• Vadovai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ramūnas Čepaitis
 • Finansų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jūratė Ona Krupavičiūtė
  Roma Baleišienė

  Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo miniserijos finansų skyriaus uždavinys ir funkcijos

  1. Pagrindinis skyriaus uždavinys - organizuoti Komiteto buhalterinę apskaitą ir finansų kontrolę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrinant, kad apskaitos informacija būtų: teisinga, tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams.
  2. Įgyvendindamas šį uždavinį skyrius:
   1. tvarko Komiteto buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, reikalavimus;
   2. vykdo išankstinę finansų kontrolę, remiantis pateiktais dokumentais ir prireikus – kompetetingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
   3. atlieka finansinių srautų analizę, rengia lėšų poreikio prognozes.
   4. dalyvauja rengiant Komiteto biudžeto planavimo dokumentus, atlieka jų vykdymo finansinę kontrolę;
   5. apskaičiuoja ir nustatytu laiku išmoka darbuotojams darbo užmokestį ir su juo susijusius mokesčius;
   6. registruoja apskaitos registruose ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, įsipareigojimų dydžio ar struktūros pasikeitimu;
   7. atlieka mokėjimų procedūras per Lietuvos ir užsienio bankus iš valstybės biudžeto asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų, skirtų vykdomoms programoms (ar priemonėms) finansuoti;
   8. atlieka Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje mokėjimo paraiškų rengimo, tiekėjų duomenų įvedimo bei su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras;
   9. rengia ir teikia nustatytos formos biudžeto vykdymo, finansines ir kitas ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Statistikos departamentui, Valstybės kontrolei, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
   10. tvarko Komiteto įgyvendinamų projektų buhalterinę apskaitą;
   11. atlieka veiksmus, susijusius su Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų išmokėjimu projektų vykdytojams;
   12. vykdo funkcijas, numatytas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos kompetencijai priskirto Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonių, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, administravimo procedūrų apraše, patvirtintame Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. T-112;
   13. atlieka finansinių ataskaitų rinkinių pildytojo funkcijas viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje;
   14. kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai ir pagal paskirtį būtų naudojami Komiteto darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
   15. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia pasiūlymus, ataskaitas ir kitą informaciją Komiteto vadovybei ir darbuotojams;
   16. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
   17. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
   18. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
   19. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi, sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
   20. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus pavedimus.
 • Teisės ir personalo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Laura Kasinskienė

  Infromacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo ministerijos teisės ir personalo skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:
   1. užtikrinti, kad Komiteto rengiami ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – institucijos) pateikti teisės aktų ir sutarčių projektai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir juridinės technikos reikalavimus;
   2. teisinėmis priemonėmis padėti realizuoti Komitetui suteiktas teises ir įgalinimus;
   3. padėti Komiteto direktoriui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą, organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Komiteto organizacinę kultūrą.
  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius skyrius:
   1. vertina, ar Komiteto administracijos padalinių rengiami ar kitų institucijų pateikti teisės aktų projektai atitinka juridinės technikos reikalavimus, Lietuvos Respublikos teisės aktus bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų atitinkamo patikslinimo;
   2. pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus, vertina, teikia pastabas ir pasiūlymus Komiteto darbuotojų parengtiems ar fizinių arba juridinių asmenų pateiktiems sutarčių projektams;
   3. konsultuoja Komiteto darbuotojus sutarčių, teisės aktų rengimo, taikymo, personalo administravimo, darbo ir civilinės saugos bei kitais teisės klausimais, jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;
   4. teikia pasiūlymus dėl Komiteto direktoriaus įsakymų atitikimo galiojantiems teisės aktams;
   5. atsižvelgiant į Komiteto veiklos tikslus ir uždavinius, pagal kompetenciją teikia Komiteto direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;
   6. kartu su kitais Komiteto administracijos padaliniais atlieka Komiteto administracijos padalinių funkcijų ir (ar) Komiteto pareigybių analizę;
   7. atlieka personalo sudėties analizę;
   8. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Komitete;
   9. padeda Komiteto direktoriui formuoti personalo sudėtį;
   10. padeda Komiteto administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Komitete;
