Nuostatai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS
ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

2010 m. birželio 23 d. Nr. 3-401
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statuso ir pavadinimo pakeitimo ir pavedimo Susisiekimo ministerijai įgyvendinti savininko teises ir pareigas“ (Žin., 2010, Nr. 72-3631) 2.2 punktu:
1. Tvirtinu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos nuostatus (pridedama).
2. Įgalioju Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotoją Edmundą Žvirblį pasirašyti nuostatus ir pateikti juos įregistruoti Juridinių asmenų registre.

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                                         ELIGIJUS MASIULIS

______________

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2010 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3-401

NAUJA REDAKCIJA nuo 2011 03 09
(Žin., 2011, Nr. 29-1376)

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Susisiekimo ministerija).
2. Komiteto paskirtis – atlikti įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas informacinės visuomenės plėtros funkcijas ir šioje srityje koordinuoti valstybės politikos įgyvendinimą.
3.

KEISTA: 2012 09 24 įsakymu Nr. 3-621 (nuo 2012 09 29) (Žin., 2012, Nr. 112-5691)

Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7739), Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 61-1827), Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 65-2380), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro įsakymais ir šiais nuostatais.
4.

KEISTA: 2012 09 24 įsakymu Nr. 3-621 (nuo 2012 09 29) (Žin., 2012, Nr. 112-5691)

Komitetas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas). Komitetui finansuoti gali būti naudojami ir kiti įstatymų leidžiami lėšų šaltiniai.
5. Komitetas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Komiteto buveinės adresas – Gedimino pr. 7, LT-01103 Vilnius, Lietuvos Respublika.
6. Komiteto savininkė yra valstybė. Komiteto savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, kuri koordinuoja Komiteto veiklą, priima sprendimus dėl Komiteto buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
7. Komitetas turi interneto svetainę (www.ivpk.lt), kurioje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
8. Komiteto nuostatai keičiami susisiekimo ministro įsakymu teisės aktų nustatyta tvarka.

II. KOMITETO TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9. Svarbiausieji Komiteto tikslai yra šie:
9.1. dalyvauti formuojant valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką, koordinuoti jos įgyvendinimą;
9.2. įgyvendinti valstybės informacinių išteklių politiką;
KEISTA: 2012 09 24 įsakymu Nr. 3-621 (nuo 2012 09 29) (Žin., 2012, Nr. 112-5691)

9.3. koordinuoti elektroninio turinio, informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) infrastruktūros ir IRT naujovių kūrimą ir diegimą;
9.4. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant Europos Sąjungos politiką ir jos įgyvendinimą Lietuvoje.
10. Komitetas, siekdamas iškeltų tikslų, atlieka šias funkcijas:
10.1. dalyvaudamas formuojant valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką, koordinuodamas jos įgyvendinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus informacinės visuomenės plėtros planavimo dokumentus:
10.1.1. dalyvauja rengiant informacinės visuomenės plėtros programą, koordinuojant jos įgyvendinimą, dalyvauja rengiant kitus su informacinės visuomenės plėtra susijusius strateginio planavimo dokumentus;
10.1.2. renka ir analizuoja informaciją apie valstybės institucijose ir įstaigose įdiegtus ir diegiamus informacinės visuomenės plėtros projektus ir tam naudojamas lėšas;
10.1.3. pagal kompetenciją kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją apie Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės plėtros procesus;
10.1.31. rengia ir skelbia oficialią statistiką apie informacinės visuomenės plėtrą Lietuvos Respublikoje;

KEISTA: 2014 12 19 įsakymu Nr. 3-531-(E) (nuo 2014 12 20) (TAR, 2014, Nr. 2014-20110)

10.1.4. nustato informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarką, derina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų rengiamus informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus, atlieka jų įgyvendinimo stebėseną;
10.1.5. dalyvauja rengiant 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strateginių dokumentų projektus, planuoja Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonių informacinės visuomenės srityje įgyvendinimą, priima sprendimus dėl projektų finansavimo ir atlieka kitas valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamą iš Europos Sąjungos fondų lėšų ūkio sektorių, ir tarpinės institucijos funkcijas;

KEISTA: 2014 12 19 įsakymu Nr. 3-531-(E) (nuo 2014 12 20) (TAR, 2014, Nr. 2014-20110)

10.1.51. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą administruojančioms institucijoms dėl šios veiksmų programos prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo dokumentų rengimo ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų vertinimo, atrankos ar administravimo;

KEISTA: 2014 12 19 įsakymu Nr. 3-531-(E) (nuo 2014 12 20) (TAR, 2014, Nr. 2014-20110)

10.1.6. dalyvauja koordinuojant valstybės elektroninių ryšių srities investicinių programų rengimą, vertinant šias programas ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuojant, kaip jos įgyvendinamos;

10.2.

