, organizuoja ir kontroliuoja atskaitingų Komiteto administracijos padalinių vadovų darbą, koordinuoja šių administracijos padalinių veiklą;

18.3. atlieka kitas Komiteto direktoriaus pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

19. Komiteto administracijos padalinių veikla organizuojama vadovaujantis Komiteto darbo reglamentu, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodeksu, vidaus tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymais ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais ir kitais teisės aktais.

V SKYRIUS

KOMITETO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

20. Komiteto valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Komiteto vidaus auditą atlieka Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius.

21. Komiteto metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Komiteto direktorius.

22. Komiteto finansų kontrolę atlieka Komiteto direktoriaus paskirti Komiteto valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Komitetas reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

____________

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-22