   11. padeda Komiteto direktoriui formuoti Komiteto personalo mokymo prioritetus, sudaro Komiteto personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
   12. padeda Komiteto direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
   13. pagal skyriaus kompetenciją kartu su kitais Komiteto administracijos padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Komiteto direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Komitete gerinimo;
   14. rengia personalo pareigybių sąrašus, teikia Komiteto administracijos padalinių vadovams siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
   15. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
   16. padeda Komiteto direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
   17. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
   18. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
   19. organizuoja Komiteto valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
   20. organizuoja atostogų suteikimą personalui;
   21. išduoda ir įrašo į apskaitą Komiteto darbuotojų tarnybinius pažymėjimus, organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;
   22. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
   23. pagal skyriaus kompetenciją padeda Komiteto direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
   24. padeda Komiteto direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
   25. dalyvauja organizuojant Komiteto darbuotojų tarnybines komandiruotes;
   26. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja teisės aktų projektų ir teisės aktų antikorupcinio vertinimo atlikimą;
   27. koordinuoja Komiteto darbuotojų dalyvavimą rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
   28. pagal skyriaus kompetenciją perkelia ar dalyvauja perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire);
   29. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;
   30. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
   31. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
   32. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
   33. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
   34. atstovauja Komitetą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   35. įgyvendina civilinės ir darbo saugos reikalavimus bei užtikrina Komiteto darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, rengia ir tvarko su šia veikla susijusius dokumentus, veda instruktažus, įgyvendina prevencijos priemones, pakitus darbo sąlygoms, informuoja Komiteto darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietoje ir jų poveikį sveikatai;
   36. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
   37. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
   38. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus pavedimus.
 • Struktūrinių fondų administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vita Daugilienė

  Struktūrinių fondų administravimo skyriaus uždavinys ir funkcijos

  1. Svarbiausias skyriaus veiklos uždavinys – organizuoti Komitetui pavestų valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamą iš ES fondų lėšų ūkio sektorių, ir ES struktūrinės paramos administravimo tarpinės institucijos funkcijų informacinės visuomenės plėtros srityje vykdymą.
  2. Siekiant įgyvendinti šį uždavinį, skyrius vykdo tokias funkcijas:
   1. rengia Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos, veiksmų programų, veiksmų programų priedų dalis, susijusias su informacinės visuomenės plėtra, bei pasiūlymus atsakingoms institucijoms dėl šių dokumentų keitimo;
   2. rengia Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonių (toliau – Priemonės) bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų (toliau – projektas) atrankos kriterijų projektus;
   3. rengia Priemonių įgyvendinimo planus ir organizuoja jų tvirtinimą Komitete;
   4. planuoja, kokia ES fondų lėšų dalis bus skirta valstybės projektams, kokia – regionų projektams, kokia – projektų konkurso (toliau – konkursas) būdu atrenkamiems projektams, dalyvauja planuojant ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas Priemonių projektams finansuoti;
   5. organizuoja valstybės projektų planavimą, šių projektų sąrašo sudarymą ir tvirtinimą;
   6. planuoja Priemonių kvietimus teikti paraiškas dėl projektų, kurie atrenkami konkurso būdu, ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;
   7. planuoja didelės apimties projektus, koordinuoja šių projektų sąrašo sudarymą ir tvirtinimą Komitete bei informacijos vadovaujančiajai institucijai teikimą;
   8. rengia ir derina su kitomis institucijomis Priemonių Projektų finansavimo sąlygų aprašus, organizuoja jų tvirtinimą Komitete;
   9. rengia Priemonių gaires pareiškėjams;
   10. rengia Priemonių projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ir atrankos tvarkos projektą ir organizuoja jos tvirtinimą, ir, vadovaujantis šia tvarka, organizuoja projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimą ir (ar) atranką (jeigu ši veikla nėra pavesta įgyvendinančiajai institucijai), užtikrinant, kad į projektų atranką stebėtojų teisėmis būtų įtraukti socialiniai ekonominiai partneriai;
   11. organizuoja sprendimų dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso būdu, finansavimo priėmimą Komitete;
   12. organizuoja Priemonių projektų finansavimo ir administravimo sutarčių projektų derinimą ir pasirašymą Komitete;