KEISTA: 2012 09 24 įsakymu Nr. 3-621 (nuo 2012 09 29) (Žin., 2012, Nr. 112-5691)

įgyvendindamas valstybės informacinių išteklių politiką:
10.2.1. valdo ir tvarko tarpžinybinę mokestinių duomenų saugyklą;
10.2.2. steigia ir valdo valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą;
10.2.3. derina teisės aktų, nustatančių valstybės informacinių sistemų steigimą, valstybės informacinių sistemų ir valstybės ir žinybinių registrų (toliau – registrai) kūrimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų funkcionavimą, projektus;
10.2.4. derina registrų ir valstybės informacinių sistemų nuostatų projektus, registrų sukūrimo kalendorinius darbų grafikus, techninių aprašymų (specifikacijų) atitiktį nuostatams, registrų techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros investicinius projektus;
10.2.5. planuoja lėšų paskirstymą valstybės informacinių išteklių plėtrai;
10.2.6. atlieka registrų ir valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo ir funkcionavimo stebėseną, tvarko ir skelbia informaciją apie įsteigtus ir įteisintus registrus ir valstybės informacines sistemas;
10.2.7. koordinuoja registrų ir valstybės informacinių sistemų kūrimo ir funkcionavimo procesus, teikia pasiūlymus dėl registrų, valstybės informacinių sistemų funkcionalumo ir jų sąveikos tobulinimo;
10.2.8. derina informacinių technologijų plėtros planų projektus, renka ir analizuoja informaciją apie planų įgyvendinimą, institucijų valdomų informacinių išteklių kūrimą, plėtrą ir tvarkymą ir tam panaudotas lėšas;
10.2.9. nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka pateiktas valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimo eigos ataskaitas, apibendrintą informaciją teikia valstybės informacinių išteklių plėtros politiką formuojančiai institucijai;
10.2.10. koordinuoja informacinių technologijų priemonių, leidžiančių naudotis valstybės informaciniais ištekliais, kūrimą;
10.2.11. analizuoja, kaip valstybės informaciniai ištekliai panaudojami valstybės valdymui ir viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti, rengia ir teikia su tuo susijusius pasiūlymus;
10.2.12. rengia metodinius dokumentus informacinių technologijų paslaugų valdymo, galimybių studijų, valstybės informacinių sistemų kūrimo būdų, techninių aprašymų (specifikacijų) ir kitų projektinių dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo klausimais, konsultuoja institucijas valstybės informacinių išteklių funkcinio suderinamumo, kūrimo ir tvarkymo klausimais, registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojus, registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojus, kitas institucijas valstybės informacinių sistemų steigimo, registrų ir valstybės informacinių sistemų kūrimo, funkcionavimo ir registrų sistemos plėtros, techninės ir programinės įrangos priežiūros ir duomenų tvarkymo funkcijų perdavimo klausimais;
10.2.13. nustato rekomenduojamus duomenų teikimo formatus ir standartus, užtikrinančius valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką, ir jų taikymą;
10.2.14. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems;
10.2.15. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms įgyvendinimą, teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms metodinę paramą – išvadas ir rekomendacijas dėl jų interneto svetainių atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems reikalavimams;
10.2.16. rengia ir įgyvendina projektus, skatinančius valstybės informacinių išteklių sąveikumą ir sudarančius sąlygas viešojo administravimo institucijoms teikti elektronines paslaugas;
10.2.17. kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją apie programinės įrangos naudojimą valstybės institucijose ir jos poreikį;
10.2.18. metodiškai vadovauja ir vykdo priskirtų bendrųjų funkcijų efektyvumo didinimo priežiūrą Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingose institucijose ir įstaigose informacinių ryšių ir technologijų infrastruktūros ir vidaus administravimo informacinių sistemų valdymo srityje;

KEISTA: 2014 12 19 įsakymu Nr. 3-531-(E) (nuo 2014 12 20) (TAR, 2014, Nr. 2014-20110)

