ES parama

2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų investicijų laikotarpiu Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas) atlieka metodinės pagalbos centro funkcijas, t.y. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą administruojančioms institucijoms teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas dėl veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo, dokumentų rengimo ir projektų vertinimo, atrankos ar administravimo.

2007-2013 metų ES struktūrinės paramos laikotarpiu Komitetas yra paskirtas būti tarpine institucija, o VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra - įgyvendinančiąja institucija, administruojant ES struktūrinę paramą Lietuvos informacinės visuomenės plėtrai. Šiuo laikotarpiu informacinės visuomenės plėtros projektai finansuojami per Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemones. Informacinės visuomenės plėtros projektams paskirstyta daugiau kaip 280 mln. EUR paramos (iš Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų). Daugiau apie tai rasite čia.

2004-2006 metų ES struktūrinės paramos laikotarpiu parama šiai sričiai buvo skiriama per Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“. Iš viso 2004-2006 m. informacinės visuomenės plėtros projektams buvo paskirstyta daugiau kaip 72,69 mln. EUR paramos (iš Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų).

Naudingos nuorodos:

2007–2013 metų finansinio laikotarpio ES struktūrinė parama Lietuvai skirta pagal Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai įgyvendinti iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros bei Sanglaudos fondų. Parama skirta pagal Konvergencijos ir Europos teritorinio bendradarbiavimo prioritetus.

Priemonės, skirtos Lietuvos informacinės visuomenės plėtrai, 2007-2013 metais įgyvendinamos pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“, už kurio administravimą atsakingas Komitetas (tarpinė institucija) ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (įgyvendinančioji institucija).

Svarbiausiems informacinės visuomenės plėtros darbams 2007-2013 metais buvo paskirstyta 282,455 tūkst. Eur (iš jų iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų –240,086 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų – 42,368 tūkst. Eur). Šiuo metu įgyvendinami 165 projektai, kurių bendra vertė – daugiau kaip 290,29 tūkst. Eur. Daugiau apie įgyvendinamus informacinės visuomenės projektus bei juos vykdančias institucijas skaitykite čia.

Metodinėje informacijoje projektų vykdytojams pateikiamos rekomendacijos, gairės ir kiti aktualūs metodiniai nurodymai, padėsiantys projektų vykdytojams tinkamai įgyvendinti projektus, finansuojamus iš ES struktūrinės paramos pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas:

 1. Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos
 2. Projektų, įgyvendinamų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemones, tarpinių rezultatų nustatymo ir delspinigių apskaičiavimo tvarkos aprašas
 3. Metodinės rekomendacijos dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonių lėšomis finansuojamų projektų metu sukurtų elektroninių paslaugų naudojimo ir vertinimo duomenų rinkimo bei rodiklių skaičiavimo. Klausimyną galite parsisiųsti čia
 4. Metodinės rekomendacijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonių projektų, kurių metu kuriamos administracinės ir viešosios elektroninės paslaugos, vykdytojams
 5. Informacinių sistemų, kuriamų įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" lėšomis finansuojamus projektus, steigimo ir įteisinimo bei valstybės registrų ir kadastrų, kuriamų įgyvendinant ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „informacinė visuomenė visiems" lėšomis finansuojamus projektus, steigimo ir sukūrimo koordinavimo tvarkos aprašas (nauja redakcija)
 6. Projektų, vykdomų pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemones, techninės priežiūros rekomendacijos
 7. Dokumentų rinkiniai projektų vykdytojams

Teisės aktai, reglamentuojantys su elektroninės valdžios, elektroninių paslaugų ir elektroninės infrastruktūros kūrimu susijusius klausimus:

 1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;
 2. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 ,,Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 3. Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 4. Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario mėn. 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;
 5. Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinėmis rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos 2014 m. gegužės 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. T-65 „Dėl kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;
 6. Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėmis rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. T-72 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.

2004-2006 metų ES struktūrinės paramos laikotarpiu parama informacinės visuomenės plėtros sričiai buvo skiriama per Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“. Iš viso 2004-2006 m. informacinės visuomenės plėtros projektams buvo paskirstyta daugiau kaip 62,8 tūkst. Eur paramos (iš Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų), paramą gavo 42 projektai. Šios struktūrinių fondų paramos informacinių technologijų ir infrastruktūros plėtrai tikslas buvo sukurti būtinas sąlygas informacinės, žinių visuomenės plėtrai, kuri paskatintų šalies ekonomikos augimą, suteiktų galimybę žmonėms naudoti informacines technologijas (IT) įvairiose gyvenimo srityse ir kartu populiarintų mokymąsi visą gyvenimą. Konkretūs paramos tikslai – plėtoti elektroninę demokratiją, mažinti viešojo administravimo sąnaudas, pritaikyti informacines technologijas vietinių Lietuvos vartotojų poreikiams, pateikiant išsamią ir aktualią informaciją lietuvių kalba, sudaryti sąlygas visiems šalies gyventojams naudotis IT ir informacijos ištekliais ir kt.

Naudinga nuoroda:

 • 2009 m. atliktas Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento priemonės „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo poveikio vertinimas. Vertinimas atskleidė, kad BPD 3.3 priemonė reikšmingai prisidėjo prie informacinės visuomenės problemų Lietuvoje sprendimo ir sudarė prielaidas tolimesnei informacinės visuomenės plėtrai. Vertinimo ataskaitą rasite čia.

19 projektų pripažintų sėkmingiausiais iš 2004-2006 m. ES struktūrinės paramos laikotarpio BPD 3.3 priemonės „Informacinių technologijų ir paslaugų plėtra“. Keli pavyzdžiai:

 

Skyriaus vedėjas Simonas Razgus
Tel. 8 693 63981, el. p. simonas.razgus[eta]ivpk.lt

 

Patarėja Vita Daugilienė
Tel. 8 618 33992, el. p. vita.daugiliene[eta]ivpk.lt

 

Vyriausioji specialistė Loreta Kriaučiūnaitė
Tel. 8 618 04855, el. p. loreta.kriauciunaite[eta]ivpk.lt

Atsakinga už priemones:

Vyriausioji specialistė Linda Kreimerytė
Tel. 8 693 65183, el. p. linda.kreimeryte[eta]ivpk.lt

Atsakinga už priemones:

Vyriausioji specialistė Vaiva Nemanienė
Tel. 8 693 55153 , el. p. vaiva.nemaniene[eta]ivpk.lt

 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Gedimino pr. 7, Vilnius, Tel. 8 5 266 5161, faks. 8 5 266 5180, el. p. info[eta]ivpk.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-02-26