   13. pagal skyriaus kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
   14. pagal skyriaus kompetenciją atlieka veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu Priemonių projektų vykdytojams;
   15. organizuoja sprendimų dėl ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, grąžinimo priėmimą, koordinuoja ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, susigrąžinimo iš projekto vykdytojo procedūras (jeigu ši veikla nėra pavesta įgyvendinančiajai institucijai), taip pat teikia tvirtinančiajai institucijai informaciją apie priimtus sprendimus dėl lėšų grąžinimo;
   16. organizuoja sprendimų dėl įgyvendinančiosios institucijos nustatytų pažeidimų, susijusių su Priemonių projektų įgyvendinimu, priėmimą, bei įgyvendinančiosios institucijos informavimą apie įtariamus pažeidimus;
   17. rengia informaciją vadovaujančiajai institucijai apie panaikintą ES fondų lėšų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalį arba visas Priemonių projektams skirtas ES fondų lėšas;
   18. prireikus organizuoja Priemonių projektų patikras jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;
   19. rengia ES struktūrinės paramos panaudojimo prognozes ir ataskaitas pagal Priemones, skirtas vadovaujančiajai ir tvirtinančiajai institucijoms, nagrinėja ir teikia pastabas bei pasiūlymus vadovaujančiosios institucijos parengtiems ataskaitų projektams, prižiūri ES struktūrinės paramos panaudojimo spartą, rengia pasiūlymus vadovaujančiajai institucijai dėl veiksmų, užtikrinančių reikiamą ES fondų lėšų panaudojimo spartą;
   20. vadovybei pavedus, dalyvauja Stebėsenos komiteto ir veiksmų programų valdymo komitetų veikloje;
   21. organizuoja Priemonių įgyvendinimo stebėseną;
   22. rengia informaciją vadovaujančiajai institucijai, kurios reikia Ekonomikos augimo veiksmų programos metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti;
   23. organizuoja skundų dėl įgyvendinančiosios institucijos priimtų sprendimų, susijusių su Priemonių projektais, nagrinėjimą;
   24. vadovaujančiajai institucijai paprašius, teikia derinti pagal Komiteto kompetenciją rengiamus Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą reglamentuojančių dokumentų, susijusių su vadovaujančiosios institucijos pavestų užduočių vykdymu, projektus, užtikrina vadovaujančiosios institucijos nustatytų reikalavimų bei teikiamų rekomendacijų dėl pavestų užduočių atlikimo įgyvendinimą;
   25. dalyvauja rengiant 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų dalis, susijusias su informacinės visuomenės plėtra;
   26. dalyvauja rengiant 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
   27. inicijuoja Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) ir BPD priedo pakeitimus, teikia pasiūlymus, susijusius su BPD įgyvendinimu;
   28. koordinuoja BPD 3.3 priemonės projektų paramos sutarčių pakeitimų ir pažeidimų nagrinėjimą;
   29. vykdo BPD 3.3 priemonės priežiūrą, organizuoja BPD 3.3 priemonės projektų stebėseną;
   30. prireikus organizuoja BPD 3.3 priemonės patikras įgyvendinančiojoje institucijoje ir paramą gavusiuose projektuose;
   31. organizuoja skundų dėl įgyvendinančiosios institucijos priimtų sprendimų, susijusių su BPD 3.3 priemonės projektais, nagrinėjimą;
   32. pagal Komiteto kaip tarpinės institucijos kompetenciją organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos ir (arba) ES teisės aktų nuostatų pažeidimų įgyvendinant BPD 3.3 priemonės projektus, dėl kurių atsirado arba galėjo atsirasti valstybės ir (ar) Europos Bendrijų biudžeto nuostolių, tyrimą ir prevenciją;
   33. dalyvauja BPD 3.3 priemonės uždarymo procese, rengiant ir derinant reikalingą informaciją;
   34. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos vertinimo planą, organizuoja pasiūlymų koordinuojančiajai institucijai dėl ES struktūrinės paramos vertinimų rengimą Komitete, pagal kompetenciją dalyvauja vertinant veiksmų programas;
   35. dalyvauja rengiant Informavimo apie ES struktūrinę paramą planą ir metinius informavimo ir viešinimo priemonių planus;
   36. rengia ir teikia koordinuojančiajai ir vadovaujančiajai institucijoms informaciją apie informavimo apie ES struktūrinę paramą veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose informavimo ir viešinimo priemonių planuose numatytam informacijos sklaidos apie ES struktūrinę paramą įgyvendinimui užtikrinti;
   37. rengia ir teikia informaciją apie įgyvendintas informavimo ir viešinimo priemones, reikalingą metinėms ir galutinėms veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitoms parengti;
   38. dalyvauja įgyvendinant informavimo apie ES struktūrinę paramą informacinės visuomenės srityje priemones;
   39. dalyvauja renkant informaciją apie informacinės visuomenės plėtrą Lietuvoje ir ES, analizuojant tendencijas bei ruošiant prognozes, reikalingas ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų ir šių dokumentų įgyvendinimo ataskaitų dalių, susijusių su informacinės visuomenės plėtra, rengimui;
   40. organizuoja techninės paramos projektų įgyvendinimą Komitete, kartu su kitais Komiteto skyriais vykdo šių projektų įgyvendinimo veiklas;
   41. dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (toliau – SFMIS), registruoja SFMIS informaciją apie atliekamus veiksmus, įgyvendinant Priemones, ir tikrina į SFMIS įtrauktus duomenis;