10.3. koordinuodamas elektroninio turinio, IRT infrastruktūros ir IRT naujovių kūrimą ir diegimą:
10.3.1. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant elektroninio parašo naudojimo valstybės politiką;

KEISTA: 2011 05 05 įsakymu Nr. 3-267 (nuo 2011 05 13) (Žin., 2011, Nr. 57-2731)

10.3.2. dalyvauja organizuojant su elektroninio parašo naudojimu susijusių paslaugų, reikalingų viešojo administravimo subjektams teikiant viešąsias ir administracines paslaugas elektroninėmis priemonėmis ir vykdant elektroninių dokumentų mainus, teikimą, valstybės institucijoms ir įstaigoms teikia informaciją, reikalingą tikrinant Komiteto sudarytų elektroninio parašo sertifikatų galiojimą;

KEISTA: 2011 05 05 įsakymu Nr. 3-267 (nuo 2011 05 13) (Žin., 2011, Nr. 57-2731)

10.3.3. prižiūri, kaip informacinės visuomenės paslaugų teikėjai laikosi Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų, atlieka kitas su informacinės visuomenės paslaugų teikimo priežiūra susijusias funkcijas;

10.3.4. NETEKO GALIOS:
2012 09 24 įsakymu Nr. 3-621 (nuo 2012 09 29) (Žin., 2012, Nr. 112-5691)

10.3.5. NETEKO GALIOS:
2012 09 24 įsakymu Nr. 3-621 (nuo 2012 09 29) (Žin., 2012, Nr. 112-5691)

10.3.6. diegia inovatyvius IRT sprendimus, užtikrina šių sprendimų funkcionalumą ir plėtrą;
10.4. pagal kompetenciją dalyvaudamas formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką Lietuvoje:
10.4.1. dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
10.4.2. užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;
10.4.3. perkelia ar dalyvauja perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire);

KEISTA: 2012 09 24 įsakymu Nr. 3-621 (nuo 2012 09 29) (Žin., 2012, Nr. 112-5691)

10.4.4. dalyvauja Europos Sąjungos programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose.
11. Komitetas taip pat atlieka šias funkcijas:
11.1. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
11.2. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III. KOMITETO TEISĖS

12. Komitetas, siekdamas iškeltų tikslų ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
12.1. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovus ir specialistus, susitaręs su jų vadovais, Komiteto sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;
12.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją Komiteto kompetencijai priskirtais klausimais;
12.3. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;
12.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka.
13. Komitetas turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

IV. KOMITETO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

14.

KEISTA: 2012 09 24 įsakymu Nr. 3-621 (nuo 2012 09 29) (Žin., 2012, Nr. 112-5691)

