IRT investicijos ir išlaidos

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos derina kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtus informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus.

Vadovaujantis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478, 10 punktu, informacinės visuomenės plėtros investicijų projektai (toliau – investicijų projektai), teikiami įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, turi būti suderinti su IVPK.

IVPK, vadovaudamasis Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. T-30 , atlieka investicijų projektų tinkamumo bei naudos ir kokybės vertinimą.

Investicijų projektus rengia valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai, kurių įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktiems įgaliojimams vykdyti, strateginiuose planavimo dokumentuose nustatytiems siektiniems rezultatams pasiekti, taip pat viešojo administravimo funkcijoms atlikti reikia sukurti, įsigyti ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą arba padidinti jo vertę.

Investicijų projektai turi būti parengti vadovaujantis Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 .

Įstaigoms, rengiančioms valstybės registrų (kadastrų) ir valstybės informacinių sistemų (toliau - informacinės sistemos) kūrimo investicijų projektus ir planuojančioms informacinės sistemos tvarkymo ir priežiūros išlaidas, rekomenduojama atsižvelgti į Informacinių sistemų tvarkymo ir priežiūros išlaidų planavimo gaires, nustatant informacinei sistemai tvarkyti ir prižiūrėti reikalingas išlaidas ir vertinant jų atitikimą racionalumo, optimalumo ir proporcingumo principams. Informacinių ir ryšių technologijų išlaidų planavimo gairių tikslas - suteikti metodinę pagalbą valstybės institucijoms ir įstaigoms ir skleisti gerąją praktiką siekiant, kad įstaigos, planuojančios įgyvendinti ir įgyvendinančios informacinių sistemų kūrimo ir diegimo investicijų projektus, tinkamai įvertintų ir suplanuotų lėšų informacinių sistemų tvarkymo ir priežiūros išlaidoms poreikį.

Su IVPK suderintų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų sąrašas (2011 m., 2012 m., 2013 m., 2014 m., 2015 m., 2016 m.).

IVPK, koordinuodamas valstybės valdomų informacijos išteklių naudojimą ir integralumą bei rinkdamas informaciją apie informacinių ir ryšių technologijų sričiai panaudojamas lėšas renka informaciją apie valstybės informacinėms sistemoms, valstybės registrams (kadastrams) ir kitoms naudojamoms informacinėms sistemoms panaudotus asignavimus išlaidoms.

Pagal valstybės institucijų ir įstaigų pateiktą informaciją parengta suvestinė informacija (nurodytos sumos pateikiamos mln. Eur).

 

Informacija apie 2016 metais panaudotas lėšas valstybės informacinių išteklių tvarkymui

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1K-037 „Dėl informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 ir 16 punktais, valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, kiti ūkio subjektai (užsakovai) Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) pateikia informaciją apie įgyvendintus ir/ar įgyvendinamus informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus (Projektai), užpildydamos minėtos tvarkos aprašo 1 ir 2 priedus:

Informacijos apie informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų įgyvendinimą teikimo forma.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-01