   42. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos valdymą, kontrolę, administravimą ir kitus aspektus reglamentuojančius teisės aktus ir juos detalizuojančius dokumentus, pasiūlymus atsakingoms institucijoms dėl jų keitimo, pagal Komiteto kompetenciją šalina ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo trūkumus bei teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;
   43. rengia tarpinės institucijos vidaus procedūrų, užtikrinančių teisės aktų nuostatų laikymąsi, aprašymus, užtikrina vadovaujančiosios institucijos nustatytų reikalavimų bei teikiamų rekomendacijų dėl tarpinės institucijos vidaus sistemos tobulinimo įgyvendinimą;
   44. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos;
   45. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
   46. pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;
   47. pagal skyriaus kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina ES teisę (acquis communautaire);
   48. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
   49. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja suinteresuotas institucijas ir įstaigas, organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;
   50. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
   51. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   52. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
   53. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
   54. pagal kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;
   55. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
   56. vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.
 • Informacinių išteklių skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Julius Belickas

  Informacinių išteklių skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
   1. įgyvendinti valstybės informacinių išteklių politiką;
   2. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti formuojant Europos Sąjungos politiką ir jos įgyvendinimą Lietuvoje.
  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius:
   1. rengia metodinius dokumentus informacinių technologijų paslaugų valdymo, galimybių studijų, valstybės informacinių sistemų kūrimo būdų, techninių aprašymų (specifikacijų) ir kitų projektinių dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo klausimais;
   2. derina registrų ir valstybės informacinių sistemų nuostatų projektus, registrų sukūrimo kalendorinius darbų grafikus, registrų ir valstybės informacinių sistemų techninių aprašymų (specifikacijų) atitiktį nuostatams;
   3. koordinuoja informacinių technologijų priemonių, leidžiančių naudotis valstybės informaciniais ištekliais, kūrimą;
   4. vykdo Informacijos rinkmenų sąrašo valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;
   5. atlieka registrų ir valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo ir funkcionavimo stebėseną, tvarko ir skelbia informaciją apie įsteigtus ir įteisintus registrus ir valstybės informacines sistemas;
   6. vykdo Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojo funkcijas;
   7. derina teisės aktų, nustatančių valstybės informacinių sistemų steigimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų funkcionavimą, projektus;
   8. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems;
   9. koordinuoja registrų ir valstybės informacinių sistemų kūrimo ir funkcionavimo procesus, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl registrų ir valstybės informacinių sistemų funkcionalumo ir jų sąveikos tobulinimo;
   10. nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka pateiktas valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimo eigos ataskaitas, apibendrintą informaciją teikia Susisiekimo ministerijai;
   11. kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją apie programinės įrangos naudojimą valstybės institucijose ir jos poreikį;
   12. pagal skyriaus kompetenciją analizuoja, kaip valstybės informaciniai ištekliai panaudojami valstybės valdymui ir viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti, rengia ir teikia su tuo susijusius pasiūlymus;
   13. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja institucijas valstybės informacinių išteklių funkcinio suderinamumo, kūrimo ir tvarkymo klausimais, registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojus, registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kitas institucijas valstybės informacinių sistemų steigimo, registrų ir valstybės informacinių sistemų kūrimo, funkcionavimo ir registrų sistemos plėtros, techninės ir programinės įrangos priežiūros ir duomenų tvarkymo funkcijų perdavimo klausimais;
   14. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
   15. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;
   16. pagal skyriaus kompetenciją perkelia ar dalyvauja perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire);
   17. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;
   18. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
   19. pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;
   20. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;
   21. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
   22. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   23. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
   24. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
   25. pagal kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
   26. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
   27. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.