Komiteto veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtu ir susisiekimo ministro patvirtintu metiniu veiklos planu. Komiteto metiniai veiklos planai skelbiami Komiteto interneto svetainėje.
15. Komiteto administracijos struktūrą tvirtina susisiekimo ministras.
16. Komitetui vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29) nustatyta tvarka skiria į pareigas, atleidžia iš jų, skatina ir kuriam skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas susisiekimo ministras teisės aktų nustatyta tvarka. Komiteto direktorius gali būti skiriamas eiti Komiteto direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
17. Komiteto direktorius pavaldus susisiekimo ministrui.
18. Komiteto direktorius:
18.1. sprendžia Komiteto kompetencijai priklausančius klausimus, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Komitetui iškeltų tikslų ir atliekamų funkcijų vykdymą, asmeniškai atsako už Komitetui iškeltų tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
18.2. teikia Susisiekimo ministerijai įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus Komiteto kompetencijos klausimais;
18.3. teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikoje galiojančių ir rengiamų teisės aktų atitikties Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams;
18.4. atsako už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kitų programų Komiteto kompetencijai priklausančiais klausimais įgyvendinimą;
18.5. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, susisiekimo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;
18.6. organizuoja dalyvavimą formuojant valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką, jos įgyvendinimo koordinavimą;
18.7. organizuoja dalyvavimą formuojant valstybės informacinių išteklių kūrimo ir funkcinio suderinamumo politiką, jos įgyvendinimo ir efektyvaus informacinių išteklių panaudojimo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus informacinės visuomenės plėtros planavimo dokumentus koordinavimą;
18.8. užtikrina elektroninio turinio, IRT infrastruktūros ir IRT naujovių kūrimo ir diegimo koordinavimą;
18.9. pagal kompetenciją organizuoja dalyvavimą formuojant Europos Sąjungos politiką ir jos įgyvendinimą Lietuvoje;
18.10. teikia susisiekimo ministrui Komiteto veiklos ataskaitas ir, susisiekimo ministrui pareikalavus, atsiskaito už savo veiklą;
18.11. siūlo susisiekimo ministrui ministerijos kolegijoje svarstytinus klausimus;
18.12. atstovauja Komitetui arba suteikia įgaliojimus atstovauti Komiteto interesams Lietuvos Respublikoje ir tarptautinėse organizacijose;
18.13. priima ir pasirašo įsakymus, kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami, prireikus gali priimti bendrus įsakymus kartu su kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais;
18.14. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Komiteto vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
18.15. teikia valstybės institucijoms finansinės atskaitomybės ir kitas programų vykdymo ataskaitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
18.16. bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis Komiteto kompetencijai priskirtais klausimais, atstovauja jose Lietuvos Respublikai;
18.17. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimą, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
18.18. pagal kompetenciją surašo protokolus ar įgalioja juos surašyti Komiteto valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, ir nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, taiko pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą (Žin., 1985, Nr. 1-1) nuobaudas asmenims, padariusiems teisės pažeidimus;
18.19. tvirtina Komiteto darbo reglamentą, Komiteto vidaus tvarkos taisykles ir Komiteto administracijos padalinių nuostatus;
18.20. tvirtina Komiteto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Komitetui Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus;
18.21. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Komiteto valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, juos skatina ir skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;
18.22. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir susisiekimo ministro pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.
19. Nesant Komiteto direktoriaus, jį pavaduoja vienas iš jo pavaduotojų jų pareigybių aprašymuose nustatyta tvarka, jų nesant – kitas Komiteto direktoriaus įgaliotas Komiteto valstybės tarnautojas.
20. Komiteto direktorius turi du pavaduotojus, kuriuos priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai atskaitingi direktoriui, kuris nustato jų kompetenciją. Direktoriaus pavaduotojai:
20.1. pagal priskirtą administravimo sritį atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, susisiekimo ministro įsakymų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;
20.2. pagal priskirtą administravimo sritį planuoja, organizuoja ir kontroliuoja atskaitingų Komiteto administracijos padalinių vadovų darbą, koordinuoja šių administracijos padalinių veiklą;
20.3. atlieka kitas Komiteto direktoriaus jiems pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.
21. Komiteto administracijos padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Komiteto direktoriaus tvirtinami Komiteto darbo reglamentas, Komiteto vidaus tvarkos taisyklės ir Komiteto administracijos padalinių nuostatai.
22. Komiteto valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių paskirtis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatomi Komiteto direktoriaus tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.
23.

KEISTA: 2012 09 24 įsakymu Nr. 3-621 (nuo 2012 09 29) (Žin., 2012, Nr. 112-5691)

Komitete sudaromas kolegialus patariamasis organas – Informacinės visuomenės plėtros komiteto taryba (toliau – Taryba), kurios personalinę sudėtį tvirtina susisiekimo ministras. Taryba sudaroma iš Susisiekimo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Ūkio ministerijos, Ministro Pirmininko tarnybos atstovų ir Komiteto direktoriaus. Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija ir Ministro Pirmininko tarnyba į Tarybą deleguoja po vieną atstovą, Susisiekimo ministerija – du atstovus. Taryba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą. Tarybai pirmininkauti skiriamas Susisiekimo ministerijos atstovas.
24. Tarybos funkcijos:
24.1. svarstyti Komiteto direktoriaus teikiamą Komiteto veiklos ataskaitą;
24.2. svarstyti Komiteto metinių veiklos planų projektus;

KEISTA: 2012 09 24 įsakymu Nr. 3-621 (nuo 2012 09 29) (Žin., 2012, Nr. 112-5691)

24.3. svarstyti Komiteto rengiamų teisės aktų projektus ir teikti pasiūlymus;
24.4. analizuoti Komiteto veiklą ir teikti pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo.

V. KOMITETO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

25. Komiteto vidaus auditą atlieka Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius.
26. Komiteto valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
27.

KEISTA: 2012 09 24 įsakymu Nr. 3-621 (nuo 2012 09 29) (Žin., 2012, Nr. 112-5691)

Komiteto metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę atlieka Komiteto direktorius.
28. Komiteto finansų kontrolę atlieka Komiteto direktoriaus paskirti Komiteto valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Komitetas reorganizuojamas, pertvarkomas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41-1131), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-08-01