 • Planavimo ir stebėsenos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arminas Rakauskas

  Planavimo ir stebėsenos skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:
   1. dalyvauti rengiant informacinės visuomenės plėtros programą, koordinuojant jos įgyvendinimą, dalyvauti rengiant kitus su informacinės visuomenės plėtra susijusius strateginio planavimo dokumentus;
   2. koordinuoti Komiteto veiklos planavimo procesą ir užtikrinti jo įgyvendinimą;
   3. rinkti, analizuoti ir skleisti informaciją apie informacinės visuomenės plėtros procesus;
   4. dalyvauti formuojant valstybės informacinės visuomenės plėtros Lietuvos Respublikoje politiką ir koordinuojant jos įgyvendinimą.
  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius:
   1. dalyvauja rengiant informacinės visuomenės plėtros programą, koordinuojant jos įgyvendinimą, dalyvauja rengiant kitus su informacinės visuomenės plėtra susijusius strateginio planavimo dokumentus;
   2. planuoja lėšų paskirstymą valstybės informacinių išteklių plėtrai;
   3. atlieka kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų informacinės visuomenės plėtros investicinių projektų derinimą, pagal kompetenciją organizuoja jų tinkamumo, naudos ir kokybės įvertinimą;
   4. renka informaciją apie kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų įgyvendinimą;
   5. dalyvauja koordinuojant valstybės elektroninių ryšių srities investicinių programų rengimą, vertinant šias programas ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuojant, kaip jos įgyvendinamos;
   6. vykdo Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo informacinės sistemos valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;
   7. derina informacinių technologijų plėtros planų projektus, renka ir analizuoja informaciją apie planų įgyvendinimą, institucijų valdomų informacinių išteklių kūrimą, plėtrą ir tvarkymą bei tam panaudotas lėšas;
   8. pagal skyriaus kompetenciją analizuoja, kaip valstybės informaciniai ištekliai panaudojami valstybės valdymui ir viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti, rengia ir teikia su tuo susijusius pasiūlymus;
   9. atlieka valstybės institucijų ir įstaigų vykdomų informacinės visuomenės projektų stebėseną, renka ir analizuoja informaciją apie įgyvendintas ir planuojamas įgyvendinti šios srities priemones ir lėšas;
   10. dalyvauja planuojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonių projektams finansuoti;
   11. dalyvauja vykdant dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
   12. dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo planą, pagal kompetenciją dalyvauja vertinant veiksmų programas;
   13. dalyvauja atliekant Ekonomikos augimo veiksmų programos stebėseną, rengiant informaciją vadovaujančiajai institucijai, kurios reikia veiksmų programos metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti;
   14. renka, analizuoja ir skleidžia informaciją apie informacinės visuomenės plėtros procesus, jų valdymo ir planavimo tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje, dalyvauja analizuojant tendencijas bei ruošiant prognozes, reikalingas Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo dokumentų ir šių dokumentų įgyvendinimo ataskaitų dalių, susijusių su informacinės visuomenės plėtra, rengimui, vertina Europos Sąjungos ir kitų šalių patirtį bei pasiūlymus;
   15. rengia bendrąsias ataskaitas apie šalies informacinės visuomenės plėtros procesų ir informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus plėtrą;
   16. vykdo Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;
   17. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms įgyvendinimą, teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms metodinę paramą - išvadas bei rekomendacijas dėl jų svetainių atitikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems reikalavimams;
   18. rengia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių strateginių veiklos planų Komiteto veiklos srities programų projektus, Komiteto metinių veiklos planų projektus, investicijų planų, biudžeto planavimo dokumentų, kitų veiklos planavimo dokumentų, veiklos ataskaitų projektus;
   19. Komitete vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę;
   20. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
   21. pagal skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus;
   22. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;
   23. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;
   24. pagal skyriaus kompetenciją perkelia ar dalyvauja perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire);
   25. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
   26. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja suinteresuotas institucijas ir įstaigas, organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;
   27. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   28. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
   29. pagal kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
   30. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
   31. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.
 • Projektų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Irma Zdanavičienė
  Arūnas Marcinkevičius
  Tomas Sakalauskas

  Projektų skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
   1. užtikrinti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (toliau – TDS) funkcionavimą ir plėsti jos funkcionalumą;
   2. užtikrinti valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) priežiūrą, palaikymą, modifikavimą, funkcionalumų bei panaudojimo plėtrą;
   3. koordinuoti elektroninio turinio, informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) infrastruktūros ir IRT naujovių kūrimą ir diegimą;
   4. užtikrinti tinkamą Komitetui priklausančios kompiuterinės ir programinės įrangos, elektroninių ryšių tinklų, interneto tinklalapių, duomenų bazių funkcionavimą, priežiūrą ir apsaugą.
  2. Įgyvendindamas šiuos uždavinius skyrius vykdo šias funkcijas:
   1. vykdo TDS ir VIISP valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;
   2. rengia ir įgyvendina projektus, skatinančius valstybės informacinių išteklių sąveikumą, sudarančius sąlygas viešojo administravimo institucijoms teikti elektronines paslaugas, skirtus VIISP panaudojimo plėtrai, taip pat kitus pagal skyriaus kompetenciją priskirtus projektus;
   3. nustato rekomenduojamus duomenų teikimo formatus ir standartus, užtikrinančius valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką, ir jų taikymą;
   4. teikia pasiūlymus dėl registrų, valstybės informacinių sistemų sąveikos tobulinimo;
   5. diegia inovatyvius IRT sprendimus, užtikrina šių sprendimų funkcionalumą ir plėtrą;
   6. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant elektroninio parašo naudojimo valstybės politiką;
   7. dalyvauja organizuojant su elektroninio parašo naudojimu susijusių paslaugų, reikalingų viešojo administravimo subjektams teikiant viešąsias ir administracines paslaugas elektroninėmis priemonėmis ir vykdant elektroninių dokumentų mainus, teikimą;
   8. valstybės institucijoms ir įstaigoms teikia informaciją, reikalingą tikrinant Komiteto sudarytų elektroninio parašo sertifikatų galiojimą;
   9. administruoja Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) Komitete naudojamas darbo vietas;
   10. organizuoja Komiteto informacinių sistemų, elektroninių ryšių tinklų, interneto tinklalapių, tarnybinių stočių ir kitos Komiteto techninės ir programinės įrangos saugų ir nepertraukiamą funkcionavimą, sąveiką, apsaugą bei administravimą, sukauptos informacijos saugumą, Komitete esamų kompiuterizuotų darbo vietų ir kompiuterių lokalaus tinklo aptarnavimą, miesto ir vidaus telefono ryšį;
   11. teikia metodinę pagalbą Komiteto darbuotojams kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais;
   12. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
   13. pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;
   14. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;
   15. pagal skyriaus kompetenciją perkelia ar dalyvauja perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire);
   16. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
   17. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja suinteresuotas institucijas ir įstaigas, organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;
   18. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
   19. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   20. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
   21. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
   22. pagal kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
   23. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
   24. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;
   25. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-15